نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

نهشته‌های بوکسیت سرفاریاب در فرورفتگی‌های کارستی واقع در بالای سنگ‌های آهکی سازند سروک به سن سنومانین تا تورونین زیرین، که در زیر سنگ‌های آهکی سازند ایلام به سن سانتونین قرار می‌گیرند، رخ می‌دهند. به منظور تعیین منشأ احتمالی این نهشته‌ها، چند نمونه از سازند سروک، ترارزا و کانسنگ بوکسیت گردآوری و از نظر ژئوشیمیایی و زمین آماری تجزیه شده‌‌اند. نمودارهای داده‌های شیمیایی و ضرایب همبستگی نشان می‌دهند که عناصر Al، Ti، Zr، Nb، Cr و V در حین فرایند بوکسیتی شدن نامتحرک بوده‌اند. در نمودارهای پراکندگی عناصر Zr و TiO2 در برابر Al2O3، خطوط رگرسیون از مبدأ می‌‌گذرند و ترارزا در بین سازند سروک و بوکسیت قرار می‌گیرد. براساس این تحقیق، می‌توان اظهار کرد که سنگ منشأ نهشته‌های بوکسیت سرفاریاب، سازند سروک بوده و ترارزا یک محصول حدواسط در تبدیل سنگ آهک به بوکسیت است. در نتیجة بالاآمدگی پس از تورونین، سنگ‌آهک سازند سروک در معرض هوازدگی کارستی قرار ‌گرفته و لایه‌ای از خرده‌های رسی در سطح آن انباشته و به‌طور بخشی به بوکسیت تبدیل شده است. به دنبال فرونشینی، نهشته‌های بوکسیت به‌وسیله رسوبگذاری سنگ‌های آهکی سازند ایلام حفظ شده است. بالاآمدگی در زمان پلیوسن همراه با فرسایش بعدی، نهشته‌های بوکسیت را در وضعیت کنونی ظاهر کرد.

کلیدواژه‌ها

 
کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.
مطیعی، ه.، 1372- زمین‌شناسی ایران (چینه‌شناسی زاگرس)، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 صفحه.
وزارت معادن و فلزات، 1373- طرح تولید آلومینا از بوکسیت (ارزیابی ذخیرة کانسارهای نواحی سرفاریاب، صدر آباد و سرچاوه).
 
 
References
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforland evolution, American Journal of Science, 304: 1-20.
Bardossy, G., 1982- Karst bauxites; bauxite deposits of carbonate rocks, Amsterdam, Elsevier.
Bardossy, G., 1984- European bauxite deposits. In: Jacob Leonard Jr (ed.), Proceedings of 1984 Bauxite Symposium, Los Angeles, California, Society of Mining Engineers, New York, 411-435.
Brimhall, G. H., Lewis, C. J., Ague, J. J., Dietrich, W. E., Hampel J., & Rix, P., 1988- Metal enrichment in bauxites by deposition of chemically mature aeolian dust, Nature, 333: 819-824.
Bushinsky, G. I. & Zakrutkin, V. E., 1978- Geochemistry of bauxites of the South Timan, Nauka, Moscow, 122 pp. (in Russian).
D’Argenio, B. & Mindszenty A., 1995- Bauxites and related paleokarst: Tectonic and climatic event markers at regional unconformities, Eclogae Geologicae Helvetiae, 88: 453-499.
Gow, N. N., & Lozej, G. P., 1993- Bauxite, Geosci. Can., 20: 9-16.
Hill, I. G., Worden., R. H., & Meighan, I. G., 2000- Geochemical evolution of a paleolaterite: The Interbauxitic Formation, Northern Ireland, Chem. Geol., 166: 65-84.
Iranian Oil Operating Companies, 1973- Dehdasht geological compilation map, 1 : 100000.
Jennings, J. N., 1985- Karst, The MIT Press, Massachusetts.
Karadag, M. M., Arik, F. & Ozturk, A., 2006- A geochemical and geostatistical approach to the origin of the Catmakaya (Seydisehir - Türkiye) bauxite deposit, Yerbilimleri, 27 (2): 63-85, (in Turkish).
Khadkikar, S. A. & Basavaiah, N., 2004- Morphology, mineralogy and magnetic susceptibility of epikarst-terra rossa developed in late Quaternary aeolianite deposits of southeastern Saurashtra, India, Geomorphology, 58: 339-355.
Lelong, F., Tardy, Y., Grandin, G., Trescases, J. J. & Boulange, B., 1976- Pedogenesis, chemical weathering and processes of formation of some supergene ore deposits, Reprinted from: Handbook of Stratabound and Stratiform Ore Deposits. edited by K.H. Wolf, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, Printed in The Netherlands.
Liaghat, S., Hosseini, M. & Zarasvandi, A., 2003- Determination of the origin and mass change geochemistry during bauxitization process at the Hangam deposit, SW Iran, Geochemical Journal, 37: 627-637.
Lyew-Ayee, P. A., 1986- A case for the volcanic origin of Jamaican bauxites, Proc. Bauxite Symposium VI,1986,J. Geol. Soc. Jamaica,9-39.
MacLean, W. H., 1990- Mass change calculations in altered rock series, Min. Dep., 25: 44-49.
MacLean, W. H. & Barrett, T. J., 1993- Lithogeochemical techniques using immobile elements, J. Explor. Geochem., 48: 109-133.
MacLean, W. H. & Kranidiotis, P., 1987- Immobile elements as monitors of mass transfer in hydrothermal alteration: Phelps Dodge massive sulfide deposit, Matagami, Quebec, Econ. Geol., 82: 951-962.
MacLean, W. H., Bonavia, F. F. & Sanna, G., 1997- Argillite debris converted to bauxite during karst weathering: evidence from immobile element geochemistry at the Olmedo Deposit, Sardinia, Min. Dep., 32: 607-616.
Miko, S., Durn, G. & Prohic, E., 1999- Evolution of terra rossa geochemical baselines from Croation karst region, J. Geochem. Explor., 66: 173-182.
Mordberg, L. E., 1993a- Associations of trace elements in bauxites and evolution of conditions of bauxite formation. In: S. Ishihara, T. Urabe and H. Ohmoto (Eds.), Proceedings of the 29th International Geological Congress, 1992, Resour. Geol. Spec. Iss., 15: 421-433.
Mordberg, L. E., 1996- Geochemistry of trace elements in Paleozoic bauxite profiles in Northern Russia, J. Geochem. Explor., 57: 187-199.
Mylorie, J. E. & Carew, J. L., 1995- Karst development on carbonate islands. In: D. Budd, P.M. Harris and A. Saller. (eds.), Unconformities and Porosity in Carbonate Strata. AAPG Memoir, Tulsa, 63: 55-76.
Ozturk, H., Hein, J. R. & Hanilci, N., 2002- Genesis of the Dogankuzu and Mortas Bauxite Deposits, Taurides, Turkey: Separation of Al, Fe, and Mn and Implications for Passive Margin Metallogeny, Econ. Geol., 97: 1063-1077.
Paktunc, A. D., 1998- MODAN: an interactive computer program for estimating mineral quantities based on bulk composition, Computers & Geosciences, 24 (5): 425–431.
Paktunc, A. D., 2001- MODAN: a computer program for estimating mineral quantities based on bulk composition: windows version, Computers & Geosciences, 27: 883-886.
Pye, K., 1988- Bauxites gathering dust, Nature, 333: 300-301.
Sastri, G. G. K. & Sastri, C. S., 1982- Chemical characteristics and evolution of the laterite profile in Hazaridadar Bauxite Plateau, Madhya Pradesh, India, Econ. Geol., 77: 154-161.
Stocklin, J. & Setudehnia, A., 1977- Stratigraphic Lexicon of Iran, Ministry of Information and Tourism Press, 376 pp.
Taylor, S. R. & McLennan, S. M., 1985- The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Oxford, Blackwell Scientific Publishing, 312 p.
Temur, S., 2000- Ore Deposits, Nobel Publ., 208 pp.
Temur, S., 2006- A geochemical approach to parent rocks of the Masatdagi diasporic bauxite, Alanya, Antalya, Southern Turkey, Geochemistry International, 44: 941-952.
Temur, S., Orhan, S. H. & Kurt, H., 2005- Mass and volume change calculations of the Masatdagi (Alanya–Antalya) bauxites from Southern Turkey, Geochem. Intern.,43: 202-210.
Valeton, I., Biermann, M., Reche, R. & Rosenberg, F., 1987- Genesis of nickel laterites and bauxites in Greece during the Jurassic and Cretaceous, and their relation to ultrabasic parent rocks, Ore Geol. Rev., 2: 359-404.