نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

چکیده

در این بررسی زیست چینه‌نگاری و شوری دیرینه دو برش زیارت کلا و جوربند در حوضه البرز مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده بر روی روزن‌بران
 پلانکتونیک در برش زیارت کلا منجر به شناسایی سه زون به نام‌های: زیست‌زون شماره یک: Racemiguembelina fructicosa Interval zone زیست‌زون شماره دو:
Interval zone Pseudoguembelina hariaensisزیست‌زون شماره سه:  Interval zone Pseudoguembelina palpebra  با سن ماستریشتین بالایی و سه زون روزن‌بران پلانکتونیک در برش جوربند به نام‌های زیست‌زون شماره یک: Contusotruncana contusa Interval zone زیست‌زون شماره دو: Planoglobulina brazoensis Partial range zone زیست‌زون شماره سه: Racemiguembelina fructicosa Interval zone  با سن ماستریشتین  شده است.  همچنین به منظور تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی دو برش جوربند و زیارت‌کلا نمونه‌برداری شد. و دو گروه فسیلی شاخص روزن‌بران (بنتیک و پلانکتونیک) و خارپوستان مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از تعیین شوری در این دو برش بررسی حساسیت جنس Rugoglobigerina نسبت به شوری است. به منظور تعیین شوری دیرینه در برش جوربند از تغییرات فراوانی جنس اکینوکوریس و در برش زیارت کلا از نسبت پوسته روزن‌بران بنتیک (پورسلانوز، آگلوتینه و هیالین) استفاده شد. در ابتدا در برش زیارت کلا پوسته روزن‌بران بنتیک مورد شمارش قرار گرفت که به وسیله تغییرات فراوانی پوسته پورسلانوز تغییرات شوری بررسی شد که مشخص شد میانه برش بیشترین شوری را نسبت به ابتدا و انتهای برش دارد. در برش جوربند نیز تغییرات شوری دیرینه به وسیله جنس اکینوکوریس (خارپوست) تعیین شد. تغییرات دامنه شوری با توجه به شمارش و ارزیابی اکینوکوریس­ها در هر لایه به صورت یک نمودار ارزیابی شد که در ابتدای برش مورد بررسی میزان شوری زیاد٬ سپس شوری کم و دوباره میزان شوری افزایش می یابد که این نوسان شوری با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی بدن اکینوکوریس‌ها در تنظیم فشار اسمزی نیز تأیید شده است. در نهایت با تعیین شوری و مقایسه آن با جنس Rugoglobigerina در دو برش مشخص شد که این جنس همانند جد خود Whiteinella با تغییر شوری میزان فراوانی آن تغییر کرده و با شوری رابطه معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
قاسمی‌نژاد، ا.، درویش‌زاده، ب.، و قورچایی، ش.، 1386-  بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه ایلام، جنوب غربی ایلام؛ مجله‌ی علوم دانشگاه تهران ٣٣(١): ٨٧-٩٩.
 
References
Abramovich, S. & Keller, G., 2003- Planktonic foraminiferal response to the latest Maastricht- ian abrupt warm event: A case study from mid-latitude Atlantic site 525A. Marine Micropaleontology, 48: 225-249.
Abramovich, S. & Keller, G., 2002- High stress late Maastrichtian paleoenvironment: inference from planktonic foraminifera in Tunisia; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 178: 145-164.
Abramovich, S., Keller, G., Stüben, D., Berner, Z., 2003- Characterization of late Campanian and Maastrichtian planktic foraminiferal depth habitats and vital activities based on stable isotopes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 202: 1-29.
Adatte, T., Keller, G. & Stinnesbeck, W., 2002- Late Cretaceous to early Paleocene climate and sea-level fluctuations: the Tunisian record; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 178: 165-196.
Balmaki, B., 2007- A symbiotic relationship of echinocorys faunas from the northern alborz mountains, 51st palaeontological association annual meeting, December 16-19, Uppsala, Sweden.
Bethe, A. & Berger, E., 1931- variationen im mineralbestand verschiedener blutaten. pflugers arch, ges. physiol. 227, 571-584.
Braiser, M. D., 1980- Microfossil. Chapman and Hall.
Caron, M. & Homewood, P., 1983- Evolution of early planktic foraminifers. Mar. Micropaleontol., 7:453–462.
Caron, M., 1985- Cretaceous planktic foraminifera. In Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Perch- Nielsen, K. (Eds.), Plankton Stratigraphy: Cambridge (CambridgeUniv. Press), 17–86.
Clarkson, E. N. K., 2006- Invertebrate Palaeontology and evolution. Black well science, 4th edition.
Darvishzad, B., Ghaseminejad, E., Ghourchaei, S. & Keller, G., 2007- Planktonic foraminiferal biostratigraphy and faunal turnover across the Cretaceous- Tertiary boundary in southwestern Iran; Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 18 (2): 139-149.
Diehl, W. J., 1983- Pattern and mechanisms of isosmitic intracellular regulation in Luidia clathrata (say) (Echinodermata: asteroidean) exposed to hypo- and hyperosmotic stress. PH.D. Dissertation. University of south Florida, Tampa.
Ellington, W.R., 1982- intermediary metabolism. In echinoderm nutrition (edited by Jangoux M. and Lawrence J. M.), pp. 395-415. a.a. balkema, Rotterdam.
Hardenbol, J., Thierry, J., Farley, M. B., Jacquin, Th., de Graciansky, P. C. & Vail, P. R. (with numerous contributors), 1998- Mesozoic and Cenozoic sequence chronostratigraphic framework of European basins; in: De Graciansky, P.- C., Hardenbol, J., Jacquin, Th., Vail, P. R., and Farley, M. B., (Editors). Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins, SEPM Special Publication 60.
Huber, B. T., 1990- Maestrichtian planktoic foraminifer biostratigraphy of the Maud Rise (Weddell                Sea, Antarctica): ODP Leg 113 Holes 689B and 690C. In Barker, P.F., Kennett, J.P., et al.,   Proccding ODP Science Results, 113: College Station, TX (Ocean Drilling Program), 489-513.
Keller, G. & Pardo, A., 2004- Disaster opportunists Guembelitrinidae: index for environmental catastrophes; Marine Micropaleontology 53: 83-116.
Keller, G., 2004- Low-diversity, Late Maastrichtian and Early Danian planktic foraminiferal assemblages of the eastern Tethys. Journal of Foraminiferal Research 34: 49-73.
Keller, G., Li, L. & MacLeod, N., 1995- The Cretaceous/Tertiary boundary stratotype section atEl Kef, Tunisia: how catastrophic was the mass extinction? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 119, 221-254.
Li, L. & Keller, G., 1998a- Maastrichtian climate, productivity and faunal turnovers in planktic foraminifera in South Atlantic DSDP Sites 525 and 21. Marine Micropaleontology 33, 55-86.
Li, L. & Keller, G., 1998b- Maastrichtian diversification of planktic foraminifera at El Kef and Elles, Tunisia. Eclogae Geologicae Helvetiae 91, 75-102.
Li, L., Keller, G. & Stinnesbeck, W., 1999- The Late Campanian and Maastrichtian in northwestern Tunisia: Paleoenvironmental inferences from lithology, macrofauna and benthic foraminifera. Cretaceous Research 20, 231-252.
Loeblich, A., Tappan, H., 1988- Foraminiferal genera and their classification; Van Nostrand Reinhold Company, 970pp. 847 plates.
Nederbragt, A. J., 1990- Maastrichtian Heterohelicidae (planktonic foraminifera) from the North West Atlantic. Micropaleontology, 8: 183-206.
Nederbragt, A. J., 1991- Late Cretaceous biostratigraphy and development of Heterohelicidae   planktic foraminifera. Micropaleontology,37:329–372.
Petrizzo, M. R., 2003- Late Cretaceous planktonic foraminiferal bioevents in the Tethys and in the Southern ocean record: an overview; Journal of Foraminiferal Research 23, 330-337.
Phleger, F. B., 1951- Foraminiferal distribution, pt.l, Ecology of foraminifera, northwest Gulf of Mexico. Geol. Soc. Am. Mem., 46: 1-88.
Pierre, Ch., 1999- The carbon & oxygen isotope distribution in the Mediterranean water masses. Marine Geology 153, 41–55.
Postuma, J. A., 1971- Manual of Planktonic Foraminifera; Elsevier, Amsterdam, London 397 pp.
Premoli, Silva, I. & Sliter, W. V., 1995- Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy and evolutionary trends from the Bottaccione Section, Gubbio, Italy. Palaeontographica Italiana 82: 2-90
Premoli, Silva, I. & Verga, D., 2004- Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera, course 3, in Verga, D., and Rettori, R. (Editors), International School on Planktonic Foraminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p.
Robaszynski, F. & Caron, M., 1995- Foraminifères planctoniques du Crétacé: commentaire de la zonation Europe-Méditerranée. Bull. Soc. Geol. Fr.,166:681–692.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzales Donoso, J.M., and Wonders, A.A.H., 1984-  Atlas of Late Cretaceous Globotruncanids; Revue de Micropaléontologie, 26, 145-305.
Stephens, G. C. & Virkar R. A., 1966- uptake of organic material by aquatic invertebrates. IV. The influence of salinity on the uptake of amino acids by the brittle star, Ophiactis arenosa. Boil. Bull. 131, 172-185.
Wisshak, M. & Neumann, C., 2006- A symbiotic association of a boring polychaete and echinoid from the late cretaceous of Germany. Acta palaeontologica polonica 51(3): 589-597.
Wolff, T., Grieger, B., Hale, W., Du¨rkoop, A., Mulitza, S., Pa¨tzold, J. & Wefer, G., 1999- On the reconstruction of  Paleosalinites.  In: Fischer, G., Wefer, G. (Eds.), Use of Proxies in  paleoceanography: examples from the South Atlantic. Springer-Verlag, Berlin, pp. 207– 228.