نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سازند دلیچای و زیای آمونیتی آن در منطقه پرور (شمال سمنان) برای اولین بار بررسی شده‌است. در برش مربوطه سازند دلیچای با ستبرای به نسبت کم (70 متر) از مارن، سنگ‌آهک مارنی و سنگ‌آهک تشکیل شده است که به 5 بخش قابل تقسیم است. از انتهای مارن‌های بخش 4 و سنگ‌آهک مارنی بخش 5 تعداد 407 عدد آمونیت به دست آمده که وابسته به خانواده‌هایPhylloceratidae , Lytoceratidae , Oppeliidae , Haploceratidae , Sphaeroceratidae , Parkinsoniidae , Morphoceratidae and Perisphinctidae   هستند. فسیل‌های یافت شده در محدوده زمانی باژوسین پسین تا باتونین پسین قرار دارند. از بخش‌های جوان‌تر ژوراسیک میانی، آمونیت به دست نیامد. افزون‌بر آن  در این برش، بخش 5 ، شامل آهک‌های گرهکی (ندولر) سرخ و سبز رنگ به سن انتهای باژوسین پسین تا باتونین پسین به عنوان " ردیف فشرده(Condensed strata)" در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1377- چینه‌شناسی ژوراسیک ایران، کتاب شماره 65 ، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دو جلد، 746 صفحه.
آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.
بختیاری، س.، گیتاشناسی (واحد پژوهش و تألیف)، 1384- اطلس راه‌های ایران. انتشارات مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 288 صفحه.
توتونچی،ب.، 1380- مطالعه چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی سازند دلیچای در جنوب ناحیه پلور (جنوب شرق پل دختر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 194 صفحه.
شفیع زاد، م.، 1380- مطالعه چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی سازند دلیچای در البرز شرقی (غرب شاهرود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 222 صفحه.
شمس، م.، 1386- مطالعه چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی سازند دلیچای در منطقه پرور، شمال سمنان، البرز مرکزی با توجه خاص به فون آمونیتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 254 صفحه.
مکوندی، ر.، 1379- مطالعه چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی سازند‌های دلیچای و لار در منطقه آبگرم (آوج – همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 136 صفحه.
 
References
Cariou, E. & Hantzpergue, P., 1997- Biostratigraphie Du Jurassique Quest – europeen et Mediterraneen, GFEJ, memoire 17 (Group Francia Etude Jurassique), Boletin du Centre de Resarches ELF Aquitaint, 17, 1- 440
Dercourt, J., Gaetani, M., Vrielynck, B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M. F., Cadet, J. P., Crasquin, S., and Sandulescu, M. (eds.) 2000  Atlas Peri-Tethys paleogeographical maps. 268 pp. CCGM/CGMW, Paris.
Majidifard, M. R., 2003- Biostratigraphy, Lithostratigraphy, ammonite taxonomy and microfacies analysis of the Middle and Upper Jurassic of northeastern Iran, Dissertation zur Erlangung des Naturwissenschaftlichen Doktorgrades Der Bayerischen Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg.
Seyed-Emami, K., Schairer, G., Bolourchi, M. H., 1985- Ammoniten aus der unteren Dalichy–Formation (oberes Bajocium bis unteres Bathonium) der Umgebung von Abe–Garm (Avaj, Nw–Zentraliran), Zitteliana, 12, 57–85, Munchen.
Seyed-Emami, K., Schairer, G., Alavi-naini, M., 1989- Ammoniten aus der untern Dalichai–Formation (Unterbathon) ostlich von Semnan (SE–Alborz, Iran). Munchner Geowiss. Abh., (A), 15, 79–91, 4 Abb., 1 Tab., 3 Taf., Munchen.
Seyed-Emami, K., Schairer, G., Aghanabati, S. A., Fazl, M., 1991- Ammoniten aus dem Bathon der Gegend von Tabas – Nayband (Zentraliran), Munchner Geowiss. Abh, (A), 19, 65–100, 3 Abb., 2 Tab., 8 Taf.
Seyed-Emami, K., Schairer, G., Zeiss, A., 1995- Ammoniten aus der Dalichai–Formation (Mittlerer bis Oberer Jura) und der Lar–Formation (Oberer Jura) N Emamzadeh-Hashem (Zentralalborz, Nordiran), Mitt. Bayer. Staatsslg. Palaont. hist. Geol., 35, 39–52, Munchen.
Seyed-Emami, K. , Fursich, F. T., Schairer, G., 2001- Lithostratigraphy, ammonite fauna and palaeoenvironments of Middle Jurassic in North and Central Iran, Newsl. stratigr., 38 (2/3), 163-184, 11 Fig., Berlin . Stuttgart.
Steiger, R., 1966- Die Geologie der West-Firuzkuh-Area (Zentralelburz/Iran). Mitt. der Technischen Hochschule u. der Univ. Zurich, N.F. 57, 1-145.