نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شمار می‌رود. تاکنون مطالعه چینه‌نگاری سکانسی به طور دقیق بر روی این سازند صورت نگرفته است به همین دلیل در طی این مطالعه سعی شده است تا با بررسی شواهد فسیلی، واحد‌های سکانسی موجود در این سازند تفکیک شود. برای این منظور پس از انجام بررسی‌های صحرایی 39  نمونه سنگی برداشت و برای بررسی‌های پالینولوژی و پالینوفاسیس آماده سازی و مطالعه شد. براین اساس سه رخساره پالینولوژیکی شاخص محیط‌های  shelf ,Π: Marginal basin  Proximal:Ш , Distal shelf:V تفکیک شد. همچنین بر اساس تغییرات سه گروه عمده مواد آلی، پالینوفاسیس و با تلفیق داده‌های به دست آمده، سه سکانس رسوبی رده سه با مرزهای سکانسی نوع دوم تعیین شد. فراوانی داینوسیست‌های آب گرم، حضور ریف‌های قارچی و افزایش نسبت داینوسیست‌های پریدینیویید به گونیالاکویید (P/G) نشانگر شرایط آب و هوایی گرم حاکم بر زمان رسوبگذاری سازند آب تلخ هستند.

کلیدواژه‌ها

References
Brinkhuis, H., Bujak, J. P., Smit, J., Versteegh.G. J. M. & Visscher, H., 1998- Dinoflagellate-based sea surface temperature reconstructions across the Cretacous -tertiary boundary. Palaeogeography, Palaeoclimatology & Palaeocology, 141:67-83.
Carvalho, M. A.,  Mendonca Filho, J. G. & Menezes, T. R., 2006- Palynofacies and Sequence Stratigraphy of the Aptin – Albian of the Sergipe  Basin , Brazil. Sedimentary Geology. 192 :57–74.
Catuneanu, O., 2002- Sequence stratigraphy of clastic Systems, Jurnal of African Earth Science 35: 1-43.
Ghasemi-Nejad, E., Sarjent,W. A. S. & Gygi, R., 1999 - Palynology and palaeoenvironment of upper most Bathonian and Oxfordian (Jurassic ) of the northem Switzerland sedimentary basin . Kommission der Schweizerischen Palaontologischen Abhandlungen, Basel, V. 119, 69 P.
Gorin, G. E., & steffen, D., 1990- Organic Facies as a tool for recording eustatic Variation in marine Fine-grained Carbonates,  example of berriasian stratotype at Berrias (Ardeche, SE France).Palaeogeography , Palaeoclimatology, Palaeoecology, 85:303-320.
Khodadadi, L., 1382- Biostratigraphy and Palaeoecology of the Ab-Talkh Formation based on nannofossils(Mashad-Kalat rood),M.S.c. Thesis,Mashad Ferdosi University.
Narimani, H., 1379- Biostratigraphy of the Ab-Talkh Formation based on ostracoda in type section,M.S.c. Thesis,Mashad Ferdosi University.
Notghi-Moghaddam, M., 1381- Biostratigraphy and Palaeoecology of the Upper part of the Ab-Deraz Formation and Upper part of the Ab-Talkh Formation based on nannofossils(Mashad-Kalat rood),M.S.c. Thesis,Mashad Ferdosi University.
Schioler, P., 2002- Palynofacies and Sea- level changes in the middle Coniacian- Late Campanian (Late Cretaceous) of the East coast Basin, New Zealand. Palaeogeography, Palaeoclimatology & Palaeocology 188: 101-125.
Sluijs, A., Pross, J. & Brinkhuis, H., 2005-From greenhouse to icehouse, organic –walled dinoflagellate cysts. paleoenvironmental indicators in the pleogene. Earth Science Reviews, 68:281-315.
 Traverse, A., 2007- Paleopalynology, Second Edition, Springer. PP.816.
Tyson, R. V., 1993- Palynofacies analysis. In: Jenkins, D.J. (Ed.),  Applied Micropalaeontology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 153-191.