نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش زمین‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رخداد معدنی تنگستن (مس) ازنا، در 2 کیلومتری ­باختر ازنا، در استان لرستان، واقع است. این منطقه در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان، در زیرپهنه با دگرشکلی پیچیده واقع شده است. در منطقه ازنا، کانی­سازی تنگستن (مس) به‌صورت چینه­سان و چینه­کران، در سنگ­های درونگیر متاریولیت میلونیتی و شیست­ نیمه­پلیتی، در توالی آتشفشان- رسوبی تریاس­پسین، رخ داده است. در این توالی سنگ­های متاریوداسیت، آمفیبولیت (متاولکانیک بازی)، شیست­سیاه، متاریولیت و شیست­پلیتی، حضور دارند و نسبت حجمی سنگ آتشفشانی به سنگ­رسوبی، بیشتر است. کانه­های شیلیت، ولفرامیت، پیریت و کالکوپیریت، دارای بافت­های ادخال (افق متاریولیتی)، لامینه­ (؟)، دانه­پراکنده، کلوفورم، نواری، جانشینی و پرکننده فضاهای خالی هستند. کانی‌زایی در چند نسل مختلف مشاهده می­شود که بر اثر وقایع دگرگونی ناحیه­ای (رخساره شیست­سبز بالایی- آمفیبولیت)، چین‌خوردگی و میلونیتی­شدن پهنه برشی (شکل­پذیر) و شکستگی­های حاصل از دگرشکلی شکنا، تمرکز یافته است. در این رخداد معدنی، فرایندهای دگرگونی و دگرشکلی، تشخیص distal وproximal  بودن کانه­زایی را با مشکل مواجه کرده­اند. اما بر اساس مقایسه­ای که بین کانه­زایی تنگستن در ازنا و کانسارهای تیپیک تنگستنproximal  در فلبرتال و آلپین وdistal  در بروکن­هیل و کلینرتال صورت گرفت، رخداد معدنی ازنا، شباهت بیشتری با کانسارهایproximal  دارد. 

کلیدواژه‌ها

رادفر، ج.، 1366- بررسی­های زمین‌شناسی و پترولوژی سنگ­های گرانیتوییدی ناحیه آستانه و گوشه (در محدوده ورقه 1:100000 شازند)، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تهران.
سهندی، م.، حسینی‌دوست، س.ج.، رادفر، ج. و محجل، م.، 1385- نقشه زمین شناسی 1:100000 شازند و گزارش آن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عبدی، م.، 1386-‌ بررسی لیتوژئوشیمیایی و خاستگاه کانی­سازی در کانسار تنگستن- مس (قلع) ده­حسین و نظام­آباد و مقایسه آن با کانسار بامسر، جنوب­غرب شازند اراک، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
References
Barnes, R. G.,1983- Sratiform and Stratabound tungsten mineralization in the Broken Hill Block, N.S.W., J. Geol. Soc. Austr., 30: 225-239.
Bell, T. H. & Hammond, R. L., 1984- On the internal geometry of mylonite zones. Journal of Geology, 92: 667-686.
Beran, A., God, R., Gotzinger, M. & Zemann, J., 1985- A scheelite mineralization in calc-silicate rocks of the Moldanubicum (Bohemian Massif) in Australia, Mineral. Dep. 20:16-22.
Berthier, F., Billiault, J. P., Halbronn, B., Maurizot, P., N.I.O.C., Sahandi, M. R., Jafarian, M. B., Hajmolla Ali, A. & Soheili, M., 1992- Geological map of Khorramabad, Geological quadrangle map No. D7, Geological survey of Iran.
Cheilletz, A., 1988- Stratiform tungsten deposits: a review. Geologie en Mijnbouw, 67: 293-311.
Cheilletz, A. & Giuliani, G., 1988- Epigenesis versus syngenesis: a contribution to the debate based on the stratiform tungsten skarn mineralization of Djebel Aouam, central Morocco. Seventh quadrennial IAGOD symposium, D-7000 Stuttgart.
Gilbert F., Moine, B., Schott, G. & Dandurand, G. L., 1992- Modeling of transport and deposition of tungsten in the scheelite-bearing calc-silicate gneises of the Montagne Noire, France. Contr. Mineral. Petrol., 112: 371-384.
Griffin, W. L. & Bruckner, H. K., 1985- REE, Rb-Sr and Sm-Nd studies of Norwegian eclogites. Chem. Geol., 52: 249-271.
Holl, R., 1975- Die scheelit-lagerstatte Felbetal und der vergleich mit anderen scheelitvorkommen in den Ostalpen: Bayrischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, Mathemathisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 157A: 1-114.
Holl, R., 1976-The strata-bound ore deposits in the eastern Alps. in K.H. Wolf (ed.), Handbook of strata-bound and stratiform ore deposits. Elsevier, Amsterdam, 5: 1-36.
Hsu, L. C. & Galli, P. E., 1973- Origin of the scheelite-powellite series of minerls. Economic Geology, 68: 681-696.
Kwak, T. A. P., 1987- W-Sn Skarn deposits and related metamorphic skarns and granitoids, Elsevier, 451 p.     
Maiden, K. J., 1981- A discussion of the paper by I.R. Plimer ‘Exhalative Sn and W deposits associated with mafic volcanism as precursors to Sn and W deposits associated with granites’. Mineral. Dep., 16: 455-456.
Masoudi F., 1997- Contact metamorphism and pegmatite development in the region SW of Arak, Iran. PhD Thesis, The University of Leeds, UK.
Mohajjel, M., 1997- Structure and tectonic evolution of Palaeozoic–Mesozoic rocks, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. PhD Thesis, University of Wollongong, Wollongong, Australia
Mohajjel, M., Fergusson, C. L. & Sahandi, M. R., 2003- Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran. J. Asian Earth Sci. 21: 397-412.
Maucher, A., 1976- The strata-stibnite-bound cinnabar–scheelite deposits, in Wolf, K.H., (ed), Handbook of strata-bound and stratiform ore deposits, Elsevier, v.7, p. 247-256.
Plimer, I. R., 1978- Proximal and distal startabound ore deposits. Mineral. Dep., 13: 345-353.
Plimer, I. R., 1987- The association of tourmalinite with stratiform scheelite deposits. Min. Dep., 22: 282-291.
Plimer, I. R., 1994- Stratabound scheelite in meta-evaporites, Broken Hill, Australia. Eco. Geol., 89: 423-437.
Raith, J. G., 1991- Stratabound tungsten mineralization in regional metamorphic Calc-Silicate rocks from the Austroalpine Crystalline Complex, Austria. Mineral. Dep., 26: 72-80.
Raith, J. G. & Prochaske, W., 1995- Tungsten deposits in the wolfram schist Namaqualand, South Africa: startabound versus granite-related genetic concepts. Econ. Geol., 90: 1934-1954.
Raith, J. G. & Stein, A.J., 2006- Variscan ore formation and metamorphism at the Felbertal scheelite deposit (Austria): constraining tungsten mineralisation from Re–Os dating of molybdenite, Contrib. Mineral Petrol., Vol. 152, pp: 505-521.
Ramdohr, P., 1970- The ore minerals and their intergrowths, 2 volumes, Pergamon press.
Saez, R., Pascual, E., Toscano, M. & Almodovar, G. R., 1999- The Iberian type of volcano-sedimentary massive sulfide deposits. Mineral. Dep., 34: 549-570.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonic of Iran, a rewiew, American Association of Petroleum Geologists Bulletin (AAPG), Vol 52, No.7, p. 1229-1258.
Sun, S. S. & McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geol. Soc. Lon., Spe. Pub. 42: 313-345, Thalhammer et al., 1989.