نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برش چینه‌شناسی پرمین- تریاس در ناحیه اسفه در 15 کیلومتری شمال خاور شهرضا و 65 کیلومتری جنوب اصفهان قرارگرفته است. هدف از این مقاله، بررسی سنگ‌چینه‌نگاری، زیست‌چینه‌ای و چگونگی وضع قرارگرفتن مرزهای پرمین - تریاس و همچنین سن زمین‌شناسی آنها است. در بررسی زیست‌چینه‌ای این برش وجود فسیل‌های شاخص از Fusulinidae که دارای کیفیت بالایی نسبت به جاهای دیگرند دیده شده است. به طور مثال: Verbeekina verbeeki , Sumatrina annae , Afghanella schencki , Yangchienia iniqua , Eoparafusulina shengi.در این بررسی سن عضو 3 سازند سورمق به دلیل فسیل‌های شاخص آن به Julfianزیرین نسبت داده شد و همچنین تغییرات سنگ‌شناسی که در رسوبات همردیف سازند همبست در برش اسفه وجود دارد، پیشنهاد سازند شهرضا را لازم می‌دارد.

کلیدواژه‌ها

 
باغبانی، د.،1370- سکانس رسوبات پرمین در ناحیه آباده، مجموعه مقالات دهمین گردهمایی علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور.
پرتوآذر، ح.، 1374- زمین‌شناسی ایران، سیستم پرمین در ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، طرح تدوین کتاب، شماره 22 ، 340 صفحه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
References
Abich, O. w. & Won. H., 1878- Geologische Forschungen in den kaukasischen Landern.Theil1, Eine,Bergkalkfauna aus der Araxes-Enge bei Djoulfa in Armenien:A:Holder,wein.
Arakelian, R. A., 1964- Geologia Armianskoi SSR,V.2,Stratigrafia:Erivan,INST.Geol.Nauk, Akad.Nauk Armianskoi SSR
Asserto, R., 1963- The Paleozoic Formations in central Elburz(Iran)preliminary note: Riv.Ital. Paleont.Stratiger.V.69.N.4,PP.503-543.
Bando, Y., 1979- Upper Permian and Lower Triassic Ammonoids from Abadeh,Central Iran, Mem.fac.Educ.,kagawa Univ., II,Vol.29, N.2, PP. 103.138.
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic Forminiferal Biostratigraphy of Central and East Alborz mountains,N. I. O. C. Geological Labratories, Publication No4.
Dickins, J. M., 1983- Permian to Triassic changes in life,Mem.Australas Paleontols 1. PP.297-303,Translated by monibi,s.
Fantini Sestini, N. & Glaus, M., 1966- Brachiopods from the upper Permian Nessen Formation (North Iran): Riv. ital. Paleont. Stratiger. V.72, N.4, P.887-923.
Flugel, H., 1964- Die Entwicklung des vorderasiatischen Palaozoikums:Geotekt.Forsch.,v.18, N.1-2,PP.1-68
Frech, F., 1900b- Isolirte vorkommen von Aquivalenter der Djolfa-Kalke (untere Neodays) in Nordostlichen Persien (Ostlicher Alburs), in, Ferech, F. and Arthaber, G. von,uber das Palazocium in Hocharmenien und Persien:Beitr.Paleont.Geol.Ost.-Ung.,V.12,N.4, PP.307-  308
Glaus, M., 1964- Trias und oberperm im Zentralen Elburs (Persien):Eclog.geol.Helv.,V.57, N.2,  PP.497-508.
Ishii, K., Okimura, Y. & Ichikawa, K., 1985- Notes on Tethys Biogeography with Reference to Middle Permian Fusulinaceans. In; Thethys, paleogeography and Paleobiogeography From  Paleozoic to Mezozoic, Edited by k.Nakazawa and J.M.Dickins,PP.139-155,Tokai Univ.   press, Tokyo, Translated by Monibi,s.
Lys, M., Stampfli, G. & Jenny, J., 1978- Biostratigraphie du carbonifere et du Permian de ĽElbour oriental (Iran du NE).,note de lab de paleont de Ľuniv.de Geneve,N.10.
Nakazawa, K., 1985- The Permian and Triassic system in:The Tethys Paleogeography and Paleobiogeography from Paleozoic to Mezozoic Edited by Nakazawa and J.M. Dickinis PP.93-111.Tokai university press.Tokyo.Translated by Monibi,s.                   
Nakamura, K., Shimizu, D. & Zhuo-ting, L., 1985- Permian paleobigeography of Brachiopids based on the faunal provinces,PP.185-197.Tokai university press.Tokyo.
Okimura, Y., Ishii, K. & A.Ross, ch., 1985- Biostratigeraphical Significance and Faunal Provinces of Tethyan Late Permian smaller Foraminifera. PP.115-133. Tokai university Press, Tokyo.
arPtoazar, H., 2000- Permian-Triassic boundary Conodonts from Jolfa-Abadeh Belt along N.W. And Centeral Iran.Geological Survey of Iran,P. 25.
Partoazar, H. &  Zhu, Z., 1999- The Carboniferous and Permian Fusulinids. Geological Survey  of Iran.
Ruzhentsev, V. E. & Sarycheva, T. G., (ed), 1955- Razvitismena morskikh organismov na Rubezhe Paleozoja  i mesozoja:Trudy paleont.Inst., V. 108.
Stepanov, D. L., 1942- Revision of the Permo-Triassic Sequence at Djulfa,Armenia(abs):Geol. Soc. Am.Bull.,V.53,N.12,Pt.2,P.1823.
Sweet, W. & Mei, S., 1999- The Permian Lopingian and Basal Triassic Sequence in Northwest Iran.in:Permophiles by Spinosa, C.,Permian Research Institute.,Newsletter of the Subcommision on Permian Stratigraphy,N.33,PP.14-18.
Taraz, H., 1974- Geology of the Surmaq-Deh Bid area,Abadeh Region,Central Iran,Geological Survey of Iran,Report N.37. 
Teichert, C., Kummel, B. & Sweet, W., 1973- Permian Triassic strata,kuh-e-Ali Bashi, Northwestern Iran, Boll. Mus. Comp. Zool., V.145, N.8, PP.359-472.
Ueno, K. & Sakagami, S., 1993- Middle Permian foraminifers from ban Nam Suai the sa-at,changwat Loei,Northeast ailand,Paleontological society of Japan.N.172. PP.278-285