نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فلات ایران با قرار‌گیری بین دو صفحه عربی و اروپا-آسیا، سالانه حدود 22 میلی‌متر کوتاه‌شدگی در راستای شمال- جنوب دارد. حدود 9 میلی‌متر از این کوتاه‌شدگی سبب چین‌خوردگی و گسل‌خوردگی در زاگرس می‌شود و باقی‌مانده آن به‌طور عمده در البرز و کپه داغ جای می‌گیرد. بلوک مرکزی ایران تغییر شکل اندکی دارد بنابراین، متناسب با میزان کوتاه‌شدگی در البرز و کپه داغ، با سرعت حدود 13 میلی‌متر در سال به  سوی شمال حرکت می‌نماید. در خاور ایران،  بلوک صلب و پایدار افغانستان قرار دارد که حرکت چندانی نسبت به اوراسیا ندارد بنابراین حرکت به سوی شمال ایران مرکزی نسبت به بلوک افغانستان تنش برشی راست‌گردی را در خاور ایران ایجاد می‌نماید که به ترتیب حدود 8  و 5  میلی‌متر در سال آن در راستای گسل‌های خاور و باختر دشت لوت جای می‌گیرند. یکی از مشکلات برآورد خطر زمین‌لرزه در خاور ایران کمبود داده‌های زمین‌لرزه‌ای، ژئودتیک و ناشناخته بودن نرخ لغزش گسل‌ها است. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا به کمک داد‌ه‌های موجود زمین‌شناسی و سن‌یابی مطلق شیوه توزیع حرکت راستالغز بر روی گسل‌‌های این ناحیه تا حدودی برآورد شود. در ادامه با توجه به اهمیت گسل بم- براوات و گسل زمین‌لرزه‌ای جنوب بم در برآورد خطر زمین‌لرزه در شهر بم  این گسل به طور خاص مورد  مطالعه قرار گرفته است. نمونه‌گیری از آبرفت‌های برخاسته در اثر جنبش گسل بم- براوات در انتهای جنوبی این گسل، و تعیین سن مطلق آنها به روش لومینسانس نوری، نرخ برخاستگی حدود 5/0 میلی‌متر در سال را برای این گسل مشخص می‌نماید. از آن جا که جنبش این گسل از نظر هندسی با گسل جنوب بم در ارتباط است، بنابراین به کمک این سن‌یابی نرخ لغزش راستالغز راستگرد گسل جنوب بم نیز حدود 2 میلی‌متر در سال بر آورد می‌شود .  
 

کلیدواژه‌ها

 
References
Allen, M., Jackson, J. & Walker, R., 2004- Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short- term and long term deformation rates. Tectonics, 23, TC2008.
Ambraseys, N. N. & Melville, C. P., 1982- A history of Persian earthquakes, Cambridge University Press, UK, 219pp.
Bayasgalan, A., Jackson, J., Ritz, J-F. &Carretier, S., 1999- Field examples of strike-slip fault terminations in Mongolia and their tectonic significance, Tectonics, 18, 394–411.
Berberian, M., 1976- Contribution to the seismotectonics of Iran (Part II). Report No. 39, Geological Survey of Iran.
Berberian, M., 1994- Natural hazards and the first earthquake catalogue of Iran. Volume 1: Historical hazards in Iran prior to 1900. Int. Inst. Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, 603pp.
Berberian, M. & Qorashi, M., 1994- Coseismic fault-related folding during the south Golbaf earthquake of November 20, 1989, in   
Berberian, M., Jackson, J. A., Qorashi, M., Talebian, M., Khatib, M. M. & Priestley, K., 2000- The 1994 Sefidabeh earthquakes in eastern Iran: blind thrusting and bedding-plane slip on a growing anticline, and active tectonics of the Sistan suture zone. Geophys. J. Int., 142, 283–299.
Binet, R. & Bollinger, L., 2005- Horizontal coseiosmic deformation of the 2003 Bam (Iran) earthquake measured from SPOT-5 THR satellite imagery, Geophys. Res. Lett., 32, L02307.
Chu, D. and Gordon, R. G., 1998- Current plate motions across the Red Sea, Geophys. J. Int., 135, 313 – 328.
DeMets, C., Gordon, R. G., Argus, D. F. and Stein, S., 1994- Effect of recent revisions to the geomagnetic reversal time scale on estimates of current plate motions, Geophys. Res. Lett., 21, 2191– 2194.
Engdahl, E. R., van der Hilst R. & Buland, R., 1998- Global teleseismic earthquake relocation with improved travel times and procedures for depth determination, Bull. Seismol. Soc. Am., 3, 722–743.
Fialko, Y., Sandwell, D., Simons, M. & Rosen, P., 2005-Three-dimensional deformation caused by the Bam, Iran, earthquake and the origin of shallow slip deficit. Nature, 435, 295–299.
Fielding, E. J., Wright, T. J., Muller, J., Parsons, B. E. & Walker, R., 2004- Aseismic deformation of a fold-and-thrust belt imaged by synthetic aperture radar interferometrynear Shahdad, southe st Iran. Geology, 32, 577– 580.
Fielding, E. J., Talebian, M., Rosen, P. A. Nazari, H., Jackson, J. A., Ghorashi, M. & Walker, R., 2005- Surface ruptures and  building damage of  the 2003 Bam, Iran earthquake mapped by satellite synthetic aperture radar interferometric correlation. J. Geophys. Res., 110, BO3302.
Fu, B., Yoshiki, N., Lei, X., Toda, S. & Awata, Y., 2004- Mapping active fault associated with the 2003, Mw 6.6 Bam (SE Iran) earthquake with ASTER 3D images. Remote Sensing of Environment, 92, 153–157.
Funning, G. J., Parsons, B. E., Wright, T. J., Jackson, J. A. & Fielding, E. J., 2005. Surface displacements and source parameters of the 2003 Bam (Iran) earthquake from Envisat advanced synthetic aperure radar imagery. J. Geophys. Res.,
Jackson, J., 1992- Partitioning of strike-slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in eastern Turkey and the Caucasus, J. Geophys. Res., 97, 12471-12479.
Jackson, J., 2001- Living with earthquakes: know your faults. Journal of EarthquakeEngineering, Vol. 5, Special Issue 1, 5-1.
Jackson, J. and McKenzie, D.,1984-, Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt between western Turkey and Pakistan, Geophys. J. R. Astron. Soc., 77, 185 – 264.
Jackson, J. and McKenzie, D., 1988- The relationship between plate motions and seismic moment tensors, and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East, Geophys. J., 93, 45 – 73.
Jackson, J. A., Haines, J. and Holt, W., 1995 - The accommodation of Arabia-Eurasia plate conver- gence in Iran, J. Geophys. Res., 100, 15, 205– 15,219.
Jackson, J., Bouchon, M., Fielding, E., Funning, G., Ghorashi, M., Hatzfeld, D., Nazari, H., Parsons. B., Priestley, K., Talebian, M., Tatar, M., Walker, R., Wright, T., 2006- Seismotectonic, rupture process, and earthquake-hazard aspects of the 2003 December 26 Bam, Iran, earthquake. Geophy. J. Int.,  166, 3, 1270-1292, doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.03056.x.
Jestin, F., Huchon, P. and Gaulier J. M., 1994- The Somalia plate and the East African Rift System: Present-day kinematics, Geophys. J. Int., 116, 637 – 654.
Masson, F., Ch´ery, J., Martinod, J., Hatzfeld, D., Vernant, P., Tavakoli, F. & Ashtiani, A., 2005- Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from GPS and seismicity data, Geophys. J. Int., 160, 217–226.
McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H.-G., Kastens, K., Kekelidze, G., King, R., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, S., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksoz, M.N. and Veis, G., 2000- Global Positioning System constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus, J. Geophys. Res., 105, 5695-5719,
McClusky, S., Reilinger, R.,  Mahmoud,  S., Ben Sari, D., Tealeb, A., 2003- GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions, Geophysical Journal International, 155 (1) , 126–138 doi:10.1046/j.1365-246X.2003.02023.x
Nakamura, T., Suzuki, S., Sadeghi, H., Aghada, S. M. F., Matsushima, T., Ito, Y., Hosseni, S. K., Gandomi, A. J. & Maleki, M., 2005- Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, inferred from the aftershock distribution and its relation to the heavily damaged area: existence of the Arg-e-Bam fault proposed. Geophys. Res. Lett., 32, L09308.
Parsons, B., Wright, T., Rowe, P., Andrews, J., Jackson, J., Walker, R., Khatib, M., Talebian, M., Bergman E., and Engdahl, E. R.,2005- The 1994 Sefidabeh (eastern Iran) arthquakes revisited: new evidence from satellite radar interferometry and carbonate dating about the growth of an active fold above a blind thrust fault , Geophys. J. Int. doi: 10.1111/j.1365-246X.2005.02655.x.
Sella, G. F., Dixon, T. H. & Mao, A., 2002- REVEL: A model for recent plate velocities  from space geodesy, J. Geophys. Res., 107(B4), 10.1029/2000JB000033.
Talebian, M. & Jackson, J., 2004- A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran. Geophys. J. Int., 156, 506–526.
Talebian, M., Fielding, E., Funning, G., Ghorashi, M., Jackson, J., Nazari, H., Parsons, B., Priestley, K., Rosen, P., Walker, R. & Wright, T., 2004- The 2003 Bam (Iran) earthquake: rupture of a blind strike-slip fault. Geophys. Res. Lett., 31, L11611.
Talebian, M., Biggs, J.,Bolourchi, M., Copley, A., Ghassemi, A., Ghorashi, M., Hollingsworth, J., Jackson, J., Nissen, E., Oveisi, B., Parsons, B., Priestley, K. & Saiidi, A., 2006- The Dahuiyeh (Zarand) earthquake of 22 February 2005 in central Iran: reactivation of an intra-mountain thrust, Geophys. J. Int., 164, 137-148, doi: 10.1111/j.1365-246X.2005.02839.x.
Tatar, M., Hatzfeld, D., Martinod, J., Walpersdorf, A., Ghafori- Ashtiany, M. & Ch´ery, J., 2002- The present day deformation of the Central Zagros (Iran), Geophys. Res. Lett., 29, 33-1 to 33-4, doi:10.1029/2002GL015159.
Tatar, M., Hatzfeld, D., Moradi, A. S. & Paul, A., 2005- The 2003 December 26 Bam earthquake (Iran), Mw 6.6,  aftershock sequence. Geophys. J.Int., 163, 90-105.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R. Tavakoli, F. and Chéry, J., 2004- Contemporary Crustal Deformation and Plate Kinematics in Middle East Constrained by GPS measurements in Iran and Northern Oman, Geophys. J. Int., 157, 381-398.
Walker, R. & Jackson, J.A., 2002- Offset and evolution of the Gowk fault, S.E. Iran: a major intra-continental strike-slip system. J. Struct. Geol., 24, 1677–1698.
Walker, R. & Jackson, J., 2004- Active tectonics and late Tertiary strain distribution in central and eastern Iran. Tectonics, 23, TC5010.
Wang, R., Xia, Y., Grosser, H., Wetzel, H-U., Kaufmann, H. & Zschau, J., 2004- The 2003 Bam (SE Iran) earthquake: precise source parameters from satellite radar interferometry, Geophys. J. Int., 159, 917– 922.