نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

     تضعیف انرژی امواج لرزه‌ای بر اثر دو سازوکار پراکندگی و ذاتی ایجاد و مطالعه می‌شود ودر نتیجه تضعیف کلی انرژی امواج لرزه­ای، مجموعی از دو نوع تضعیف انرژی امواج در زمین است که از رابطه  پیروی می‌کند که در آن   پراکندگی امواج لرزه‌ای در درون زمین است. در این بخش انرژی از کل میدان موج حذف نمی‌شود و فقط انرژی از امواج مستقیم به انتهای رکورد (امواج کدا) شیفت داده می‌شود و  برعکس در تضعیف ذاتی() با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جملهrelaxation گرمایی، گرانروی، اصطکاک انرژی نوسانی تبدیل به انرژی گرمایی می‌شود. در این مطالعه تضعیف انرژی امواج لرزه­ای از محتوای بسامد امواج برشی شتابنگاشت‌های حاصل از پیش‌لرزه، لرزه اصلی و پس‌لرزه زمین‌لرزه سیلاخور (2006)، با استفاده از روش افت طیفی به‌دست آمد که وابستگی بسامد ضریب کیفیت امواج برشی از رابطه   پیروی می‌کند که مقدار ضریب کیفیت امواج برشی از 156 درباند بسامد 2-1 تا  592 در باند بسامد 32- 16  سیر افزایشی نشان می‌دهد.
با توجه به لرزه‌خیزی زیاد زاگرس و دشت سیلاخور مقادیر  به‌دست آمده برای منطقه مورد مطالعه با زمین‌ساخت فعال و لرزه‌زایی منطقه تطابق خوبی نشان می‌دهد که در این مطالعه، نتایج حاصل با نتایج به‌دست آمده از دیگر مطالعات ایران و جهان مقایسه شده است و همبستگی مناسبی با نتایج مناطق مشابه از نظر زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

References
Boore, D. M. & Bommer, J. J., 2005- Processing of strong-motion accelerograms: Needs, options and consequences, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 25, 93-115.
Bard, P.-Y., 1995- Effects of surface geology on ground motion: recent results and remaining issues. In: Proceedings of the 10th European conference on earthquake engineering. Duma, Rotterdam, 1995. p. 305–23.
Berberian, M., 1976- Contribution to the seismtectonics of Iran (Part II).  Geological Survey of Iran, Report No.39.
Castro, P.R., Monachasi, G., Muccianelli, M., Trojani, L., Pacer, F., 1999- P-and-S-wave attenuation in the region of Marche, Italy, J.Tectonophysics 302, 123-132.
Dutta, U., Biswas, .N.N., Adams, D.A., papageorgiou, A., 2004- Analysis of S-wave attenuation in south-central Alaska, BSSA, Vol: 4, PP: 16-28.
Fehler, M., Hoshiba, M.,  Sato, H. & Obara, K., 1992- Separation of scattering and intrinsic attenuation for the Kanto-Tokai region, Japan, using measurements of S-wave energy versus hypocentral distance, Geophysical J. Int., 108, 787-790.
Kinoshita, S., 1994- Frequency- dependent attenuation of shear wave in the crust of the southern Kanto area. Bull. Seism. Soc. Am., 59, 1387- 1396.
Polatidis, A., Kiratzi, A., Halzidimtriou, P., Margaris, B., 2003- Attenuation of shear waves in the back-arc region of the Hellenic arc for frequencies from 0.6 to 16 Hz. Journal of Tectonophysics, 397, 29-40.
Woong Chung, T., Sato, H., 2001- Attenuation of High-frequency P and S waves in the crust of south eastern South Korea, BSSA, 91, 6. pp, 1867-1874.