نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

منطقه زرین در شمال اردکان واقع و بخشی از پهنه ایران مرکزی است. بخش‌های همگن و یکنواختی از توده گرانیتی زرین در پهنه برشی قرار گرفته و میلونیت‌ها و اولترامیلونیت‌ها تشکیل شده‌اند.  شواهد ریزساختاری و بررسی دگرشکلی نشان می‌دهد که تغییرات شیمیایی و ساختاری به موازات پیشرفت دگرشکلی در میلونیت‌ها ایجاد شده است. بیشترین تغییرات شیمیایی متعلق به کاهش قابل توجه مقادیر Fe , Mg , Ti   و P  از میلونیت‌ها به اولترامیلونیت‌ها است. سیلیس همزمان با افزایش کوارتز مدال، یک افزایش کند در پهنه میلونیتی نشان می‌دهد؛ ولی میزان Al2O3 در طول میلونیتی شدن، کم و بیش ثابت است. مقدار K2O در میلونیت‌ها نسبت به پروتومیلونیت‌ها به علت کاهش پورفیروکلاست‌های فلدسپار و فلدسپار قلیایی زمینه کاهش می‌یابد. اما با افزایش نسبی پلاژیوکلاز، فلدسپار قلیایی و اپیدوت در زمینه، مقادیرNa ,Ca  و K در اولترامیلونیت‌ها افزایش می‌یابد.  در اثر تغییرات ساختاری، دانه‌های کوارتز در دگرشکلی ضعیف در پروتولیت و پروتومیلونیت‌ها تبلور مجدد و Sub grain  و با پیشرفت دگرشکلی در میلونیت‌ها و اولترامیلونیت‌ها پدیده مهاجرت مرز  دانه‌ای در تبلور مجدد را نشان می‌دهند. در طی دگرشکلی پیشرونده، در فلدسپارهای قلیایی شکستگی و پرتیتی شدن ظاهر می‌شود و ماکل‌های پلاژیوکلاز خمش نشان می دهند. با پیشرفت دگرشکلی پدیده تبلور مجدد در مرز دانه‌های فلدسپار قلیایی و دوقلویی در دانه‌های پلاژیوکلاز شکل می‌گیرند. با توجه به شواهد ساختاری، حرارت دگرشکلی در منطقه زرین به طور پیوسته از حدود  ºC 400 در پروتولیت گرانیت و پروتومیلونیت‌ها تا
 ºC 500 یا بیشتر در میلونیت‌ها و اولترامیلونیت‌ها در شرایط مشابه رخساره شیست سبز  افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

حقی پور، ع.، واله، ن.، پلیسر، ج.، داوودزاده، م.، 1972- شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش برگه 1:250000 اردکان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شاکر اردکانی، ف.، 1385- پترولوژی و بررسی فابریک سنگ‌های دگرگونی منطقه زرین، اردکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
عمرانی، ج.، 1371- پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های نفوذی ناحیه زرین (اردکان یزد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
هوشمندزاده، ع.ر.، نوگل سادات، ع.ا.، 1383- شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش برگه 1:100000 اردکان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
References
Arancibia, C., 2004 - Mid-cretaceous crustal shortening: evidence from a regional-scale ductile shear zone in the Coastal Range of Central Chile (32° S), Journal of South American Earth Sciences 17, 209-226.
Boullier, A.M., Bouchez, J.L., 1978 - Le Qurtz en rubans les mylonites, Bulletin of Geological Society 20, 253-262.
Fitz Gerald, J.D., Stunitz, H., 1993 - Deformation of granitoids at low metamorphic grade. I: reactions and grain size reduction, Tectonophysics 221, 269-297.
Frisicale, M.C., Martinez, F.J., Dimieri, L.V., Dristas, J.A., 2005 - Micro structural analysis and P-T conditions of the Azul megashear Zone, Tandilia, Bunos Aires Province, Argentina, Journal of South American Earth Sciences 19, 433-444.
Galadi-Enriquez, E., Zulauf, G., Heidelbach, F., Rohrmuller, J., 2006 - Insights into the post-emplacement history of the Saustein granitic dyke showing heterogeneous deformation and inconsistent shear-sense indicators (Bavarian Forest, Germany), Journal of structural geology XX, 1-17.
Hippertt, J.F., Hongn, F.D., 1998 - Deformation mechanisms in the mylonite/ultramylonite transition, Journal of Structural Geology 20 (11), 1435-1448.
Hirth, G., Tullis, J., 1992 - Dislocation creep regimes in quartz aggregates, Journal of Structural Geology 8 (8), 831-843.
Mamtani, M. A., Greiling, R. O., 2005 - Granite emplacement and its relation with regional deformation in the Aravalli Mountain Belt (India) – infrances from magnetic fabric. Journal of Structural Geology 27, 2008-2029.
Passchier, C.W., Troaw, R.A.J., 1996 – Mi
cro tectonic, Springer, Berlin, Heidelberg, New York. 289 p.
Pryer, L., 1993, Microstructures in feldspar from a major crustal thrust zone: the Grenville front, Ontario, Canada, Journal of Structural Geology 15 (1), 21-36.
Simpson, C., 1985 - Deformation of granitic rocks across the brittle-ductile transition. Journal of Structural Geology 7 (5), 503-511.
Srivastava, P., Mitra, G., 1996 - Deformation mechanisms and inverted thermal profile in the North Almora Thrust mylonite zone, Kumaon Lesser Hymalaya, India. Journal of Structural Geology 18 (1), 27-39.