نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند کنگان در چاه B واقع در میدان گازی پارس جنوبی تجزیه‌های ژئوشیمیایی (تجزیه‌های مقدماتی و تکمیلی شامل پیرولیز راک- اول، استخراج مواد آلی و تفریق بیتومن، کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی) روی نمونه‌های تهیه شده از مغزه‌های حفاری صورت گرفت. نتایج ژئوشیمیایی بر این امر دلالت می‌کند که نوع کروژن نمونه‌ها مخلوطی از انواع III و II بوده و بیانگر وجود مواد آلی با منشأ دریایی و ورود اندکی مواد آلی با منشأ خشکی به این رسوبات است. ماده آلی این نمونه‌ها، از یک سنگ منشأ احتمالی با نوع سنگ‌شناسی آواری- کربناتی تولید و در محیطی با شرایط کاهیده- نیمه کاهیده نهشته شده‌اند. در مجموع این نمونه‌ها پتانسیل هیدروکربنی فقیر تا متوسط و درجه بلوغ شروع پنجره تولید نفت (اواخر دیاژنز- اوایل کاتاژنز) را نشان می‌دهند. براساس تجزیه کروماتوگرافی ستونی، نمونه‌ها متشکل از هیدروکربن‌های پارافینیک- نفتنیک و پارافینیک هستند. به نظر می‌رسد که مقادیر ناچیز هیدروکربن‌های بررسی شده در سازند کنگان، به صورت برجا تولید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

References
Ashkan, S. A. M., 2004- Fundementals of geochemical studies of Hydrocarbon source rocks and oils with special look at the sedimentry basin of Zagros. Natioinal Iran oil company, 355 p.
Connan, J. and Cassau, A. M. 1980- Properties of gas petroleum liquid derived from terrestrial kerogen at various maturation levels. Geochim.Cosmochim. Acta, 44, 10-23.
Havan, H. L., de Leeuw, J. W., Sinninghe Damste, J. S., Schenck, P. A., Palmer, S. E. & Zumberg J. E., 1988- Application of biological markers in recognition of paleohypersaline environment, in K. Kelts, A. Fleet, and Talbot, eds., Lacustrine Petroleum Source Rocks: v. 40: Blackwell, Geological Society, p. 123-130.
Hung, W. Y. & Meinchein, W. G., 1979- Sterols as ecological indicators, eochemical et cosmochemicaActa. 43, P. 739-745.
Hunt, J. M., 1996- Petroleum geochemistry and geology: San Fransisco, W. H. Freeman, 473 p.
Kashfi, M. S., 2000- Greater Persian Gulf Permian- Teriassic stratigraphic nomenclature requires study. Oil and Gas Journal, Tulsa, Vol. 15, pp. 36-44.
Kaufman, R. L., Ahmad, A. S., Elsinger, R. J., 1990- Gas cheromatography as development and production tools for fingerprinting oil from individual reservoirs: application in the Gulf of Mexico in: GCSSEPM foundution with annual research conference proceeding pp. 263-282.
Peters, K. E. & Moldowen, J. M. (eds), 1993- The biomarker guid: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 363p.
Tissot, B. P. &  Welte, D. H., 1984- Petroleum Formation and Occurrence: (2 nd ed.) Heidelberg, Springer Verlog, 538 p.
Virgone, A. & Murat, B., 1999- Geological Model Syntesis Permo-Teriassic from South Pars Field, Iran (SP-1, SP-4 and SP-6 Wells), Totalfinaelf, Total South Pars, 52 p.