نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت‌معلم، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران.

2 اداره امور آب زابل، زابل، ایران.

چکیده

برداشت بیش از حد مجاز از آبخوان آبرفتی دشت گوهرکوه در جنوب باختر زاهدان، منجر به کاهش تراز آب زیرزمینی شده است. به منظور شناخت کامل‌تر آبخوان و بررسی اثرات احتمالی اجرای طرح تغذیه مصنوعی، جریان آب زیرزمینی این دشت، با مدل ریاضی شبیه‌سازی شده است. در این مطالعه از نگاشت(لاگ)‌های حفاری، آماربرداری از منابع آبی، داده‌های پیزومتری و آزمایش‌های  پمپاژ، استفاده شده است. مدل عددی جریان برای پیش‌بینی تغییرات سطح آب در آینده، مورد استفاده قرار گرفته است. به علت نوسانات کمتر در تراز آب زیرزمینی، بهمن‌ماه 1381 به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت. سپس از اسفند 1381 تا اسفند 1382 واسنجی برای شرایط ناپایدار انجام شد. در انتها نیز تحلیل حساسیت و صحت‌سنجی(برای اسفند 1382 تا  اسفند 1383) بر روی مدل اعمال شد. پس از اتمام ساخت مدل برای آبخوان دشت گوهرکوه، به بررسی اثرات اجرای طرح تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه پرداخته شد که بر اساس شرایط موجود، بهترین محل برای اعمال تغذیه مصنوعی بخش‌های شمالی آبخوان (مجاور چاه مشاهده‌ای P9) است. واکنش آبخوان در برابر اعمال تغذیه مصنوعی مثبت است و تغذیه مصنوعی اثر مخربی روی آبخوان ندارد.

کلیدواژه‌ها

کتاب‌نگاری
اصلانی، ح.، ١٣٨٢- شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 خوشنامی، م.، ١٣٧٢- کاربرد روش شبیه‌سازی در مدیریت منابع آب دشت خفر با تأکید بر بهره‌برداری تلفیقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
دهقان‌قهفرخی، ا.، 1382- کاربرد مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی در مدیریت آبخوان دشت شهرکرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
رشیدی، م.،1385-  تهیه مدل آبخوان دشت سرچاهان شرقی و بررسی اثر طرح تغذیه مصنوعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، 1383- گزارش مطالعات آب زیرزمینی دشت گوهرکوه.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان،1383-  مطالعات تکمیلی مرحله اول و دوم سدگوهرکوه(گزارش هواشناسی).
شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، 1382-  مطالعات آماربرداری از منابع آب استان.
شفیعی‌مطلق، خ.، 1384- کاربرد مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی در مدیریت آبخوان دشت حصاروئیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
کاظمی‌گلیان، ر. ١٣٨١- ارزیابی هیدروژئولوژیکی و مدیریت آبخوان قوچان- شیروان با استفاده از مدل عددی Modflow 2000، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 
 
References
Boonstra, J., de Ridder, N. A., 1981- Neumerical modeling of Ground Water basins userOriented manual, International Institute Foreland Reclamation and Improvement/ ILRI P.O.Box  45,67000 AA Wageningen, The Netherlands.
Doherty, G., 2001- QuantitativeHydrogeology, Academic Press.Inc, Orlando, Florida.
Hoaglund, T. N., 2002- Artificial water recgarge,Pitman Advanced Publishing Program.
Kinzelbach, W., 1986- Groud water modeling:An introduction with sample programes in BASIC Developments in water Science, Elsevier.