نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران، ایران.

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

ساختار سازمانی به همراه اهداف، تکنولوژی، و منابع انسانی جزء ارکان اصلی هر سازمانی محسوب می­شوند. شناخت و بررسی این عامل سرآغاز تحولات بنیادی­تر جهت افزایش توانمندی­های هر سازمان است. بنابراین در تحقیق کنونی، ساختار سازمانی سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی ایران با هدف شناسایی وضعیت موجود و ارائه الگوی ساختاری مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، نخست ادبیات تحقیق مرتبط با موضوع، بررسی و سپس از روش تحقیق کیفی در پاسخ به سوال اصلی تحقیق استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات لازم، سه روش مطالعات کتابخانه­ای، مصاحبه با خبرگان سازمان، و بررسی­ ساختار 45 سازمان زمین­شناسی در دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته­ است؛ یافته­های حاصل از بررسی تطبیقی ساختارهای سازمانی نشان می­دهد که میانگین تعداد سطوح موجود در سلسله مراتب سازمانی سازمان‌های زمین‌شناسی کشور‌های منتخب 08/3 و میانگین تعداد بخش های اصلی موجود در سطح عالی سازمان برابر 4/6 است. این اعداد در سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی ایران به ترتیب برابر با 3 و 11 است. به علاوه حدود 78/0 درصد از سازمان­های زمین‌شناسی در سطح جهان از بخش بندی مبتنی بر وظیفه استفاده می­کنند. در این پژوهش با توجه به یافته­های تحقیق، یک الگوی مطلوب ساختار سازمانی برای سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه شده است؛ ساختار پیشنهادی برای سازمان نوعی ادهوکراسی بوده و مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی در ساختار فعلی سازمان شامل جداسازی دو بخش نهادی و فنی، استفاده از ساختار ماتریسی برای بخش­های پروژه­ای، تغییر در ماهیت جریان مالی و تأمین پروژه­های زمین­شناسی و اکتشافات معدنی و ایجاد واحدی جدید با عنوان مرکز راهبردی پروژه به منظور هماهنگی میان بخش‌های وظیفه‌ای و پروژه­ها در ساختار جدید است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
کره‌ای ، م.ت.، 1387- چالش‌های جهانی سازمان‌های زمین شناسی. سخنرانی به مناسبت سال جهانی سیاره زمین، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.
 
References
Aarabi, S.M., 1997- Designing organizational structure, cultural research bureau.
Alvani, S.M., 2006- General Management, Ney publication.
Barney, J.B. & Ricky W.G., 1992- The Management of Organization. Boston: Houghton Mifflin company.
Bunge, M., 1976- A world of systems. Reidel, Dordrecht.‎
Carrier, C.,1996- Intrapreneurship in small businesses: an exploratory study, Entrepreneurship: Theory & Practice, 21(1): 5-21.
Caruana, A., Ewing, T.M. & Ramaseshan, B., 2002- Effects of some environmental challenges and centralisation on the entrepreneurial orientation and performance of public sector entities, The Service Industries Journal, 22(2): 43-58.
Covin, J.G. & Slevin, D.P., 1990- Judging entrepreneurial style and organizational structures: How to get your act together, Sloan Management Review, 31: 43-53.
Daft, R.L., 1991- Organization Theory and Design, Third Edition: West publishing company.
Dessler, G., 1986- Organization Theory. New Jersey: Prentice –Hall Inc.
Dessler, G., 1998- Management. Englewood Cliff Prentice-Hall.
Entrepreneurship: Theory & Practice, 15(4): 49-65.
Fredrickson, J.W., 1996- The strategic decision process and organizational structure. Academy of Management Review. 11(2).
Fry, L.W. & Slocum, J.W., 1984- Technology, structure and work group effectiveness. Academy of Management Journal. 27(2).
Hasse-Biber, S.N. & Leavy, P., 2004- Approaches to Qualitative Research. New York: Oxford University Press.
Hatch, M.J., 2006- Organization theory: modern, symbolic-interpretive, and post-modern (translated to Persian by Hasan Danaei Fard). Afkar Publication.
Hodge, B.J. & Anthony, W.P., 1991­- Organization Theory, Forth edition. Allyn and Bacon Inc.
Kvale, S., 1996- Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Maykut, P. & Morehouse, R., 1994- Beginning qualitative research: A Philosophic and practical guide. London: The Falmer Press.
Miles, M.P. & Arnold, D., 1991- The relationships between marketing orientation and entrepreneurial orientation.
Ministry of Industry and mine. Geological Survey of Iran’s organization: Introduction, vision, strategy, and goals.
Mintzberg, H. & Hyden, V.L. 1999- Organic graphs: Drawing How Companies Really work, Harvard Business Review, September– October: 87-94.
Mintzberg, H., 1979- The structuring of organization. Englewood Cliff, NJ: prentice-Hall.
Mintzberg, H., 1989- Mintzberg on management, inside our strange world of organization. The Free press.
Morris, M. H. & Trotter, J. D., 1990- Institutionalizing entrepreneurship in a large company: a case study at AT&T, Industrial Marketing Management, 19(2): 131-9.
Robbins, S.P., 1987- Organization Theory. New York: prentice-Hall.