نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زمین، تهران ایران

3 شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب، اداره زمین‌شناسی بنیانی، اهواز، ایران

چکیده

مطالعات صحرایی، کلسی‌متری و بررسی­های میکروسکوپی بر روی برش نمونه سازند گورپی و سنگ‌نگاری خرده­های حفاری این سازند در میدان نفتی زیلایی (چاه­های شماره 5 و 8)  سبب تفکیک دو بخش کربناته و دو بخش دو رگه (اغلب مارن و در تعداد معدودی از نمونه­ها مارن رسی) در این سازند شد. با توجه به رخساره­های میکروسکوپی موجود در بخش‌های کربناته، محیط دریای باز از یک رمپ کربناته را می­توان به این سازند نسبت داد. همچنین، به دلیل وجود گلوکونیت و فسفات  درجازا و پیریت فرومبوییدال اولیه برای محیط رسوبی این سازند، شرایط احیایی را می­توان متصور بود. تجزیه XRD و SEM  نمونه­های مربوط به مارن­های رسی، گویای حضور کوارتز تخریبی در بخش مارن پایینی و افزون بر آن، کانی­های رسی ایلیت، کلریت از منشأ تخریبی و اسمکتیت از منشأ دیاژنزی و به احتمال تخریبی، در بخش مارن بالایی است. حضور همزمان این کانی­ها و نبود کائولینیت بیانگر شرایط آب و هوایی معتدل، طی ته­نشست مارن بالایی است. همچنین تجزیه و تحلیل نیمه کمی داده­های XRD حاکی از افزایش اسمکتیت و کاهش ایلیت به سمت رأس سازند است که می­تواند ناشی از گرم شدن نسبی آب و هوا و نیز ژرف‌تر شدن حوضه رسوبی باشد. با توجه به ژرف بودن حوضه رسوبی فرایندهای دیاژنزی محدودی نیز در این سازند روی داده است که عمده‌ترین آن سیمانی شدن، آهن­دار شدن و شکستگی­های موجود در سازند است. تصاویر SEM گویای حضور دیاژنزی کانی اسمکتیت در دو نمونه بالای محدوده زمانی کرتاسه بالایی است که می­تواند ناشی از تبادل بین سیال‌های با کانی­های مافیک و دیگر کانی­های رسی مانند اسمکتیت تخریبی، ایلیت و ... باشد. نبود اسمکتیت دیاژنزی در دو نمونه مربوط به پالئوسن، می­تواند ناشی از تغییر در شرایط حوضه رسوبگذاری در بالا و پایین مرز کرتاسه- ترشیری باشد. بررسی میزان Th و K و همچنین نسبت این دو در لاگ NGS مربوط به چاه شماره 8  میدان نفتی زیلایی بیانگر حضور کانی­های رسی مونت­موریلونیت و ایلیت در این چاه است. 

کلیدواژه‌ها

اسدی مهماندوستی، ا.، 1384-  ژئوشیمی و دیاژنز سازند ایلام در میادین نفتی آب تیمور و منصوری و رخنمون تنگ رشید کوه پیون، منطقه ایذه، رساله کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، گرایش رسوب­شناسی و سنگ­­شناسی رسوبی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 190 صفحه.
علی­نژاد کردی، ر.، 1386- سنگ­شناسی رسوبی شیل و مارن­های سازند پابده در مقطع تیپ و در میدان نفتی کوپال (چاه­های شماره 12 و 38)، رساله کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، گرایش رسوب­شناسی و سنگ­های رسوبی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 141 صفحه.
غبیشاوی، ع.، رحمانی، ع.، چهارده­چریک، غ.­ر. و ناصری، ن.، 1385- چینه­نگاری‌سکانسی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب­تیمور، مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران، صفحه 310.
قلاوند، ه.، شمیرانی، ا.، صادقی، ع.، آدابی، ح. و امینی، ع.، 1385- مطالعه میکروفاسیس­ها و محیط رسوبی سازند ایلام، مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران، صفحه 303.
محسنی، ح.، 1382- محیط رسوبی و دیاژنز سازند پابده در فروافتادگی دزفول شمالی، رساله دکترا زمین­شناسی، گرایش رسوب­شناسی و سنگ­شناسی رسوبی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه تهران، 185 صفحه.
مطیعی، ه.، 1372- زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، طرح تدوین کتاب، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 صفحه.
 
References
Adatte, T., Keller, G., Stinnesbeck., W., 2002- Late Cretaceous to early Paleocene climate and sea-level fluctuations: the Tunisian record. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 178, pp.165-196.
Allen, R.E., 2002- Role of diffusion- precipitation reactions in authigenic pyritization. Chemical Geology. 182, pp. 461-472.
Allman, M., Lawrence, D.F., 1972- Geological Laboratory Techniques. Blandfoord, London, 335 p.
Belzunce-Segarra, M.J., Wilson, M.J., Fraser, A.R., Lachowski, E., Duthie, D.M.L., 2002- Clay mineralogy of Galician coastal and oceanic surface sediments: contributions from terrigenous and authigenic source. Clay Minerals, 37, pp. 23-37.
Chamley, H., 1989- Clay sedimentology: Speringer-Verlag Berlin Hideberg New York, 623 p.
Deconink, J.F., Amedro, F., Baudin, F., Godet, A., Pellenard, P., Robaszynski, F., Zimmerlin, I., 2005- Late Cretaceous palaeoenvironments expressed by the clay mineralogy of Cenomanian–Campanian chalks from the east of the Paris Basin. Journal of Cretaceous Research, 26, pp. 171-179.
Dickson, J.A.D., 1965- A modified staining technique for carbonates in thin section. Nature, 205, pp. 587.
Dunham, R.J., 1962- Classification of carbonate rocks according to depositional texture. American Association of Petroleum Geologists, Memoir 1, pp. 108-121.
El-ghali, M.A.K., Mansurbeg, H., Sadoon, M.I. Al-Asm and Ramseyer, K., 2006- Distribution of diagenetic alterations in glaciogenic sandstones within a depositional facies and sequence stratigraphic framework: evidence from Upper Ordovician of Mursuq basin, SW Libya. Sedimentary Geology. 190. 323-351.
Flugel, E., 2004- Microfacioes of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 976 p.
Garcia-Romero, E., Vegas, J., Baldonedo, J.L., Marfil, R., 2005- Clay minerals as alteration product in basaltic volcaniclastic deposit of La Palma (Canary Islands, Spain). Sedimentary Geology, 174, pp. 237-253.
Grassman, R.B. and Milet, J.C., 1961- Carbonate removal from soils by a modification of the acetate buffer method: Journal of Soil, 25, pp. 325-326.
Hart, M.B., 1980- A water depth model for the evolution of the planktonic  Foraminiferida. Nature, 286, pp. 252-254.
James, G.A., Wynd, G.G., 1965- Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area, American Association of Petroleum Geologists, 49, pp. 2182-2245.
Jeong, G.Y., Yoon, H.I., Lee, S.Y., 2004- Chemistry and microstructures of clay particles in smectite-rich shelf sediments, South Shetlands, Antarctica. Marine Geology, 209, pp. 19-30.
Keller, G., Li, L., MacLeod, N., 1996- The Cretaceous/ Tertiary boundary stratotype section at Elkef, Tunisia: How catastrophic was the mass extinction? Palaeogeography, Palaeoclimatology,  Palaeoecology, 19, pp. 221-254.
Khormali, F., Abtahi, A., Owliaie, H.R., 2005- Late Mesozoic- Cenozoic clay of southern Iran and their palaeoclimatic implications. Clay Minerals, 40, pp. 191-203.
Kunze, C.W., 1965- Pretreatment for mineralogical analysis, in: Methods of soil analysis, Black C.A et al. Amer. Soc. of Agronomy mc. pp. 568-577.
Lee, Y.I., Klein, G.D., 1986- Diagenesis of sandstone in the back- arc basins of the western Pacific Ocean. Sedimentology, 33, pp. 651-675.
Li, L., Keller, G., Adatte, T., Stinnesbeck, W., 2000- Late Cretaceous sea Level change in Tunisia: A multi-disciplinary approach. Journal of Geological Society of London, 157, pp. 447-458.
Mehra, O.P., Jackson, M.L., 1960- Iron  oxid removal from soils and clay by a dithionitic – citrate system buffered with bicarbonate. Clays and Clay Minerals, 7, pp. 313-325.
Meunier, A., 2005- Clays: Springer Berlin Heidelberg New York, 472 p.
Mondshine, T.C., Kercheville, J.D., 1966- Successful Gumbo-shale Drilling, Journal of The Oil and Gas, 64, pp. 194.
Moore, D., Reynolds, R.C., 1989- X-Ray diffraction and the identification and analysis of Clay minerals. New York, 332p.
Net, I.L., Alonso, M.S., Limarino, C.O., 2002- Source rock and environmental control on clay mineral associations, Lower Section of Paganzo Group (Carboniferous), Northwest Argentina. Sedimentary Geology, 152, pp. 183-199.
Ortega-Huertas, M., Martinez-Ruiz, F., Palomo, I., Chamley, H., 2002- Review of the mineralogy of the Cretaceous-Tertiary boundary clay: Evidence supporting a major extraterrestrial catastrophic event. Clay Minerals, 37, pp. 395-411.
Pardo, A., Adatte, T., Keller, G., Oberhansli, H., 1999- Paleoenvironmental change across the Cretaceous-Tertiary boundary at Koshak, Kazakhstan, based on planktic foraminifera and clay mineralogy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 154, pp. 247-273.
Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R., 1975- Sedimentary Rocks Harper and Row, New York. 628 p.
Postuma, J.A., 1971- Manual of Planktonic Foraminifera: Amsterdam (Elsevier), 420pp.
Robert, C., Diester-Haass, L., Paturel, J., 2005- Clay mineral assemblages, siliciclastic input and paleoproductivity at ODP Site 1085 off Southwest: A late Miocene-early Pliocene history of Orange river discharges and Benguela current activity, and their relation to global sea level change. Marine Geology, 216, pp. 221-238.
Schlumberger, 1988- Log interpretation charts, Houston, Texas.
Schnyder, J., Ruffeii, A., Deconinck, J.F., Baudin, F., 2006- Conjunctive use of spectral gamma-ray Logs and clay mineralogy in defining late Jurassic-early Cretaceous palaeoclimate change(Dorset, U.K.).Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology,229, pp. 303-320.
Serra, O., 1984- Fundamentals of  well-log interpretation, 1. The acquisition of logging data, Elsvier Sience publisher B.V.
Setti, M., Marinoni, L., Lopez-galindo, A., 2004- Mineralogical and geochemical characteristic (major, minor, trace elements and REE) of detrial and authigenic clay minerals in a Cenozoic sequence from Ross Sea, Antarctica. Clay Minerals, 39, pp. 405-421.
Skelton, P., 2003- The cretaceous world. Cambridge University Press, 360 p.
Stuben, D., Kramar, U., Berner, Z., Stinnesbeck, W., Keller, G., Adatte, T., 2002- Trace elements, stable isotopes, and mineralogy the Elles П K-T boundary section in Tunisia: indications sea level fluctuations and primary productivity. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 178, pp. 321-345.
Tucker, M.E., 2001- Sedimentary Petrology: an introduction to the origion of sedimentary rocks: Blackwell, Scientific Publication, London, 260 p.
Vail, P.R., Mitchem, R.M., Thmpson, S., 1977- Seismic stratigraphy and global change of sea-level. In: C. E. Payton (Ed.), Seismic stratigraphy-applications to hydrocarbon exploration. American Association of Petroleum Geologist, Memoir 26, pp. 83-97. 
Velde, B., 1992- Introduction to clay mineral. Chapman & Hall, New York, 198 p.
Walker, G.F., 1957- On the differentiation of vermiculites and smectites. Clays and Clay minerals, 3, pp. 154-163.
Watanaba, T., Shinya, F., Kosaki, T., 2006- Clay mineralogy and relationship to soil solution composition soils from different weathering environments of humid Asia: Japan, Thailand and Indonesia. Geoderma, 136, pp. 51-63. 
Weaver, C.E., 1989- Clays, Muds, and Shales: Development in Sedimentology 44; Elsevier, Scientific Publication, 819 p.
Weir, D.L., Ormerod, E.C., Ei-Mansey, M.L., 1975- Clay mineralogy of sediment of western Nile Delta: Journal of clay mineralogy 10, pp. 369-386.
Whitting, L.D., 1965- X-Ray diffraction techniques for mineral identification and mineralogical composition. In: Methods of Soil Analysis, Black C.A. et al, Amer. Soc. of Agronomy mc. Pub Madison, Wiscansin. USA, pp. 671-698.