نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Geophysical Division, Bureau of Geology, NISOC, Ahvaz, Iran

2 دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران.

3 گروه ژئوفیزیک، اداره کل زمین‌شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران.

4 گروه ژئوفیزیک، اداره کل زمین شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران.

چکیده

محدوده مطالعه شده، بین دو رژیم ساختمانی زاگرسی و عربی واقع شده و مطالعه لرزه­ای سه بعدی جامعی بر روی آن انجام شد. بخشی از این مطالعه، استخراج نشانگرهای لرزه­ای ساختمانی (Structural Seismic Attributes) از جمله First & Second Derivative Maps، Azimuth Maps، Variance Cube و Inversion است. در نهایت، استفاده از این نشانگــرها، پــدیــده­های ساختــمانـی تداخــلی همچـون Superimposed Folding و حـــوضه ســاخــتمـانی (Structural Basin) را در پایانه شمــال باختــری چین­خـوردگی (Folding NW Termination) نمایان ساخته است. بنابراین به نظر می­رسد در محدوده مورد مطالعه ساختمان­های عربی و زاگرسی تداخل کرده و یک پهنه دوباره چین­خورده (Refolding Belt) ملایم را تشکیل داده­اند. مطالعات تکمیلی ژئوفیزیک مخزن پتانسیل مخزنی نسبی خوبی را در موقعیت ساختمانی جدید نشان می­دهند.  

کلیدواژه‌ها

ارزانی، ع.، علوی، ا.، حیدری، خ.، 1382ـ روش‌های تحلیلی زیرسطحی جهت تعیین گسل پی‌سنگی در میدان نفتی اهواز، بیست و دومین گرد­همایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 افتخار نژاد، ج.، 1359- تفکیک بخش­های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه­های رسوبی، انجمن نفت، ش 82، ص 28-19.
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نقشه زیرسطحی منحنی‌های میزان ساختمانی افق آسماری با مقیاس 1:50000، 1378- منتشر نشده.
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نقشه زیرسطحی منحنی‌های میزان ساختمانی افق بنگستان با مقیاس 1:50000، 1378- منتشر نشده.
 
References
Ameen, M. S., 1992- Effect of Basement Tectonics on Hydrocarbon Generation, Migration, and Accumulation in Northern Iraq. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 76: 356-370
Bahroudi, A., 2003- The effect of mechanical characteristics of Basal Decollement and Basement Structures on Deformations of The Zagros basin, Uppsala University, 46 p.
Berberian, M., 1995- Master Blind Thrust Faults Hidden under the Zagros Folds: Active Basement Tectonics & Surface Morphotectonics, Tectonophysics, v.241, p. 193-224.
Haghipour, A. &  Sabzehei, M., 1975- The Existence of Mobile Zones Between Platform Blocks and their Structural Character in Iran. GSI, Special Publication, PP. 211- 214.
Hessami, K., koyi, H. A. & Talbot, C. J., 2001- The significance of strike-slip faulting in the basement of Zagros fold and thrust belt, Journ. Petrol. Geol., v.24 (1), p.5-28.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. &  Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold-thrust belt Zagros Mountains. J Geol Soc Lon v.158,p.969–981
Schlumberger, 2006- GeoQuest, GeoFrame, Charisma Bookshelf, V4.2.3.
Sherkati, S. & Letouzey, J., 2004- Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran: Journal of Marine and Petroleum Geology, V. 21, No. 5, P. 535-554.