نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ایران

چکیده

سازندهای تیرگان و سرچشمه به سن آپتین، از واحدهای سنگ‌چینه‌ای کپه داغ هستند که از جهات گوناگون بخصوص ویژگی‌های سنگی و زیستی، به خوبی درخور قیاس با واحدهای سنگ‌آهک اربیتولین‌دار در ایران مرکزی است. شباهت‌های یاد شده سبب شد که در این مقاله، واحدهای یاد شده را در برش مزدوران (کپه داغ) و برش بهارستان (اصفهان) مقایسه نماییم. با مطالعه 71 نمونه سنگی و 57 نمونه شسته شده(واشینگ) از این دو برش به شباهت‌های زیستی و سنگی زیادی دست یافتیم که شباهت محیط‌های زیستی و نوع حوضه رسوبی این واحدها، این امکان را قوت می‌بخشد که دریای آپتین تا آلبین کپه داغ تا ایران مرکزی گسترش داشته و این دستاورد، می‌تواند بیانگر پیوند نزدیک در حوضه کپه داغ و ایران مرکزی در زمان یاد شده باشد.

کلیدواژه‌ها

روشن‌روان، م.، مافی،آ.، 1383- گزارش زمین‌شناسی ورقه 1:100000 مزدوران (مزداوند)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت منطقه شمال شرق.
روشن‌روان، م.، مافی،آ.، 1383- نقشه زمین‌شناسی ورقه 1:100000 مزدوران (مزداوند)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت منطقه شمال شرق.
زاهدی، م.، 1976- نقشه زمین‌شناسی ورقه 1:250000 اصفهان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
منیبی،س.،1376- بایواستراتیگرافی سازند شوریجه در ناحیه کپه داغ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
 
 
References
Ellis, F., Messina, R., Charmatz, R., & Ronai, E., 1968, Ctaloge of Index Smaller Foraminifera, volume 1, American museum of nature history.
Ellis, F., Messina, R., 1965, Cataloge of Index Foraminifera, volume 1, American museum of nature history.
Ellis, F., Messina, R., 1966, Cataloge of Index Foraminifera, volume 2, American museum of nature history.
Ellis, F., Messina, R., 1967, Cataloge of Index Foraminifera, volume 3, American museum of nature history.
Seyed-Emami, K., 1995- Lyelliceratidae und Branoceratidae (Ammonoidea) aus dem tieferen Mittelalb (Kreide) bei Soh, Zentraliran, N. Jb. Geol. Palaont. Mh., P.430-440, 20 Abb.