نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2 دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، تهران، ایران.

3 شرکت مهندسی ایتوک ایران، تهران، ایران.

چکیده

کانسار روی­‌ـ سرب مهدی­آباد یکی از کانسارهای معروف سرب و روی در ایران است که در 110 کیلومتری جنوب خاوری یزد، ناحیه ایران مرکزی قرار می­گیرد. سنگ میزبان کانسار، سنگ­های کربناتی کرتاسه­زیرین، شامل سه سازند سنگستان، تفت و آبکوه می­باشد. سازند سنگستان به طور عمده از شیل و سیلتستون با میان لایه‌های کالک آرنایت تشکیل شده است. سازند سنگستان توسط دولومیت و سنگ آهک دولومیتی و آنکریتی سازند تفت پوشیده می‌شود. سازند آبکوه از نظر سنگ­شناسی شامل سنگ آهک چرتی و سنگ‌آهک رسی به همراه سنگ‌آ‌هک ریفی توده‌ای می‌باشد که بر روی سازند تفت قرار می­گیرد. ساختار کانسار مهدی­آباد به صورت ناودیس بزرگی با راستای شمالی­ـ جنوبی است و توسط گسل‌های متعدد دستخوش تغییرات فراوانی شده است. از مهم­ترین این گسل‌ها، گسل نرمال تپه­سیاه می­باشد که به احتمال زیاد، همزمان و بعد از رسوبگذاری فعال بوده است. اسفالریت و گالن کانی‌های اصلی و باریت، پیریت و کالکوپیریت، کانی‌های فرعی در بخش‌ سولفیدی است. کانی‌های سروزیت (PbCO3)، اسمیت زونیت (ZnCO3)، همی­مورفیت (Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O) و هیدروزنسیت (Zn5(CO3)2(OH)6) کانی‌های اصلی بخش اکسیده کانسار می­باشند. شکل توده معدنی در این کانسار لایه‌ای و عدسی و هم­شیب با سنگ­های میزبان است. همچنین کانی‌سازی به صورت تمرکزهای متقاطع به شکل پرشدگی شکستگی‌ها، حفره‌های کارستی، کلوفرم، افشان و خوشه انگوری در کانسار قابل مشاهده است. از نظر کمی نسبت حجم توده‌‌های لایه­ای و عدسی همساز با سنگ­های میزبان، به مراتب بیشتر از بخش پرشدگی شکستگی‌ها و کارست‌ها است. 

کلیدواژه‌ها

باباخانی، ع.، صمیمی، م.، حاج ملاعلی،ع.، 1367ـ مطالعات زمین­شناسی کانسار مهدی­آباد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
راستاد، ا.، رستمی پایدار، ق.، فیض­نیا، س.، قادری، م.، 1381ـ رخساره­های کانه­دار، سیالات درگیر و خاستگاه کانسار فلورین (روی، سرب، باریم) میلاکوه­ـ تویه در سازند کربناتی سلطانیه، البرز مرکزی، جنوب باختری دامغان، فصلنامه علوم زمین، شماره 45-46.
شمس­کیا، ن.،1369ـ بررسی­های ژئوشیمیایی و سنگ­شناسی و متالوژنی کانسارهای کرتاسه زیرین در منطقه مهدی­آباد، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، 280 صفحه.
 قاسمی، م.، 1384ـ بررسی پدیده دولومیتیزاسیون و حفرات کارستی در سازندهای کربناته کانسار روی­ـ سرب مهدی­آباد یزد، سمینار درسی دوره کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 قاسمی، م.، 1385ـ نحوه تشکیل کانسار روی- سرب مهدی­آباد یزد و مقایسه آن با دیگر کانسارهای سرب و روی کرتاسه اطراف مهدی­آباد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 238 صفحه.
 قاسمی، م.، مؤمن­زاده، م.، یعقوب­پور، ع.، 1386ـ هیدروژئولوژی در کانسار روی­ـ سرب مهدی­آباد یزد، اولین همایش زمین­شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 قاسمی، م.، مؤمن­زاده، یعقوب­پور، ع.، 1385ـ تقسیم بندی کانسار روی مهدی­آباد بر اساس مطالعات کانی شناسی، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
  قاسمی، م.، مؤمن­زاده، یعقوب­پور، ع.، 1385ـ مطالعه زمین­شناسی، کانی­شناسی و کانی­های همراه در کانسار روی­ـ سرب مهدی­­آباد یزد، چهاردهمین همایش انجمن کانی‌شناسی و بلورشناسی ایران، دانشگاه بیرجند.
 قاسمی، م.،1384ـ کانسارهای سرب و روی در ایران، سمینار درسی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 نبوی، م.ح.، 1355ـ دیباچه­ای بر زمین­شناسی ایران،سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
BRGM, 1994- Mehdiabad lead-zinc deposit pre-feasibility study. Geological assessment report N1392, May 1994, BRGM Department Exploration BP 600945060 Orleans    Cedex, France.
 Chapple, K. G., Gahsemi, M.,  2005- The Mehdiabad zinc deposit – A Tethyan Giant, Union Capital Report .
 Momenzadeh, M., 1976- Stratabound lead-zinc ores in the lower Cretaceous and Jurassic sediments in the Malayer-Esfahan district (west central Iran), Lithology, Metal content, Zonation and Genesis, Ph.D thesis, Univ Heidelberg, 300p.
 Ramdohr, P., 1980- The ore minerals and their intergrowths, pergamon press, vol 1 &  2.
 Rastad, E., 1981- Geological, Mineralogical and ore facies investigation on the lower Cretaceous stratabound Zn-Pb-(Ba-Cu) deposits of the Irankuh mountain range, Esfahan, west central Iran, Ph.D thesis, Univ Heidelberg, 334 p. 
 Sangster, D. F., 1990- Mississippi Valley-type and sedex lead-zinc deposits: a comparative examination: Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, B99, p. 21-42.
 Yaghubpur,  A., Mehrabi, B., 1997- Kushk zinc-lead deposit a typical black-shale-hosted deposit in Yazd state, Iran: Journal science of the Islamic Republic of Iran, Volume 8, No 2, p. 117-126.
 Zenger, D. H., 1983- Burial dolomite in the Lost Burro Formation(Devonian), east-central California, and the significance of late diagenetic dolomitization: Geology., v.11., p. 519-522.