نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تزریق توده ماگمایی غیرکوهزایی لوکو کوارتز دیوریتی-آنورتوزیتی تله­پهلوانی به بخش شمال­ باختر کمپلکس دگرگونی قوری (جنوب باختر زون سنندج- سیرجان) در حدود 170 میلیون سال پیش، باعث شد تا قطعاتی از سنگ­های رسی دگرگون شده (که به طور عمده کیانیت شیست­های دگرگونی ناحیه­ای هستند) از این کمپلکس، خرد شوند و درون این توده ماگمایی سقوط نمایند. توده ماگمایی اولیه بی­آب و بسیار پر حرارت بوده است؛ در نتیجه، باعث شده تا قطعات فرو افتاده، دگرگونی مجاورتی شدیدی (در حد دگرگونی­های رخساره پیرومتامرفیسم) را تحمل نمایند. آبدار بودن قطعات رسی شیستی دگرگون شده ناحیه­ای (به دلیل فراوانی مسکوویت+بیوتیت) باعث شد تا شرایط ذوب بخشی فراهم شود؛ در نتیجه، برخی از این بیگانه‌سنگ‌ها به دلیل ذوب بخشی، سست شده و در نتیجه همرفتی در توده، در سرتاسر ماگمای اصلی پراکنده و باعث آلایش گسترده در ماگما شدند.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
جمشیدی، ف.، 1382- مطالعه پترولوژی و پتروژنز سنگ­های گرانیتوییدی چاه­دزدان واقع در جنوب­غرب شهربابک، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم.
سبزه­ایی، م.، نوازی، م.، قوردل، م.، حمدی، س. ب.، روشن­روان، ج. و اشراقی، س.ا.، 1372- "نقشه1:250000 نیریز"، سازمان زمین­شناسی کشور.
فضل­نیا، ع. ن.، 1386- مطالعه باتولیت جنوب­غرب شهربابک و ارتباط آن با سنگ­های دگرگونی شمال­شرق نیریز، پایان­نامه دکترای، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم.
فضل­نیا، ع. ن.، 1388- تکامل ژئوشیمیایی نفوذی­های مافیک-اولترامافیک تله­پهلوانی، شهربابک، ایران، فصلنامه زمین­شناسی ایران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم.
فضل­نیا، ع. ن.، 1388- ذوب بخشیزنولیت­های رسی فرو افتاده در باتولیت تله­پهلوانی، شهربابک: دلایل تشکیلمیانبارهای گرانیتی پرآلومینوس، مجله علوم دانشگاه شهید چمران، شماره 23 (قسمت ب): 78-61
فضل­نیا، ع. ن،.، 1379- پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز گرانیتوئیدهای چهارگنبد، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم.
مرادیان، ع. و فضل­نیا، ع. ن.، 1383- آلایش و کاهش فشار آدیاباتیک بر اساس شواهد صحرایی و میکروسکپی در دایک‎های میکرودیوریت پورفیری کوارتزدار، چهارگنبد، سیرجان، ششمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 
 
References
Arvin, M., Pan, Y., Dargahi, S., Malekizadeh, A. & Babaei A., 2007- Petrochemistry of the Siah-Kuh granitoid stock southwest of Kerman, Iran: Implications for initiation of Neotethys subduction, journal of asian earth sciences, 30: 474-489.
Ashwal, L. D., 1993- Anorthosite, 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 422 p.
Bateman, R., 1995- The interplay between crystallization, replenishment and hybridization in large felsic magma chambers, earth-science reviews, 39: 91-106.
Bédrad, J. H., 2001- Parental magmas of the Nain Plutonic Suite anorthosites and mafic cumulates: a trace element modelling approach, contributions to mineralogy and petrology, 141: 474-771.
Fazlnia, A. N., Moradian, A., Rezaei, K., Moazzen, M. & Alipour, S., 2007- Synchronous Activity of Anorthositic and S-type Granitic magmas in Chah-Dozdan batholith, Neyriz, Iran: Evidence of Zircon SHRIMP and Monazite CHIME Dating, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 18: 221-237.
Fazlnia, A. N., Schenk, V., Van der Straaten, F. & Mirmohammadi, M. S., 2009- Petrology, Geochemistry, and Geochronology of Trondhjemites from the Qori Complex, Neyriz, Iran, lithos, 112: 413-433.
Golonka, J., 2004- Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic, tectonophysics, 381: 235-273.
Kadioğlu, Y. K., & Güleç, L. N., 1999- Types and genesis of the enclaves in Central Anatolian granitoids, geological journal, 34: 243-256.
Kocak, K., 2006- Hybridization of mafic microgranular enclaves: mineral and whole-rock chemistry evidence from the Karamadazı Granitoid, Central Turkey Kerim Kocak, international journal of earth sciences, 95:587-607.
Kretz, R., 1983- Symbols for rock-forming minerals, American mineralogist, 68: 277-279.
Kumar, S. & Rino, V., 2006- Mineralogy and geochemistry of microgranular enclaves in Palaeoproterozoic Malanjkhand granitoids, central India: evidence of magma mixing, mingling, and chemical equilibration, contributions to mineralogy and petrology, 152:591-609.
Larid, J., 1988- Chlorites: metamorphic petrology. in: Bailey S.W. (eds.) Hydrous phyllosilicates. Reviews in Mineralogy. 19: 405-453.
Perugini, D. Poli, G. Christofides, G. & Eleftheriadis, G., 2003- Magma mixing in the Sithonia Plutonic Complex, Greece: evidence from mafic microgranular enclaves, mineralogy and petrology, 78: 173-200.
Petford, N., Paterson, B., McCaffrey, K. & Pugliese, S., 1996- Melt infiltration and advection in microdioritic enclaves, European journal of mineralogy, 8: 405-412.
Robinson, P., 1991- The eye of the petrographer, the mind of the petrologist. American mineralogist, 76: 1781-1810.
Sears, J. W., George, G. M. S. & Winne, J. C., 2005- Continental rift systems and anorogenic magmatism, lithos, 80: 147-154.
Sheikholeslami, M. R., Pique, A., Mobayen, P., Sabzehei, M., Bellon, H. & Emami, M., 2008- Tectono-metamorphic evolution of the Neyriz metamorphic complex, Quri-Kor-e-Sefid area (Sanandaj-Sirjan Zone, SW Iran), Journal of Asian Earth Sciences, 31: 504-521.
Sheikholeslami, R., Bellon, H., Emami, H., Sabzehei, M. & Pique, I., 2003- Nouvelles donnees structurales et datatious 40K-40Ar sur roches metamorphiques de la region de Neyriz (Zone de Sanandaj-Sirjan, Iran meridional), Leur tethysien du Moyen-Orient, J. C. R. Geosciences, 335: 981-991.
Tsuchiyama, A., 1985- Dissolution kinetics of plagioclase in the melt of the system diopside-albite-anorthite, and origin of dusty plagioclase in andesite, contributions to mineralogy and petrology, 89: 1-16.
Ventura, G., Gaudio, P. D. & Iezzi, G., 2006- Enclaves provide new insights on the dynamics of magma mingling: A case study from Salina Island (Southern Tyrrhenian Sea, Italy), earth and planetary science letters, 243: 128-140.