نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در این بررسی سعی شده است با استفاده از روش ارائه شده توسط Anbalagan (1992) و تغییر عوامل و وزن اختصاص داده شده به آنها، روشی نوین برای پهنه‌بندی خطر لغزش در مناطق بیابانی ساحلی (که دارای شرایطی خاص از نظر عوامل زمین‌لغزش هستند) تدوین شود. به این منظور، بخشی از ارتفاعات مشرف بر روستای عسلویه (استان بوشهر) با روش پیشنهادی پهنه‌بندی شده و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به شرایط مشابه منطقه مورد بررسی با بخش وسیعی از مناطق جنوبی ایران، روش ارائه شده می‌تواند الگویی مناسب برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش‌های مناطق یادشده در مقیاس متوسط به شمار رود.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
ارومیه‌ای، ع. و امینی‌زاده، م. ر.، ١٣٧٧- ارزیابی خطر زمین‌لغزش در حوزه آبخیز هلیل‌رود, مجموعه مقالات دومین همایش ملی رانش زمین و راه‌های مقابله با خطرات آن، سنندج.
حائری، س. م. و سمیعی، الف. ح.، 1376- روش جدید پهنه­بندی مناطق شیب­دار در برابر خطر زمین­لغزش با تکیه بر بررسی­های پهنه­بندی استان مازندران، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم زمین، سال ششم، شماره24 سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی.
حیدری،‌ ح.، 1378- تحلیل عناصر اقلیمی ایران به منظور ارائه یک الگوی طبقه‌بندی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس‌، گروه جغرافیا.
مهدویفر، م. ر.، و منتظرالقائم، س.، 1382- مطالعات پیشاهنگ پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در جنوب البرز مرکزی. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، گزارش طرح تحقیقاتی برای کمیته فرعی- تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه‌های زمین.
میرصانعی، س. ر.، و کاردان، ر.، 1378- نگرشی تحلیلی بر ویژگی‌های زمین‌لغزش‌های کشور، مجموعه مقالات اولین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت معلم، ص247-258.
 
References
Abolmasod, B. & Stojkov, K., 1994- The influence of the landslide on urban planning in Belgrade city, Proc. of 7th. International Congress, International Association of Engineering Geology, Lisbon, Portugal, 3: 2161-2168.
Anbalagan, R., 1992- Landslide hazard evaluation and zonation mapping in mountainous terrain. Engineering Geology, 32: 269-278.
Carrara, A., Pugliese-Carratelli, E., & Merenda, L., 1977- Computer-based data bank and statistical analysis of slope instability phenomena. Z. Geomorph. N. F., 21(2): 187-222.
Gee, M. D., 1992- Classification of landslide hazard zonation methods and a test of predictive capability. In:Bell D.H(ed.).Proc. 6th International Symposium on Landslides, Christchurch, New Zealand, 2: 947-952.
Keefer, D. K., 1993- The susceptibility of rock slope to earthquake-induced failure, Ass. Engg. Geog. Bull., 30: 353-361.
Mathew, J., Jha, V. K. , & Rawat, G. S., 2007- Weights of evidence modelling for landslide hazard zonation mapping in part of Bhagirathi valley, Uttarakhand, Current Science Online, http://www.ias.ac.in/currsci/mar102007/628.pdf
Neaupane, K. M. & Piantanakulchai, M., 2006- Analytic network process model for landslide hazard zonation, Engineering Geology, 85(3-4): 281-294.
Turrini, M. C., Semenza, P. & Abu Zeid, N., 1994- Landslide Hazard Zonation of the Alpago Area (Belluno, Northern Italy)", 7th. International Congress, International Association of Engineering Geology, Lisbon, Portugal, Vol.3, pp. 2181-2189.