نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران.

چکیده

زمین‌لرزه 10 آذر 1386 و کمتر از 3 ماه بعد،  زمین‌لرزه 25 شهریور 1386 با بزرگی 6/4 در نزدیکی تبریز در استان آذربایجان شرقی روی داد. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل امواج SH شتاب‌نگاشت‌های ثبت شده و مدل چشمه برون پارامترهای صفحه گسل برای این زمین لرزه برآورد شد. راستا، شیب و ریک به ترتیب°310، °85  و °170 برآورد شده است. سازوکار به‌دست آمده راستا‌لغز  راست‌گرد و  با سازوکار گسل شمال تبریز همخوانی دارد. سازوکار به‌دست آمده اولین حل صفحه گسل برای گسل شمال تبریز  بر اساس داده‌های شتاب‌نگاری است.

کلیدواژه‌ها

 
امبرسز، ن. ن. و ملویل، چ. پ.، 1370- تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران، ترجمه ابوالحسن رده، مؤسسه انتشارات آگاه.
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. htpp://www.iiees.ac.ir
حسامی، خ.، 1381- بررسی‌های دیرینه‌لرزه‌شناسی بر روی گسل شمال تبریز. شورای پژوهش‌های علمی کشور.
مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن htpp://bhrc.gov.ir
 

References

Aki, K., Richards, P. G., 1980- Quantitative Seismology: Theory and  Methods (Vol.1). W.H.Freeman and Co., San Francisco.

Berberian, M. and Arshadi, S., 1976- On the evidence of the youngest activity of the North Tabriz fault and the seismicity of Tabriz city, Rep. 39, geol. surv. Iran.
Brune, J. N., 1970- Tectonic stress and spectra of shear waves from earthquakes. J. Geophys. Res. 75, 4997- 5009.
Brune, J. N., 1971- Correction. J. Geophys. Res. 76, 5002.
Hamzehloo, H., 2005- Determination of causative fault parameters for some recent Iranian earthquake using near field Sh-wave data. Journal of Asian Earth Sciences, 25, 621-628.
Hamzehloo, H.,2005- Strong ground motion Modelling of causative fault for the 2002 Avaj earthquake, Tectonophysics, 409, 159-174
Haskell, N. A.,1960- Crustal reflection of plane SH waves. Journal of GeophysicalResearch, 65, 4147- 4150.
Hessami, K., Pantosti, D., Tabassi, H., Shabanian, E., Abbassi, M. R., Feghhi, K., Solaymani, S., 2003- Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: Preliminary resylts. ANNALA of GEOPHYSICS, 46, 903- 915.
Jackson, J., 1992- Partitioning of strike- slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in Eastern Turkey and the Caucasus, J. Geophys. Res., 97, 12471- 12479.
Jackson, J., McKenzie, D. P., 1984-Active tectonics of Alpine- Himalayan belt between Western Turkey and Pakistan. Geophys. J. R. Astron. Soc.,77, 185-264.
Karakhanian, A. S., Trifonov, V. G., Philip, H., Avagyan, A., Hessami, K., Jamali, F., Bayraktutan, M. S., Bagdassarian, H., Arakelian, S., Davtian, V., Adilkhanyan, A., 2004- Active faulting and natural hazards in Armenia, Eastern Turkey and North-Western Iran, Tectonophysics, 380, 189-219.
Sarkar, I., Hamzehloo, H. and Kahttri, K. N.,2003- Estimation of fault parameters of Rudbar earthquake using near field SH wave spectra, Tectonophysics, Vol. 364, NO. 1-2, pp. 55-70.
Sarkar, I., SriRam, V., Hamzehloo, H., Khattri, K.N., 2005- Subevent analysis for the Tabas earthquake of September 16, 1978, using near field accelerograms, Physics of the Earth and Planetary Interior, 151, 53-76.