نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این مقاله تغییرات مکانی پارامتر لرزه‌خیزی b در گستره ایران از رابطه گوتنبرگ- ریشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، بر اساس مطالعات به عمل آمده به وسیله محققان پیشین برای پهنه‌بندی زمین‌ساختی و لرزه‌زمین‌ساختی ایران، این گستره فعال و لرزه‌خیز به 5 پهنه ساختاری اصلی به نام‌های پهنه البرز-کپه داغ، پهنه آذربایجان، پهنه خاور- مرکز ایران، پهنه مکران، و پهنه زاگرس تقسیم شده است. سپس پارامتر لرزه‌خیزی b برای این 5 پهنه محاسبه شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در بین 5 زون یاد شده، بیشترین مقدار پارامتر لرزه خیزی b به پهنه زاگرس (28/1) و کم‌ترین مقدار این پارامتر نیز به پهنه خاور- مرکز ایران (84/0) تعلق دارد. افزون بر این، در این مقاله نقشه پربندی معرف تغییرات پارامتر b  در ایران نیز ارائه شده است. با توجه به این نقشه می‌توان چنین گفت که بخش‌هایی از ایران همچون نواحی خاوری و مرکزی ایران نقش بلوک‌های پایدار لرزه‌ای را ایفا می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت نتایج این تحقیق گویای این واقعیت است که مطالعه تغییرات مکانی توزیع فراوانی- بزرگی زلزله‌ها می‌تواند در شناخت الگوی لرزه‌خیزی و همچنین ساختار زمین‌ساختی نواحی مختلف بسیار مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

 
References
Ahmadi, G., Mostaghel, N. & Nowroozi, A. A., 1989- Earthquake risk analysis of Iran – V: probabilistic seismic risks for various peak ground accelerations. Iranian Journal of Science and Technology, 13: 115-156.
Barton, D. J., Foulger, G. R., Henderson, J. R. & Julian, B. R., 1999- Frequency-magnitude statistics and spatial correlation dimensions of earthquakes at Long Valley caldera, California. Geophysical Journal International, 138: 563-570.
Berberian, M., 1976- Contribution to the seismotectonics of Iran (Part II): Report No. 39, Geological Survey of Iran, Tehran, 515 p.
Bhattacharya, P. M., Majumdar, R. K. & Kayal, J. R., 2002- Fractal dimension and b-value mapping in northeast India. Current Science, 82: 1486-1491.
Cao, A. & Gao, S. S., 2002- Temporal variation of seismic b-values beneath northeastern Japan island arc. Geophysical Research Letters, 29 (48): 1-3.
Gutenberg, B. & Richter, C. F., 1954- Seismicity of the Earth and its Associate Phenomena. Princeton University Press, Princeton, 310 p.
Jackson, J., Haines, J. & Holt, W., 1995- The accommodation of Arabia-Eurasia plate convergence in Iran. Journal of Geophysical Research, 100, B8: 15205-15219.
Kalyoncuoglu, U. Y., 2007- Evaluation of seismicity and seismic hazard parameters in Turkey and surrounding area using a new approach to the Gutenberg-Richter relation. Journal of Seismology, 11: 131-148.
Khan, P. K., 2005- Mapping of b-value beneath the Shillong Plateau. Gondwana Research, 8: 271-276.
Manakou, M. V. & Tsapanos, T. M., 2002- Seismicity and seismic hazard parameters evaluation in the island of Crete and surrounding area inferred from mixed data files. Tectonophysics, 321: 157-178.
Mandal, P. & Rastogi, B. K., 2005- Self-organized fractal seismicity and b value of aftershocks of the 2001 Bhuj earthquake in Kutch (India). Pure and Applied Geophysics, 162: 53-72.
Mogi, K., 1962- Magnitude-frequency relation for elastic shocks accompanying fractures of various materials and some related problems in earthquakes. Bulletin of Earthquake Research Institute, 40: 831-853.
Mohajer-Ashjai, A. & Nowroozi, A. A., 1978- Observed and probability intensity zoning of Iran, Tectonophysics, 49: 21-30.
Moores, E. M. & Twiss, R. J., 1995- Tectonics. W.H. Freeman and Company, New York, 415 p.
Mori, J. & Abercrombie, R. E., 1997- Depth dependence of earthquake frequency-magnitude distributions in California: implications for the rupture initiation. Journal of Geophysical Research, 102: 15081-15090.
Niazi, M. & Basford, J. R., 1968- Seismicity of Iranian Plateau and Hindu Kush region. Bulletin of Seismological Society of America, 58: 1843-1861.
Nowroozi, A. A., 1971- Seismotectonics of the Persian Plateau, eastern Turkey, Caucasus, and Hindu-Kush regions. Bulletin of Seismological Society of America, 61: 317-341.
Nowroozi, A. A., 1976- Seismotectonic Provinces of Iran. Bulletin of Seismological Society of America, 66: 1249-1276.
Nowroozi, A. A. & Ahmadi, G., 1986- Analysis of Earthquake Risk in Iran based on Seismotectonic Provinces. Tectonophysics, 122: 89-114.
Scholz, C.H., 1968- The frequency-magnitude relation of microfracturing in rock and its relation to earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America, 58: 399-415.
Shoja-Taheri, J. & Niazi, M., 1981- Seismicity of the Iranian Plateau and bordering regions. Bulletin of Seismological Society of America, 71: 477-489.
Stöcklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: A review. American Association of Petroleum Geologists  Bulletin,  52: 1229-1258.
Turcotte, D. L., 1989- A fractal approach to probabilistic seismic hazard assessment. Tectonophysics, 167: 171-177.
Wiemer, S., 2001- A software package to analyse seismicity: ZMAP, Seismicity Research Letters, 72, 2: 374-383.
Wiemer, S. & Wyss, M., 1997- Mapping the frequency magnitude distribution in asperities: An improved technique to calculate recurrence times. Journal of Geophysical Research, 102: 15115-15128.
Wiemer, S. & Wyss, M., 2002- Mapping spatial variability of the frequency-magnitude distribution of earthquakes. Advances in Geophysics, 45: 259-302.
Zamani, A. & Asadi, A., 1995- Distribution of a and b values and quantitative seismicity of Iran. Proceeding of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, 187-196.