نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 دانشگاه پیام نور مرکز دامغان، گروه زمین‌شناسی، دامغان، ایران

3 دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، بندرعباس، ایران

4 دانشگاه علوم پایه دامغان، دانشکده علوم زمین، دامغان، ایران

چکیده

بررسی بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک در برش کلاریز سن تورنزین پیشین تا ویزئن میانی را نشان می‌دهد. گونه‌هایی نظیر  Bispathodus aculeatus aculeatus, Bi. stabilis, Spinocarinifera nigra, Shumardella sp. سن تورنزین پیشین را برای قاعده برش نشان می‌دهند. همچنین سن بخش میانی با یافته‌شدن گونه‌هایی مانند Tomiproductusvaughani, Tomiopsis sp., Polygnathus flabellus, P. rostratus, P. longiposticus, Clydagnathus cavusformis برابر تورنزین میانی- پسین است. بخش بالایی نیز بر اساس وجود گونه‌هایی مانند Marginatia kinghirica و Buxtonia cf. praejuresanensis سنی برابر ویزئن پیشین- میانی دارد. بر اساس پراکندگی گونه‌های بازوپا و کنودونت، سه زیست‌زون محلی در ستون چینه‌نگاری شناسایی شده است. زیست‌زون 1 (تورنزین پیشین): این زون با اجتماع گونه‌های شاخص زیر شناخته می‌شود:  Spinocarinifera nigra, Rossirhynchus adamantinus, Shumardella sp., Cleiothyridina transversa, Bispathodus aculeatus aculeatus, Bi. stabilis, Polygnathus communis communis, P. inornatus .  زیست‌زون 2 (تورنزین میانی- پسین):Tomiproductus vaughani, Tomiproductus elegantulus, Tomiopsis sp., Scabricosta sp., Tylothyris planimedia, Syringothyris altaica, Leptagonia analoga, Leptagonia cf. regularis, Ripidomella michelini, Athyris hibernica, Spirifer missouriensis, Schelwienella sp., Leptagonia cf. regularis, Torynifer sp., Polygnathus flabellus, P. longiposticus, P. inornatus, P. aff. inornatus, P. rostratus, P. sp., P. communis communis, Bispathodus stabilis, Pseudopolygnathus primus, Clydagnathus cavusformis.  زیسـت‌زون 3 (ویزئـن پیشیـن- مـیانـی): گـونـه‌هـای شاخـص در ایـن زیسـت‌زون عبارتنـد از:
 Buxtonia cf. praejuresanensis, Megachonetes sp., Actinoconchus lamellosus, Orthotetes batesvillensis, Marginatia cf. kinghirica, Balakhoniasp.  سازند مبارک به صورت پیوسته روی سازند جیرود قرار گرفته است در حالی که با یک ناپیوستگی توسط سازند دورود پوشیده می‌شود و نشانگر نبود چینه‌ای ویزئن پسین تا قزلین است که حاصل عملکرد فاز خشکی‌زایی هرسی‌نین است.

کلیدواژه‌ها

 
حسینی‌نژاد، م.، یزدی، م.، قبادی‌پور، م. و غلامعلیان، ح.، 1386- چینه‌نگاری سنگ‌های دونین بالایی برش کلاریز، شمال دامغان، فصلنامه علوم زمین، سال شانزدهم، شماره 63 ، صفحه 85-78.
خسروتهرانی، خ. و چهرازی، ع. ب.، 1357- مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی قسمتی از شمال غرب دامغان، نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلد دهم، شماره 1، صفحه 51-41
 
References
Alavi, M. & Salehi-Rad, R., 1975– Geological map of Damghan (Scale 1/100000), Geological Survey of Iran, Sheet 6862.
Assereto, R., 1966b- Geological map of upper Djajerud and Lar Valleys (Centrral Alborz, Iran), scale 1/50000, with explanatory notes, Institute of Geology, University of Milano, Serie G, Publication 232: 1-86.
Barskov, I. S., Vorontsova, T. N., Kononova. L. I. and Kuzmin, A.V., 1991- Oprdelitel konodontov devona i nizhnego karbona, Izdatel,stvo Moskovkogo Universiteta, Geologicheskiy Fakul,tet:184 p.
Bozorgnia, F., 1973– Palaeozoic foraminiferal biostratigraphy of Central and East Alborz Mountains, Iran, National Iranian Oil Company, Geological Labratories, Publications, 4: 185 p.
Brice, D., Legrand-Blain, M. and Nicollin, J. P., 2005- New data on Late Devonian and Early Carboniferous brachiopods from NW Sahara: Morocco, Algeria, Annals de la Societe Geologique du Nord, 12: 1- 45.
Chen, Z. Q. and Shi, G. R., 2003- Early Carboniferous brachiopod faunas and their biogeographical affinities from the western Kunlun Mountains, north- west China, Palaeontographica Abt., 268: 103- 187.
Draganites, E., Mawson, R., Talent, J. A., and Krystyn, L., 2002– Lithostratigraphy, conodont biostratigraphy and depositional environment of the middle Devonian (Givetian) to Early Carboniferous (Tournaisian) Lipak Formation in the Pin Valley of Spiti (NW India), Rivista Italiana di Palaeontologia e Stratigrafia, 108-1: 7-35.
Gaetani, M., 1965– The geology of the upper Djadjerud and Lar valleys (north Iran), II, Rivista Italiana di Palaeontologia e Stratigrafia, 71-3: 679-770.
Ji, Q. & Ziegler, W., 1993- The Lali section. An excellent reference section for Upper Devonian in south China, Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 157: 183 p.
Legrand-Blain, M., 2002- The Strunian and Tournaisian in the Algerian Sahara: boundaries, regional lithostratigraphic and biostratigraphic chart, Mem. Serv. Geol. Alg., 11: 61- 85.
Nemyrovska, T. I., Perret-Mirouse, M. F. & Weyent, M., 2006– Early Visean (Carboniferous) conodonts from the Saoura Valley, Algeria, Acta Geologica Polonica, 56-3: 361-370.
Molloy, P. D., Talent, J. A. and Mawson, R., 1997 – Late Devonian – Tournaisian conodonts from the eastern Khyber region, North-West Pakistan. Rivista Italiana Paleontologia e Stratigrafia 103-2: 123-148.
Sartenaer, P. & Plodowski G., 2003- Reassessment of the Strunian genus Araratella Abrahamian, Plodowski & Sartenaer 1975 in the northern Gondwanaland (Rhynchonellida, Brachiopoda), Courier Froschungsinstitute Senckenberg, 242: 329-348.
 Stöcklin, J. and Setudehnia, A., 1991- Stratigraphic lexicon of Iran (Thrid edition), Geological survey of Iran Reports, 18: 376 p.