نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکدة علوم زمین، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم پایه، تهران، ایران

چکیده

ناحیة فارس در بخش پیش بوم زاگرس واقع گردیده است و از شمال و خاور به راندگی اصلی زاگرس، از جنوب به تنگه هرمز و خلیج فارس، و از باختر به گسل کازرون محدود می‌گردد. گسل‌های راندگی و چین‌خوردگی‌های همراه، از ساخت‌های اصلی آن به شمار می‌روند. روند این ساختارها شمال باختر-جنوب خاور و همروند با روند ساختارهای موجود در کمربند چین خورده- رانده شده زاگرس می‌باشد. بررسی‌های ساختاری چهار تاقدیس در ناحیة فارس داخلی بر پایة تفسیر خطوط بازتاب لرزه‌ای و ترسیم برش عرضی ساختاری بر مبنای داده‌های چاه‌های پیرامون و برداشت‌های صحرایی شواهدی را به شرح زیر آشکار ساخته است. با توجه به هندسة چین‌خوردگی و از دیدگاه ارتباط چین خوردگی با گسل‌خوردگی چین‌های پیشروی گسل (fault propagation folding)  و چین‌های جدایشی (fault detachment folding) را می‌توان در این تاقدیس‌ها مشاهده کرد.  براساس پارامترهای اندازه‌گیری شده، تاقدیس قره بولاغ با مدل چین‌خوردگی پیشروی گسله و تاقدیس‌های درز و شیرخوان با مدل چین‌خوردگی جدایشی مطابقت دارد. براساس مقاطع بازتاب لرزه‌ای و برش عرضی ساختاری، تاقدیس چاه کیله در عمق تبدیل به یک ناودیس شکنجی می‌گردد. میزان کوتاه شدگی براساس مقطع عرضی ساختاری موازنه شده 14% محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
گنجویان، م.ح.، 1384- مطالعة تکامل ساختاری بخشی از ناحیة فارس داخلی، منطقة داراب- فسا با تأکید بر جنبه های تجمع هیدروکربور در منطقه- رسالة دکترای زمین‌شناسی ساختمانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مطیعی، ه.، 1374- زمین‌شناسی نفت زاگرس، دو جلد و کتاب زمین شناسی ایران، ش 25، 1009 ص.
 
References
Berberian, M., 1995- Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds, Active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics. V.241, P.193-244.
Boyer, S. E. & Elliot, D., 1982- Thrust Systems., AAPG Bull, v 66, p 1196-1230.
Comby, O., Lambert,C. & Coajou, A., 1977- An approach to the structural Studies of the Zagros fold belt in the EGOCO Agreement Area , in Proceeding of the Second Geological Symposium of Iran , Tehran , pp.133-159.
Dahlstrom, C.D.A., 1969- Balanced cross sections., Can.J.Earth Sci, v.6, p.743-757.
Elliot, D., 1983- The construction of balanced cross-section: Journal of Structural Geology, v.5, p. 101.
Gibbs, A.D., 1983- Balanced cross-section construction from seismic sections in areas of extensional tectonics. Jl.Struct.Geol.5, p.153-160.
Gibbs, A.D., 1984 – Structural evolution of extensional basin margins . Journal of Geological Society of London.v.141; no.4; p.609-620.
Hossack, J.R., 1979- The use of balanced cross sections in the calculation of orogenic contraction: A review. Journal of Geological Society of London. 136, 705-711.
Jamison, W.R., 1987- Geometric analysis of fold development in overthrust terranes. Journal of Structural Geology v.9 , p.207-219.
MacClay, K., 2001- Advanced Structural Geology in Petroleum Exploration.
MacClay, K. & Whitehouse, P.S. & Dooley, T. & Richards M., 2004– 3D evolution of fold and thrust belts formed by oblique convergence. Marine and Petroleum Geology . Vol. 21 , Issue 7, p.857-877.
Marshak, S. & Woodward, N., 1988 -Basic Methods of structural geology. -(Introduction to cross section balancing).
Rich, J.L., 1934- Mechanics of low angle overthrust faulting illustrated by Cumberland thrust block, Virginia, Kentucky and Tennessee. Bull. Geol. Soc. Amer. 18, 1584-1596.
Rodgers, J., 1949– Evolution of thought on structure of middle and Southern  Appalachians :  AAPG , v.33 ; no.8 ; p. 1643-1654.
Rodgers, J., 1963– Mechanics of Appalachian forland folding in Pennsylvania and West Virginia AAPG Bulletin, v.47 ; no.8 ; p. 1527-1563.
Setudehnia, A., 1978- The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent area. Journal of Petroleum Geology, 1 (1), 3-42.
Thorbojohnson , Land Dunne, W. M., 1997- Origin of a thrust related fold, geometric vs kinematic tests. Journal of structural geology. v.19, p. 303-314.
Wernicke, B. & Burchfiel, B.C., 1982- Modes of extensional tectonics. Jl. Structural Geology ,4,105-115.