نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 واحد تحقیق و توسعه، مجتمع آلومینای جاجرم، جاجرم، ایران

چکیده

معدن بوکسیت جاجرم به عنوان بزرگ‌ترین معدن بوکسیت شناخته شده در ایران با ذخیره بیش از 20 میلیون تن بوکسیت دیاسپوری در استان خراسان شمالی واقع شده است که توان تأمین خوراک کارخانه آلومینای جاجرم را برای یک دوره 20 ساله ندارد. در همین راستا به بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی در استان تهران و سرخ‌چشمه در استان خراسان شمالی پرداخته شد. در این پژوهش بوکسیت‌ها از نظر مسائل فرایندی تولید آلومینا مانند انحلال و ته‌نشینی گل سرخ مورد ارزیابی  قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان ‌داد که استفاده از این ذخایر به دلیل پایین بودن بازده انحلال و سرعت ته‌نشینی گل سرخ به تنهایی امکان‌پذیر نیست. از این رو متغیرهای دیگری نیز مانند دمای انحلال، درصد سنگ‌آهک افزوده و غلظت Na2Oc تحت کنترل و ارزیابی قرار گرفتند. آمیختگی 50-50 بوکسیت شاه‌بلاغی با جاجرم دارای بهترین نتیجه به همراه بالاترین بازده انحلال و کمترین تلفات آلومینا در گل سرخ بود.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
وزارت صنایع و معادن، 1375- طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه تولید آلومینا از بوکسیت،  " متن آموزش فرآیند " فصل پنجم.
References
Davodi, M. G. & Heidar, M. R., 2002 - Characterization of alborz, zagros and central iranian plateau bauxite for tube digestion processing, 9th International Congress of ICSOBA, Vienna
Guoyao, G. & Longzhang, W., 2001 - Improvements on digestion in bayer process, Light metal , Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting, Pennsylvania
Kelly, R., Edwards, R., Debore, D. & McIntosh, P., 2002 - New technology for digestion of bauxites, Light Metal
Papanastassiou, D., Csoke, B. & Solymar, K., 2002 - Improved Preparation of the Greek Diasporic Bauxite for Bayer Process, Light Metal, p.67
Zhonglin, Y. & Songqing, G., 2001- The Influence of Lime Addition on Scaling Rate Preheating of Diasporic Bauxite Slurry, Light Metal, p.139