نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

چندین دوره اندازه­گیری pH باران در مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان در  پاییز 84 تا بهار 86 ، وقوع بارش اسیدی در این مناطق را نشان داد که به نظرمی­رسد علت آن خروج حجم زیاد گاز  SO2 از دودکش‌های کارخانه باشد.
این مقاله به اثر این بارش‌ها بر وضعیت سه عنصر سدیم، پتاسیم و روی موجود درخاک‌های منطقه (خاک‌های نابالغ)، می‌پردازد. به این منظور، عملیات آزمایشگاهی شبیه­سازی باران اسیدی بر روی ستون‌های دست نخورده خاک (50 سانتی‌متر طول و 6 سانتی‌متر قطر) با محلول‌های اسیدی با 6/5 =pH، 1/4 و 1/3 صورت گرفت. میانگین بارندگی سالانه منطقه (mm370) به مدت 31 روز بر روی 12 ستون خاک برداشت شده از 4 نقطه در اطراف کارخانه ریخته شد. زهاب خارج شده، از انتهای ستون‌های خاک جمع­آوری و پس از تجزیه شیمیایی مقدار عناصر مورد نظر در آن تعیین شد. ضمن اینکه پس از عصاره­گیری‌های خاص از خاک‌های مورد آزمایش، مقدار سدیم و پتاسیم تبادل‌پذیر و محلول، مقدار قابل جذب و محلول عنصر روی، همچنین میزان اسیدیته، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار آهک خاک در 3 عمق 15-0، 30-15و 50-30 سانتی‌متر مورد سنجش قرار گرفت و با مقدار این پارامترها قبل از عملیات شبیه­سازی مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان داد که مقدار  به‌نسبت زیاد آهک موجود در خاک‌های منطقه اثر بارش‌های اسیدی را کاهش می­دهد. با این وجود،  باران‌های اسیدی علاوه بر شستن بخشی از این عناصر، مقادیر سدیم و پتاسیم تبادلی را کاهش می­دهند؛ درحالی‌که موجب افزایش شکل انحلال پذیر این فلزها  می­شوند. همچنین مشخص شد که مقدار حل شده و قابل جذب عنصر روی در خاک‌های مورد آزمایش در نتیجه تأثیر باران‌های اسیدی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

احیایی، م. و بهبهانی­زاده، ع.، 1372- شرح روش های تجزیه شیمیایی خاک، نشریه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت کشاورزی، چاپ اول، شماره 893، 128 صفحه.
شریف، ح. و  قرنفلی،ه.، 1376-  فرآوری حرارتی مس، انتشارات دانشگاه امام حسین.487صفحه.
قبادیان، ع.، 1353- روش‌های آزمایشی در پدولوژی ، آزمایشات شیمیایی، جلد اول، انتشارات دانشگاه جندی شاپور، اهواز، 567صفحه.
منطقی، ن.، 1356- تشریح روش‌ها و بررسی‌های آزمایشگاهی روی نمونه‌های خاک و آب. موسسه تحقیقات خاک و آب ایران، نشریه شماره 168. 194 صفحه.
میرحسینی، س. م.، 1386- هیدروژئوشیمی و پتانسیل باران‌های اسیدی در تحرک برخی از عناصر درخاک‌های مناطق مجاور مجتمع مس سرچشمه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی، دانشگاه کرمان، 204 صفحه.
 
 
 
References
Bear, F., 1964-. Chemistry of the Soil, Reinhold Publisher, second edition, 515 p.
Botkin, D.B. and Keller, A., 2003- Environmental Science, 4th Ed. John Wiley and Sons, pp.485-519.
Driscoll C. T., Lawarence, C.B., Bulger, A.J., Butler, T.J., Cronan, C.S., Eager, C., Lambert, K.F., Likens, G.E., Stoddard, J.L. and Weathers K.C., 2001- Acidic deposition in the northeastern US :sources and inputs, ecosystems effects and management strategies. Bioscience.Vol.51, pp.180-198.
Ferenbaugh, R.W., 1976- Effect of simulated acid rain on Phaseolus vulgaris L. American .Journal of. Botany. V.63, pp.283-288.
Howells, G., 1990- Acid Rain and Acid Water, Ellis Harwod Publication, 215 p.
International Soil Reference and InformationCenter(ISRIC),1986- Procedure for Soil Analysis. WageningenAgricultureUniversity.
Irving, P.M., 1987- Gaseous pollutant and acidic rain impact on crop in the United States: A comparision.Environ.Technol. V.8, pp.451-458.
Kanazu, T., Matsumura, T., Nishiuchi, T. & Yamamoto, T.,2001- Effect of simulated acid rain on deterioration of concrete, Water, Air and Soil Pollution,V.130, pp.1481-1486.
King, H. B., Wang, M. K., Zhuang, S. Y., Hwong, J. L., Liu, C. P., Kang, M. J., 2006- Sorption of sulfate and retention of cations in forest soils of Lien-Hua-Chi watershed in central Taiwan. Geoderma. v.131, pp.143-153.
Lindsay, W. L. and Norvell, W. A., 1978- Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Am. J., v.42, pp.421-428.
Manahan, S.E., 2005- Environmental Chemistry, CRC Press, 763p.
McFee, W.W., 1980- Sensitivity of soil regions to long-term acid precipitation. In: Shriner, D.S., C.R. Richmond & S.E. Lindberg (eds.) Atmospheric sulfur deposition. Ann Arbor Science: Michigan. pp.495-506
McFee, W.W.,1983- Sensitivity ratings of soils to acid deposition :A review.Env.and Exp.Botany.V.23(2), pp.203-210.
Neill, P.O., 1993- Environmental Chemistry, Chapman and Hall, 2nd edition, 268p.
Page, A. L., Miller, R. H., Keeney, D. R., 1982- Methods of Soil Analysis. Part 2, Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy, Inc. Soil Science of America, Inc. Madison, Wisconsin, USA., 1159p.
Pell,E.J., Arny C.I. & Pearson, N.S., 1987- Impact of simulated acid precipitation on quantity and quality of a field grown potato crop.Environ.Exp.Bot. V.27, pp.6-14.
Purohit, S.S. & Kakrani, B., 2002- Air Environment and Pollution. Agrobios (India) Publisher. 261p.
Sharpe, W.E. & Drohan, J.R., 1999- The effect of acidic deposition on Pennsylvania’s forests. Environmental Resources Research Institute Publisher, University Park, PA16802,USA.
Smith, W.H., 1981- Air Pollution and Forests, Interaction Between Contaminants and Forest Ecosystems. Springer Verlag, 379 p.
Sparks, D. L.,1995- Environmental Soil Chemistry. Academic Press. 267p.
Tomlinson, G.H., 2003- Acidic deposition, nutrient leaching and forest growth. Biogeochemistry, V.65, pp.51-81.
Ulrich, B., 1980- Production and consumption of hydrogen ions in the ecosphere. in: Hutchinson, T.C. & Havas, M. (eds.) Effect of acid precipitation on terrestrial ecosystems. Plenum Press, New York, 222p.
Welburn, A., 1990- Air pollution and acid rain: the biological impact. Longman Publications, pp.100-127.-
Wiklander, L., 1973- The acidification of soil by acid precipitation. Grundforbattring, V.25, pp.155-164.
Wiklander, L., 1975- The role of neutral salts in ion exchange between precipitation and soil. Geoderma, V.14, pp.93-105.
Wiklander, L., 1980- Interaction between cations and anions influencing adsorption and leaching. In: Hutchinson, T.C. &Havas, M. (eds.) Effect of acid precipitation on terrestrial ecosystems. Plenum Press, New York, pp.239-254
Yokom, J.E. & Bear, N.S.,1983- U.S. Environmental Protection Agency, EPA 600/8-83-016B, Washington, D.C., pp.6-1-6-72.
Zhang, J. E., Ouyang, Y., Ling, D. J., 2007- Impact of simulated acid rain on cation leaching from the Latosol in south China. doi: 10.1016/j.Chemospher.2006.12.095.