نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران

چکیده

       منطقه مورد مطالعه در شمال‏باختر ایران و در حدود 20 کیلومتری خاور شهرستان هریس واقع شده و بخشی از زون البرز- آذربایجان می‏باشد. وجود گنبدهای گدازه به همراه جریان‌های ستبر گدازه، برش و لایه‏های ایگنمبریتی، نشان‌دهنده یک مرکز فوران مهم در این منطقه می‏باشد. سن آتشفشانی­های مورد مطالعه ائوسن زیرین- میانی بوده و سنگ­های گرانیتوییدی نوع I با سن ائوسن پسین این مجموعه را همراهی می­کنند. محلول‌ها و سیال‌های گرمابی حاصل از این گرانیتوییدها که ارتباط ژنتیکی با سنگ­های آتشفشانی مورد بررسی دارند در برخی نواحی باعث دگرسانی آنها و در نتیجه باعث کانه­زایی­های فلزی شده­اند. بر اساس رده‏بندی شیمیایی سنگ­های آتشفشانی منطقه شامل آندزیت، آندزیت بازالتی و تراکی‏آندزیت می‏باشد. بافت این سنگ­ها پورفیری، میکرولیتی پورفیری و هیالومیکرولیتی بوده و درشت‌بلور­های آنها اغلب پلاژیوکلاز، فلدسپار قلیایی، اوژیت، هورنبلند و بیوتیت است. بافت­های غربالی و دگرسانی انتخابی در پلاژیوکلازها، وجود بیوتیت­ها و هورنبلندهای با حواشی سوخته به همراه سایر بافت‌های غیرتعادلی از ویژگی‌های بارز این سنگ­ها است. نمودارهای SiO2 در برابر Na2O+K2O، AFM، SiO2 در برابر K2O نشان می‏دهد که این سنگ­ها همانند گرانیتوییدهای همراه، کلسیمی- قلیایی (کالک آلکالن) پتاسیم متوسط تا بالا هستند. ویژگی‌های شیمیایی سنگ­های مورد بررسی حاکی از غنی­شدگی آنها در زون‌های فرورانشی یا آلایش پوسته­ای بوده و روند غنی­شدگی درون صفحه­ای را نشان نمی­دهند. ترسیم نمونه­ها در نمودارهای Rb/Ba در برابر Ti/Y و Nb/Zr در برابر Nb نشان می­دهد که شیمی این سنگ­ها بیشتر توسط تبلور تفریقی کنترل شده و نقش آمیختگی ماگمایی در تحول این سنگ‌ها محسوس نبوده است. ترسیم نمونه­های مورد بررسی در نمودارهای متمایزکننده محیط زمین­ساختی بازالت­ها و آندزیت­ها که بر اساس عناصر Th, Ti, Zr, Nb, Sr استوارند، حاکی از تعلق آنها به کمان­های آتشفشانی کلسیمی- قلیایی است. همچنین مقایسه الگوهای عناصر ناسازگار و سازگار کمیاب سنگ­های آندزیتی مورد بررسی با انواع موجود در محیط‌های زمین­ساختی مشخص، بیانگر تطابق زیادتر آنها با کمان­های آتشفشانی، بویژه با انواع موجود در محیط­های پس برخوردی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری

امامی، م.ه.، 1379- ماگماتیسم در ایران، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور،  622 صفحه.
باباخانی، ع.ر.، لسکویه، ل.، ریو، ر.، 1369- شرح نقشه زمین شناسی چهار گوش اهر مقیاس1:250000"، سازمان زمین شناسی کشور،  123 صفحه.
عامری، ع.، اشرفی، ن.، کریمی، ح.، 1385- بررسی سنگ­شناسی و ژئوشیمی سنگهای پلوتونیک منطقه خاور هریس، آذربایجان خاوری- شمال باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، شماره 59، صفحه 161-150.
عطالو، ص.، کریمی، ا.، اصفهانی پور، ر.، 1383- معرفی و اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار مس پورفیری سوناجیل، چکیده مقالات بیست و سومین همایش علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
کریمی، ح.، 1383- مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شرق هریس در ارتباط با ژنز مس، استان آذربایجان شرقی- شمال غرب ایران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز،  135 صفحه.
نبوی، م.ح.، 1355- دیباچه‏ای بر زمین‏شناسی ایران، سازمان زمین‏شناسی کشور،  109 صفحه.
 
 
                             References
Alavi, M., Vaziri, H., Seyed-Emami, K. & Lasemi, Y., 1997- “Teriasic and associated rocks of the Nakhlak and Aghdarband areas in central and northeastern Iran as remnant of the southern Turanian active continental margin”, Geological Society of America Bulletin, 109: 1563-1575.
Burnham, C.W., 1979- “The importance of volatile constituents”, Ch. 16, pp. 439-482, in Yoder H.S. (ed.), the evolution of the igneous rocks: fiftieth anniversary perspectives, Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, USA
Didier, J., Duthou, J.L. & Lameyre, J., 1982- “Mantle and crustal granites: genetic classification of orogenic granites and the nature of their enclaves”, J. Volcanol. Geotherm. Res. 14: 169-186.
Dorais, M.J., Whitney, J.A. & Rodon, M.F., 1990- “Origion of mafic enclaves in the Dinkey Creek Pluton, Central Sierra Nevada Batholith, California”, J. Petrol., 31: 853-881.
Edwards, C., Menzies, M. & Thirwall, M., 1991- “Evidence from Muriah, Indonesia, for the interplay of supra-subduction zone and intraplate processes in the genesis of potassic alkaline magmas”, J. Petrol., 32: 555-592
Ewart, A., 1982- “The mineralogy and petrology of Tertiary-Recent orogenic volcanic rocks with special reference to the andesitic-basaltic composition range”, In: Thorpe R.S. (ed.), Andesites, Wiley, Chichester, pp. 25-87.
Irvine, T.N. & Baragar, W.R.A., 1971- “A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks”, Canadian Journal of Earth Sciences, 8: 523-548.
Khan, S.D., Stern, R.J., Manton, M.I., Copeland, P., Kimura, J.I. & Khan, M.A., 2004 - “Age, geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic constraints for mantle source characteristics and petrogenesis of Teru Volcanics, Northern Kohistan Terrans, Pakistan”, Tectonophysics, 393: 263-280.  
Kleiman, L.E., Savagovi, C., Puglisi, C. & Laben Skide Kanter, F., 1992- “Biotite Oxidation prosesses in ash flow tuffs (Mendoza, Argentina): Amossbaure spectroscopy and chemical study”, Chem. Geol. 97: 251-264.
Kuno, H., 1968- “Differentiation of basalt magmas”, In Hess H.H. and Poldervaart A. (Eds.), Basalts: The Poldervaart treatise on rocks of basaltic composition, Vol. 2. Interscience, New York, pp. 623-688.
Le Maitre, R.W., 1989- “A classification of igneous rocks and glossary of terms”, Blackwell Scientific, Oxford, p.193
Middlemost, E.A.K., 1991- “Towards a comprehensive classification of igneous rocks and magmas”, Earth Sci. Rev. 31:73-87
Muller, D. & Groves, D.I., 1997- “Potassic igneous rocks and associated gold-copper mineralization”, Sec. Updated, Springer Verlag, p. 242.
Pearce, J.A. & Cann, J.R., 1973- “Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses”, Earth Planet. Sci. Lett. 19: 290-300.
Pearce, T.H., Russell, J.K. & Wolfson, I., 1987- “Laser- interference and Normarski interference imaging of zoning profiles in plagioclase phenocrysts from the May 18, 1980 eruption of Mount St. Helens, Washington” American Mineralogist, 72: 1131-1143.
Rollinson, H.R., 1993- “Using geochemical data: Evaluation, presentation, interpretation”, Longman Scientific and Technical, London.
Şengör, A.M.C., Görür, N. & Saroglu, F., 1985- “Strike slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study”, In: Biddle T.R., Christie-Blick N. (Eds.), Strike-slip Deformation, Basin formation and Sedimentation. Soc. Econ. Paleontol. Min. Spec. Publ., 37: 227-264.
Shelley, D., 1993- “Igneous and metamorphic rocks under the microscope”, Chapman & Hall, University Press, Cambridge, Great Britain, p. 445
Soesoo, A., 2000- “Fractional crystallization of mantle-derived melts as a mechanism for some I-type granite petrogenesis: an example from Lachlan Fold Belt, Australia”, Journal of the Geological Society, London, 157: 135-149.
Temel, A., Gündoğdu, M.N. & Gourgaud, A., 1998- “Petrological and geochemical characteristics of Cenozoic high-K calc-alkaline volcanism in Konya, Central Anatolia, Turkey”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85: 327-354
Thompson, R.N., 1982- “Magmatism of the British Tertiary Volcanic Province”, Scott J. Geol., 18: 50-107.
Vernon, R.H., 1990- “Crystallization and hybridism in microgranitoid enclave magmas: Microstructural evidence”, J. Geophys. Res. 95: 17849-17859.
Winchester, J.A. & Floyd, P.A., 1977- “Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements”, Chem. Geol. 20: 325-343
Wood, D.A., Tarney, J., Varet, J., Saunders, A.D., Bougault, H., Joron, J.L., Treuil, M. & Cann, J.R., 1979b- “Geochemistry of basalts drilled in the North Atlantic by IPOD Leg 49: implications for mantle heterogeneity”, Earth Planet. Sci. Lett. 42: 77-97.