نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

افق بوکسیتی- کائولینیتی علی بالتالو،  در خاور شاهین‌دژ، جنوب باختر استان آذربایجان غربی واقع است، این افق  به صورت چینه‌سان در مرز بین ماسه‌سنگ ژوراسیک و دولومیت تریاس قرار دارد. در این بررسی برای دستیابی  به فرایندهای شیمیایی درگیر در تشکیل این بی‌هنجاری و همچنین شناسایی نقش و رفتار عناصر  در فرایندهای هوازدگی و نحوه تبادلات شیمیایی آنها، از روش ژئوشیمیایی محاسبات تبادلات جرم و نمودارهای غنی شدگی- ‌تهی‌شدگی استفاده شده است .بر اساس مطالعه نظریه‌های مختلف در مورد منشأ بوکسیت-کائولینیت، سیل‌های دیابازی سازند دورود رخنمون‌دار در منطقه را می‌توان  به‌عنوان سنگ منشأ این کانسار در نظر گرفت. با استفاده از روش محاسبات تغییرات جرم، مقادیر تبادل جرم عناصر مختلف نسبت به یک عنصر  بی‌تحـرک (تیتانیم) که بیـشـترین ثبـات شیمیـایی را در فرایـندهای هـوازدگی از خـود نشـان داده است، محـاسبه شد. نـتایج به‌دسـت آمده نشان دادکه عنـاصر Si ، Ca، Mg، K و Na در فرایندهای حاکم، از محیط خارج شده و عناصر Ti ، A l، Fe  غنی شده‌اند و در نهایت لایه‌های موجود کاهش کل جرم معادل 02/21-  برای افق قهوه‌ای رنگ،01/24- برای افق سفید، 91/22 - برای افق خاکستری متمایل  به سبز، 55/23-  برای افق خاکستری را نشان می‌دهند .
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
شرکت کاوشگران، 1377-گزارش طرح اکتشاف کانی‌های پلی متال (باختر مشکین‌شهر)
خلقی خسرقی، 1373 -نقشه زمین‌شناسی ورقه 1:100،000 شاهین دژ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1379- نقشه جغرافیایی ورق1:250،000 شاهین‌دژ
References
Bardossy, G.Y., 1982-  Karst Bauxites (bauxite deposits on carbonate rocks). Elsevier Scintific, Amsterdom,441p.
Bardossy, G.Y., 1990-Lateritic Bauxites.Akademia,Kiado Budapest646
     Deposita 25, 44-40.
Hildreth, W., 1981- Gradients in silicic magma chambers:implications for lithospheric magmatism. J. Geophys.Res.,86,B10153-B10192.
Maclean, W. H. & Barrett, T.J., 1993- Litogeochemical techniques using immobile elements. Explore Geochemistry 48, 109-133.
Maclean, W. H., 1990- Mass chang calculation in altered rock series. Mineral
Maclean,W. H., Bonavia, F. F. & Sanna, G., 1997-Argiliite debris converted to bauxite during karst weathering:evidence from immobile element geochemistry at the Olmedo Deposite Sardinia.MineraliumDeposita,vol.32,607-616.
Schroll, E., Sauer, D., 1968-Beitrag zur geochemie von titan,chrom,nikel,cobalt, Vanadium und molibdan in bauxitischen gestemen und      problem der stofflichen Stofflichen herkunft des aluminiums,travaux de ICSOBA,Zagreb,vol.5,pp.83-96.
      Valenton, I., 1972- Bauxites. Elsewier, Amsterdam.226p