نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی جونده شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه پژوهشی جونده شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مطالعات انجام شده در رسوبات پلیستوسن خاور ایران، منجر به کشف و شناسایی مجموعه‌ای از بقایایی استخوانی شده که عمدتاً متعلق به علفخواران منقرض شده از راسته فردسمان و زوج‌سمان بوده‌اند. از فردسمان، بقایای دندانی اسبها و از زوج سمان، بقایای استخوانی و دندانی انواع گیاهخواران اهلی و وحشی، کرگدن، گراز و جانورانی یافت شده است که بعضی از آنها امروزه به کلی از بین رفته‌اند. وجود دندان رینوسروسها در ناحیه مورد مطالعه، رسوبات مراغه، حوضه Linxia در چین و سایر نواحی  نشان می‌دهد که پس از انقراض زیای مراغه، مجموعه مشابهی در خاور ایران استقرار یافته و شرایط اقلیمی اواخر سنوزوییک در حوضه مدیترانه، باختر و مرکز اوراسیا گرم و مرطوب بوده است.

کلیدواژه‌ها

اعتماد، ا.، 1357- پستانداران ایران، جلد اول، جوندگان و کلید تشخیص آنها، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی. 
بهروزی،ا.، 1366- نقشه زمین‌شناسی فیض آباد با مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور                                                                                                                       
درویش، ج.، 1380- جغرافیای جانوری پستانداران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 
درویش،ج.، لباف خانیکی، ر.، 1381- دیرین‌جانورشناسی حاشیه کویر نمک در یافته‌های باستان‌شناسی غار ماپری و قلعه جوق، مجموعه مقالات نخستین همایش باستان‌سنجی در ایران، نقش علوم پایه در باستان شناسی، پژوهشکده باستان شناسی، تهران. 
هاشمی، ن.، درویش، ج.، 1385- کشف فسیل دندانRhinoceros در رسوبات دوران چهارم حاشیه کویر نمک و شناسایی آن به عنوان    .Brachypotherium sp ، با نگرشی بر محیط دیرینه، دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 13-15 شهریور 1385.
هاشمی، ن.، درویش، ج.، 1385- معرفی و مطالعه مجموعه جدیدی از پستانداران فسیل در رسوبات پلیستوسن شرق ایران، دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 13-15 شهریور 1385.
                                                                                      
References
Bernor, R. L., Solounias, N.,  Swisher, C. C. III & van  Couvering, J. A., 1996- The correlation of three classical ‘Pikermian’ mammal faunas—Maragha, Samos and Pikermi—with the European MN unit system; pp. 137–156 in R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.–W. Mittmann (eds.), The Evolution of Western  Eurasian Neogene Mammal Faunas. Columbia University  Press, New York.
Corbet, G.B., 1978- The mammals of the Palaearctic region. A  taxonomic   reviw.British Museum of Natural History London, PP314.
Deng, T., 2005- New discovery of Iranotherium mogani (Perissodactyla,Rhinocerotidae)from the  late ,iocene of the Linxia Basin in Gansu,China, and ITS sexual dimorphism. Journal of vertebrate Paleontology 25(2): 442-450.
Eisenmann, V. & Mashkour, M., 2000- Data base for teeth and limb bones of modern  Hemiones, in Fiche d, Osteologie Animale pour l, Archeologie, Serie B: Mammiferes, eds. J.Desse &N.Desse-Bertset. Juan les Pins: CNRS/APDCA.  
Mecquenem, R., de., 1908- Contribution à l’étude du gisement de vertebras de Maragha  et de ses environs. Annales d’Histoire Naturelle, Paris 1(1):27–79.
Misonne, X.,1859-Analyse Zoogeographique des mammiferes de I,Iran,Inst. Roy. sci.Nat.de Belgique , 2nd ser. Fase., 59-57pp.
Owen, R., 1845- A History of British Fossil Mammals and Birds. J. van Voorst, London, 560 pp.
Owen, R., 1848- On the Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton. J.van Voorst, London, 203 pp.