نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران.

چکیده

پالایشگاه آبادان بین دو رودخانه اروندرود و بهمنشیر واقع شده است. این رودخانه‌ها آب شهری، صنعتی و کشاورزی شهر آبادان را تأمین می‌کنند.  نشت مواد نفتی و فرآورده‌های آن از لوله‌ها و مخازن روزمینی در طول جنگ تحمیلی و فرسودگی سامانه‌های ذخیره، انتقال و پالایش نفت به دلیل قدمت این واحد، ضرورت بررسی و انجام مطالعات برای شناسایی گسترش و حدود آلودگی نفتی را صد چندان می‌نماید. کاربرد رس به عنوان یک مانع طبیعی زمین‌شناسی در کاربردهای زیست محیطی از جمله کنترل آلودگی به اثبات رسیده است. منطقه آبادان از رسوبات دلتایی عهد حاضر تشکیل شده است و این آبرفت‌های رودخانه‌ای دارای تنوع در جنس و اندازه ذرات هستند. بنابراین در صورت چیره بودن وجود رس در منطقه مورد مطالعه، فرضیه کنترل آلودگی نفتی را به اثبات می‌رساند. در همین راستا موارد ذیل در این نوشتار بررسی شد: 1) جنس لایه‌های زیرزمینی پالایشگاه آبادان، 2) وجود آلودگی نفتی در این لایه‌های زیرسطحی و تعیین درصد اشباع به مواد نفتی و 3) وجود آلودگی نفتی در آب‌های زیرزمینی از طریق نمونه‌گیری از آب‌های زیرزمینی در طول مدت یک سال. روش مطالعه به این صورت بود که در ابتدا موقعیت‌سنجی حفر 20 حلقه چاه آبی مشاهده‌ای، از نظر نشت مواد نفتی در زمان جنگ و بعد از آن انجام شد. در هنگام عملیات حفاری از لایه‌های زیرسطحی مغزه‌گیری به عمل آمد، درصد اشباع نفت در این مغزه‌ها نیز اندازه‌گیری شد و نیز ژرفای آلودگی به نفت و فرآورده‌های نفتی در لایه‌های زیرسطحی پالایشگاه آبادان مشخص شد. طی دوره یک ساله، گسترش و ستبرای نفت شناور بر روی آب‌های زیرزمینی همراه با تغییرات سطح ایستایی آب با توجه به جزر و مد ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهند که جنس رسوبات زیرسطحی عامل مهمی در نگهداری مواد نفتی پخش شده است، به طوری که مواد نفتی در بیشتر چاه‌های حفاری شده دیده شد. از طرف دیگر مواد نفتی شناور بر روی آب‌های زیرزمینی فقط در دو حلقه چاه دیده شدکه آن هم ناشی از فعالیت‌های اخیر پالایشگاه بوده است. نتایج، نشان دهنده جذب بیشتر مواد نفتی پخش شده در زمان جنگ و پس از آن به رس موجود در لایه‌های زیرسطحی است.
 

کلیدواژه‌ها

درویش‌زاده، ع.، 1370- زمین‎شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر، 807 صفحه.
معماریان، ف.، 1378-  زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، انتشارات دانشگاه تهران.
شرکت مهندسین زمیران،1380- گزارش نهایی مطالعات مکانیک خاک و پی طرح نیروگاه آبادان.
شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آزمایشگاه خوزستان، 1382- تصفیه خانه پساب صنعتی پالایشگاه آبادان.
شرکت مهندسین مشاور روماند، 1367-  گزارش مطالعات و تحقیقات مکانیک خاک و پی‌سازی و مقاومت مصالح ژئوتکنیک پروژه بازسازی پالایشگاه آبادان.
شرکت مهندسین مشاور پی‌کاو،1380-  گزارش مطالعات ژئوتکنیکی پروژه ساختگاه محوطه تقطیر پالایشگاه آبادان.
شادی‌زاده، س .ر.، زویداویان‎پور، م.، 1386- پروژه پژوهشی مصوب بررسی نفت خام و فراورده‎های نفتی پخش شده در طی زمان در پالایشگاه آبادان و نفوذ آنها به لایه‎های زیرزمینی و امکان‏سنجی استحصال مواد نفتی فوق، دانشگاه صنعت نفت و پالایشگاه آبادان.
 
 
References
Allen, A., 2002- Attenuation: A Cost Effective Landfill Strategy for Developing Countries. in: van Rooy, J. L., Jermy, C. A. (eds) Engineering Geology for Developing Countries, International Association of Engineering Geology and the Environment, pp156-167.
Alther, G. R., 1999- Removal of oil from wastewater with organo-clay, International Water Irrigation Review 19, 44.
Batchelder, M., Mather, J. D. & Joseph, J. B., 1998a- Mineralogical and chemical changes in mineral liners in contact with landfill leachate, Waste Management and Research, 16: 411-420.
Batchelder, M., Mather, J. D. & Joseph, J. B., 1998b- The stability of the Oxford Clay as a mineral liner for landfill. Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management, 12: 92-97.
Beall, G. W., 1984- Method of breaking emulsions; absorption of a quaternary ammonium exchanged clay in wastewater, U.S. Patent 4,470,912.
Beall, G. W., 1985a- Process for treating organic contaminated water; organoclay absorption column followed by active carbon, U.S. Patent 4,517,094.
Beall, G. W., 1985b- Method of removing organic contaminants from aqueous compositions; absorption with reaction product of clay and quaternary ammonium salt, U.S. Patent 4,549,590.
Beall, G. W., 1996- Method of removing water-insoluble organic contaminants from an acidic aqueous stream, U.S. Patent 5,567,318.
Bergaya, F., Theng, B. K. G. & Lagaly, G., 2006- Handbook of Clay Science, Developments in Clay Science, Elsevier Ltd Vol. 1. 1246 p.
Cheremisinof,  N. P., 2002- Handbook of water and wastewater treatment technologies, Butterworth-Heinemann Publication, USA.
Chhabra, R., Pleysier, J. & Cremers, A., 1975- The Measurement of the Cation Exchange Capacity and Exchangeable Cations in Soils: A New Method. Proc. Int. Clay Conf., 439-449; Wilmette.
Deuel, L. E. Jr., 1993- Evaluation of limiting constituents suggested for land disposal of exploration and production wastes. API publication 4527, Washington, DC, 20005
DoE (Department of the Environment), 1978- Cooperative Programme of Research on the Behavior of Waste in Landfill Sites, HMSO, pp.169
Environmental Health, 2002- World Health Organization (WHO), Regional Office for the Eastern Mediterranean, Amman, Jordan.
Grim, R. E., 1962- Applied Clay Mineralogy, 1st edition. McGraw-Hill, New York, 422 p.
Haydel, S. E., Remenih, C. M. & Williams, L.,B., 2008- Broad-spectrum in vitro antibacterial activities of clay minerals against antibiotic-susceptible and antibiotic-resistant bacterial pathogens, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 61(2): 353-361.
Holmes, M., 1973- Oil and penguin don’t mix. National Geographic Magazine, 143(3): 384-397.
Jaynes, W. F., Vance, G. F., 1996- BTEX sorption by organo-clays: cosorptive enhancement and equivalence of interlayer complexes. Soil Science Society of America Journal, 60: 1742–1749.
Kokai, T., 1975- Japanese Patent Application 25,489.
Lo, I. M. C., Yang,  X. Y., 2001- Laboratory investigation of the migration of hydrocarbons in organobentonite. Environmental Science and Technology, 35: 620–625.
Lorenzen, D., Conway, R. A., Jackson, L. P., Hamza, A. & Perket, C. L., 1986- Hazardous an Industrial Solid Waste Testing and Disposal. Sixth Volume, ASTM STP933, ASTM, Philadelphia, 93-103.
Lund, E., Nissen, B., 1986- Low technology water purification by bentonite clay flocculation as performed in Sudanese villages: virological examinations. Water Research, 20: 37–43.
Mackenzie, R. C., 1979- Clay mineralogy—whence and whither? In: Mortland, M.M., Farmer, V.C. (Eds.), International Clay Conference. Developments in Sedimentology 27. Elsevier, Amsterdam, pp. 1–14.
Madsen, M. & Schlundt,  J., 1989- Low technology water purification by bentonite clay flocculation as performed in Sudanese villages: bacteriological examinations. Water Research, 23: 873–882.
Martin, W. F., Lippitt, J., Webb, M.  P. J., 2002- Hazardous Waste Handbook for Health and Safety, 3rd edition. Butterworth-Heinemann Publication.
McBride, M. B. & Mortland, M. M., 1973- Segregation and exchange properties of alkylammonium ions in a smectite and vermiculite. Clays and Clay Minerals 21, 323–329.
Mohamed, A. M. O., Yong, R. N., Tan, B. K., Farkas, A. & Curtis, L. W., 1994- Geo-environmental assessment of a micaceous soil for its potential use as an engineered clay barrier. Geotechnical Testing Journal, 17: 291-304.
Olsen, A., 1987- Low technology water purification by bentonite clay and moringa oleifera seed flocculation as performed in Sudanese villages: effects on schistosoma mansoni cercariae, Water Research 21: 517–522.
Percival, C., Schroeder, C. & Leape, J., 1992- Environmental Regulation: Law, Science, and Policy, 2nd edition. New York, Little Brown and Company, 1354 p.
Powers, J. P., 1992- Construction Dewatering: new Method and Applications, 2nd edition. John Wiley and Sons, Inc., New York, 528 p.
Quigley, R. M. & Rowe, R. K., 1986- Leachate migration through clay below a domestic waste landfill, Sarnia, Ontario, Canada: Chemical interpretation and modeling philosophies, In: Lorenzen, R.A., Conway R.A. (eds.)  Hazardous and Industrial Waste Testing and Disposal, American Society for Testing and Material, pp. 93-103.
Robertson, R. H. S., 1986- Fuller’s Earth: A History of Calcium Montmorillonite, 1st edition. Volturna Press, Hythe, Kent. 421 p.
Roehl,  K. E. & Czurda, K., 1998- Diffusion and solid speciation of Cd and Pb in clay liners. Applied Clay Science, 12: 387-402.
Roehl, K. E., 1999- Assessment of Contaminant Retention in Clay Barriers. Conference of the European clay groups association conference Euroclay 1999, Krakow, Poland, p.127.
Rowe, R. K., Quigley, R. M. & Booker, J. R., 1995- Clayed barrier systems for waste disposal facilities, 1st edition. Spon Press Publishing, 560 p.
Salim, I. A., Miller, C. J. & Howard, J. L., 1996- Sorption Isotherm – Sequential Extraction Analysis of Heavy Metal Retention in Landfill Liners. Soil Science Society of America Journal, 60: 107-114.
Sharmasarkar, S., Jaynes, W. F., Vance, G. F., 2000- BTEX sorption by montmorillonite organo- clays: TMPA, ADAM, HDTMA. Water, Air and Soil Pollution, 119: 257–273.
Thury, M., 2002- The characteristics of opalinus clay investigated in the Mont Terri underground rock laboratory in Switzerland. C. R. Physique, 3: 923-933.
U.S. Army TM 5-814-7, 1984- Hazardous waste and disposal/land treatment facilities, Head quarters department of the army.
U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 1997- Subsurface Investigation Practice Manual. FHWA H1-97-021.
Verstricht, J.,  Blümling, P. & Merceron, T., 2003- Repository concepts for nuclear waste disposal in clay formations, Field Measurements in Geomechanics, Proc. of the 6th Int. Symp., Oslo (Norway).
Warith, M. A., Yong, R. N., 1991- Landfill leachate attenuation by clay soil. Hazardous Waste and Hazardous Materials, 8: 127-141.
Williams, C. E., 1987- Containment applications for earthen liners. In Proceedings of the 1987 Specialty Conference on Environmental Engineering (Ed. Dietz, J.D.) ASCE, 122-128.
Xu, S., Sheng, G. Y. & Boyd, S. A., 1997- Use of organoclays in pollution abatement. Advances in Agronomy, 59: 25–62.