نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

چکیده

توده شاه‌آشان داغ در شمال باختری ایران و در حدود20 کیلومتری شمال خاوری شهرستان خوی واقع شده و بخشی از پهنه ماکو- تبریز است. این توده با مساحتی حدود 60 کیلومتر مربع سنگ‌های مربوط به پرمین را قطع کرده است و خود توسط رسوبات سخت شده الیگو- میوسن (سازند قم) پوشیده می‌شود. توده شاه‌آشان‌داغ از سنگ‌های گابرو و آلکالی-  فلدسپار‌گرانیت پدید آمده است. وجود بافت‌های پورفیری و گرانوفیری نشانگر ‌ژرفای کم و بافت پرتیتی نشانگر شرایط هیپرسولووس در زمان تشکیل این گرانیت است. سنگ‌های مافیک غنی‌شدگی نسبی از LREEs نسبت به HREEs دارند. همچنین غنی‌شدگی نسبی از LILEs و تهی‌شدگی از عناصر HFSEs (بجز (Nb, Ta, Hf  را دارند. بی‌هنجاری‌های مثبت Nb,  Ta  که ویژگی بازالت‌های میان اقیانوسی نوع پلوم است نیز در سنگ‌های مافیک منطقه دیده می‌شود. توده‌های مافیک ماهیت تولئیتی داشته و از یک منشأ گوشته‌ای غنی شده و در ارتباط با پلوم گوشته‌ای حاصل شده‌اند.سنگ‌های گرانیتی شاه‌آشان‌داغ ماهیت نیمه قلیایی با پتاسیم بالا، متاآلومینیوس تا پرآلومینیوس و پرآلکالن ضعیف دارد و به طور نسبی از LILEs  بویژه Rb و Th غنی هستند. این سنگ‌های گرانیتی از عناصر Eu, Sr, Nb, Ba و Ti فقیرند که این ویژگی‌ها می‌تواند نشانگر منشأ گرفتن آنها از مذاب‌های پوسته‌ای باشد.

کلیدواژه‌ها

 
کتابنگاری
ادوای، م.، 1382- بررسی‌های پتروگرافی و پترولوژیکی توده‌های گرانیتوییدی غرب ایواوغلی با نگرشی ویژه بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی آنها،پایان‌نامه کارشناسیارشد    زمین‌شناسی،گرایشپترولوژی،دانشکدهعلوم،دانشگاهتبریز.
افتخارنژاد، ج.، قرشی، م.، مهرپرتو، م.، 1991- نقشه زمین‌شناسی چهارگوش تبریز- پلدشت با مقیاس 1:250000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
اسکویی، ا. و حاج‌علیلو، ب.، 1374- نقشه زمین‌شناسی چهارگوش قره ضیاءالدین، سازمان زمین‌شناسی کشور.
عابدین‌مطلق، س. ر.، 1382- بررسی پترولوژی و پتروگرافی گرانیتویید شاه‌آشان‌داغ، شمال غرب ایران، جنوب شرق قره ضیاء‌الدین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گرایش پترولوژی، دانشگاه تبریز.
نبوی، م. ح.، 1355- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، 109 صفحه.
 
 
References
Al-Saleh, A. M. & Boyle, A. P., 2001- Neoproterozoic ensialic back-arc spreading in the eastern Arabian Shield: geochemical evidence from the Halaban Ophiolite. Journal of African Earth Science, Vol. 33: No. 1, 1-15.
Boynton, W. V., 1984- Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson, P. (ed.), Rare earth element geochemistry. Elsevier, pp. 203-213.
Cabanis, B. & Leocolle, M., 1989- Le diagramme La/10-Y/15-Nb/8: un outil pour la discrimination des series volcaniques et la mise en evidence des processus de mélange et/ou de contamination crustale. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. II 309: 2023- 2029.
De La Roche, H., Leterrier, J., Grand Claude, P. &  Marchal, M., 1980- A classification of volcanic and plutonic rocks using R1-R2 diagrams and major element analyses – its relationships and current nomenclature. Chemical Geology 29: 183-210.
Eby, G. N., 1992-Chemical Subdivision of the A-type granitoides: Petrogenesis and tectonic implications. Geology, 20: 641-644.
Ghasemi, A. & Talbot, C. J., 2006- A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan zone (Iran). Journal of Asian Earth Science 26: 683-693.
Grabowsky Jr, G. J. & Norton, I. O., 1994- Tectonic controls on the stratigraphic architecture and hydrocarbon systems of the Arabia plate. The Middle East Petroleum Geosciences (GEOُ ) 1: 413-430.
Harker, A., 1909- The natural history of igneous rocks. Methuen, London.
Irvine, T. N. &  Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of  the common volcanic rocks. Can. J. Earth Sci. 8: 523-548.
Maniar, P. D. & Piccoli, P. M., 1989- Tectonic discrimination of granitoids. Geo. Soc. Am. Bull.  Vol. 101.
Mohajjel, M., Fergusson, C. L. & Sahandi, M. R., 2003- Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan Zone, western Iran. Journal of  Asian Earth Sciences 21: 397-412.
Mohajjel, M. & Fergusson, C. L., 2000- Dextral transpression in late Cretaceous continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran. Journal of Structural Geology 22: 1125-1139.
Nedelec, A., Stephens, W. E. & Fallick, A. E., 1995- The Panafrican stratoid granites of Madagascar: alkaline magmatism in a postcollisional extensional setting. J. Petrol. 36: 1367–1391.
Pearce, J. A. & Norry, M. J., 1979- Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. Contrib. Mineral Petrol. 69: 33-47.
Pearce, J., 1996-  Source and setting of granitic rocks. Episode 19, 120-125.
Pearce, J. A. & Cann, J. R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analysis. Earth Planetary Science Letters 19: 290-300.
Pearce, J. A., Harris, N. B. W. & Tindle, A. G., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Geol. Soc. Spec. Publ. 7: 14-24.
Pitcher, W. S., 1997- The Nature and Origin of Granite, 2nd ed. Chapman & Hall, London, p. 386.
Schandl, E. S. & Gorton, M. P., 2002- Application of high field strength elements to discriminate tectonic settings in VMS environments. Economic Geology97: 629-642.
Stampfli, G. M., Marcoux, J. & Baud, A., 1991- Tethyan margins in space and time. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 87, 373-409.
Streckeisen, A., 1976-To each plutonic rock its proper name. Earth Science Reviews12: 1–33.
Sun, S. S. &  McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of ocean basalts:Implication for mantle composition and processes. In: Saunders, A.D., Norry, M.J., (Eds.), Magmatism in Ocean Basins. Geological Society of London, Special publication, No. 42: pp. 313-345.
Whalen, J. B., Currie, K. L. & Chappel, B. W., 1987- A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contrib. Mineral. Petrol. 95: 407-419.
Zhao, J. H. & Zhou, M. F., 2007- Geochemistry of Neoproterozoic mafic intrusions in the Panzhihua district (Sichuan Province, SW China); implications for subduction rtelated metamorphism in the upper mantle. Precamrian Res. 152: 27-47.