نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, همدان, ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, تهران, ایران

چکیده

 پهنه برشی سیمین - دره مرادبیک با طول حدود 10 و پهنای 5کیلومتر در جنوب شهر همدان برونزد دارد. این پهنه برشی بخش‌‌هایی از سنگ‌‌های دگرگونی مجاورتی و سنگ‌‌های گرانیتویید الوند و همچنین میگماتیت‌‌های منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده است. حداقل سه مرحله دگرشکلی توسط چین‌ها و برگوارگی‌های هر نسل در این منطقه تشخیص داده شده است که با توجه به طرح تداخلی چین‌‌ها  در این منطقه چین‌خوردگی در هر سه مرحله هم‌محور بوده است. شواهد جنبشی فراوانی از عملکرد تنش‌های برشی و کششی در این منطقه دیده می‌شود که همه آنها نشان‌دهنده عملکرد یک پهنه برشی با برگوارگی میلونیتی  با شیب متوسط به سمت شمال خاور  و شمال باختر و خطواره کششی به سمت شمال خاور با سازوکار اصلی عادی در این منطقه است. این پهنه به صورت باندهای برشی بوده و باعث تغییر شکل لوکوسم  میگماتیت‌‌ها گشته و در هورنفلس‌‌ها  موجب بودین شدن درشت بلور‌های آندالوزیت شده و گرانیتویید خاکو را به میلونیت تبدیل کرده است. پراکندگی قطب برگوارگی میلونیتی در کل منطقه نشان می‌دهد که این پهنه برشی پس از تشکیل شدن در دگرشکلی مرحله بعد دچار چین‌خوردگی شده است. با توجه به تاریخچه تکوین دگرریختی در تکتونیت‌‌های منطقه همدان، به احتمال، این پهنه همزمان تا پس از دگرشکلی دوم (D2) در منطقه شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

References
Baharifar, A. A., 2005- Petrology of metamorphic rocks of Hamedan region, Ph.D thesis, Tarbiat moallem university.
Eghlimi, B., 1998- Hamedan map scale 1/100000, Ministry of industries and mines geological survey of Iran.
Jafari, R., 2007- Petrology of migmatites and plutonic rocks of south Simin area, Hamedan, master of science thesis, Bu AliSina university.
Jiang, D., Williams, P., 1999-  When do dragfolde not develop into sheath folds in shear zones,J. Strutural geology, V.21,P.577-583.
johnson, T. E., Hudson, N. F. C. & Droop, G. T. R., 2003- Evidence for a genetic- granite-migmatite link in the dalradian of NE Scotland,J.geol.soci.london,160,pp.447-457.
Harris, B. L., 2003- Folding in high-grade rocks due to back-rotation between shear zones.journal of structural  geology.vol 25. 223-240.
Kocher, T., Mancktelow, N. S., 2006- Flanking structure development in anisotropic viscous rock.J.structural geology28,P.1139-1145.
Lindh, A. & Wahlgren, C., 1985- migmatite formation at subsolidus conditions – an alternative to anatexis.J.metamorphic geology. Vol.3,P. 1-12.
Mani kashani, S., 2007- The study of plutonic rocks and their metamorphic aureole in Khakoo area,hamedan, master of science thesis, Bu AliSina university.
Mohajjel, M. & Sahandi, M., 1999- Tectonic evolution of Sanandaj- Sirjan zone at the northwest part and introduce new subzone, scientific quarterly jurnal of Geosience, number31-32,2001
Mohajjel, M., 2006-The effect of transpression on the ascention of Sanandaj- Sirjan zone's  granitoid plutons(northwest part),9th Conference of geology association of Iran.
Mohajjel, M., Baharifar, A., Moinevaziri, H. & Nozaem, R., 2006- Deformation history, micro-structure and P-T-t path in ALSbearing schist’s, southeast Hamadan, Sanandaj-Sirjan zone, Iran.
Passchier, C. W. & Trouw, R. A. J., 2005- Microtectonics (2nded.), Springer-Verlag, Berlin.
Passchier, C., 2001- Flanking structures. Journal of Structural Geology 23,
951–962.
Ramsay, J.  G., Huber, M., 1988- The Techniques of Modern Structural Geology. Academic Press, V. 2, P.309-700.
Sepahigaro, A. A., 1999- Petrology of Alvand plutonic rocks with special putlook on granitoids, Ph.D thesis, Tarbiat moallem university.
Twiss, R. J. & Moores, E. M., 1992- Structural Geology. Freeman and Compny, New York, 532pp.