نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

برش‌های مورد بررسی در جنوب باختری ایران مرکزی، در ناحیه آباده واقع شده است. سنگ‌شناسی اصلی رسوبات در این بخش شامل شیل، ماسه‌سنگ و سنگ‌آهک است. بررسی کنودونت‌های این برش منجر به شناسایی چهار زیست‌زون شد که شامل: Idiognathodus delicates Zone(باشکرین- موسکوین)،ZoneStreptognathodus oppletus (کازیموین تا ژلین آغازین)وSweetognathus whitei Zone،Neostreptognathodus pequopensis Zone (آرتینسکین) است. بر مبنای کنودونت‌های شناسایی شده سن باشکرین- ژلین آغازین برای سازند سردر و آرتینسکین برای نهشته‌های پرمین (معادل سنی سازند خان) در این ناحیه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مرز کربنیفر- پرمین در این ناحیه به صورت ناپیوستگی فرسایشی (Paraconformity) است. مقایسه این ناحیه با مناطق هم‌جوار نشان داد که که این مناطق همانند دیگر نقاط ایران پس از اشکوب کازیموین از آب خارج شده و فرسایش شدیدی در ناحیه حاکم شده است. سپس با آغاز ذوب یخچال‌ها و در پرمین زیرین بر اثر پیشروی دوباره دریا، منطقه به زیر آب می‌رود البته حوضه رسوبی در این بخش از ایران مرکزی نسبت به مناطق هم‌جوار از ژرفای بسیار کمتری برخوردار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
نورالدینی، م. رحمتی، س. و م. یزدی 1388- مقایسه نهشته های کربونیفر پسین- پرمین ناحیه آباده (برش استقلال و بناریزه) با مناطق همجوار بر مبنای کنودونتها. مجموعه مقالات سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات: 312-316.
عارفی فرد، س.، آدابی، م. ح.، خسرو تهرانی، خ.، آقانباتی، ع.، شمیرانی، ا.، دیویداف، و.، 1385- بیواستراتیگرافی سازندهای خان و جمال در مناطق کلمرد، شتری و شیرگشت (ایران مرکزی)بر مبنای فرامینیفرها (فوزولینید)  ص 3، سال دوم، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، شماره 4.
References
Aghanabati, S. A., 1975- Etude geologique de la region de Kalmard (W. Tabas): PHD thesis, Gronobel, France, 623 p.
Alavi, M., 1994- Tectonics of the zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretation, Tectonophysics. 229, pp. 211-238.
Baghbani, D., 1993- The Permian sequence in the Abadeh region, central Iran, p. 7-22. In Nairn, A.E.M. and Koroteev, A.V. (eds.), Contributions to Eurasian geol- ogy. Occasional Publication Earth Sciences Research Institute, University of South Carolina, New Series 9B.
Boncheva, I., Bahrami, A., Yazdi, M. and Toraby, H., 2007- Carboniferous conodont biostratigraphy and Late Palaeozoicdepositional evolution in south central Iran (Asadabad section –central Iran): Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, v. 113, p. 329-356.
Gorgij, M. N., 2002- Biostratigraphy and sequence stratig- raphy of carboniferous deposits in central Iran. Ph.D. Thesis, Isfahan University, Isfahan, Iran.
Jenny, J. G., 1977- Géologie et stratigraphie de l’Elbourz orien- tal entre Aliabad et Shahrud, Iran. Thèse présentée ∫ la Faculté des Sciences de l’Université de Gen¯ve, 1-238.
Jenny-Deshusses, C., 1983- le Permien de l’Elbourz cen- tral et oriental Iran Stratigraphie et micropaleontolo- gie foraminifères et algues. Thèse Universite Génève n 2103.
Leven, E. J. & Gorgij, M. N., 2006- Pennsylvanian Tratigraphy and Fusulinids of Central and Eastern Iran: Paleontologica Electronica, v. 9, 1-36p.
Leven, E., 2003- Carboniferous- Permian stratigraphie and fusulinids of East Iran. Gzhelian and Asselian deposits of the Ozbak- Kuh Region: Rivista Italiana di Paleontologica e Stratigrafia, v. 109/3, p. 499-515.
Orchard, M. J. and Forster, P. J. L., 1988- Permian conodont biostratigraphy of the Harper Ranch beds, near Kamloops, South-Central Brithsh Colombia: Geological Survay of Canada p. 1-27.
Rabiee, Z., 2001- Biostratigraphy upper Paleozoic deposite (carboniferous &Permian) deposite in darchale area based on macrofossils and microfossils: Msc thesis  Esfahan university, 128p.
Ruttner, A., Nabavi, M. and Hajian, J., 1968- Geology of the Shirgesht area (Tabas area, East Iran): Geological Survey of Iran, Report No. 4:1-133.
Stepanovv, D. L., 1967- Carboniferous stratigraphy of Iran, In:6 Conger. INT. Tratiger. Geol. Carboniferous, IV, Sheffield.
Stöcklin, J., Eftekhar- nezhad, J. and Hushmand-zadeh, A., 1965- Geology of the Shotori Range (Tabas area, East Iran), Geological Survey of Iran, p.1-63.
 Taheri, A. & Vaziri-Moghaddam., H., 2006- stratigraphy and paleontology of the upper carboniferous-Permian Rocks in Zaladu Section and its Comparison with Other Area in Iran: Research Jurnal of Univercity of Isfahan, v. 23p. 45-56
Taraz, H., 1972- Geology de la Surmaq- Deh bid, Central Iran Geological Survey of Iran report No. 37.
Went Went, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N. & Karimibavandpur, A., 2005- Devonian/ Lower Carboniferous stratigraphy, Facies patterns and palaeogeography of Iran Part II. (Northen and Central Iran): Acta Geologica Polonica, v. 52, p. 129-168.
Went, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N. & Karimibavandpur, A., 2002- Devonian/ lower Carboniferous stratigraphy, Facies patterns and palaeogeography of Iran PartI. (Southeastern): Acta Geologica Polonica, v. 52, p. 129-168.
Yazdi, M., 1996- New age and paleogeographical history re-determination of the Sar-dar conglomerate (Tabas, East Iran) based on conodont species, comparison of new chronological framework to the age of the Upper Paleozoic sediments at Prapronto, Slovenia. Earth Sciences Periodical, No.19, Spring 1996, Geological Survey Iran.
Yazdi, M., 1999- Late Devonian-carboniferous conodonts from Eastern Iran: Rivista Italiana Di Paleontologia E Stratigrafia, v. 105, p. 167-200