نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

     روش تداخل‌سنجی راداری با بهره‌گیری از اطلاعات فاز تصاویر مختلط SAR،  توانایی بالایی در تهیه مدل ارتفاعی زمین با دقت متر و اندازه‌گیری جابه‌جاییها و تغییرشکلهای پوسته زمین با دقت زیر سانتی‌متر در پوششی پیوسته و وسیع دارد. عوامل محدودکننده مختلفی چون عدم همبستگی هندسی و زمانی، تغییرات جوی و نوفه گرمایی سنجنده راداری موجب ایجاد نوفه در اینترفروگرام و ایجاد مشکل در عملیات بازیابی فاز و کاهش دقت نتایج می‌شود. در این پژوهش، از تبدیل موجک در حوزه مختلط برای کاهش نوفه اینترفروگرام استفاده شده است. بر خلاف روشهای دیگر چون روش چندمنظره و تبدیل فوریه در پنجره‌های کوچک اینترفروگرام، روش پیشنهاد شده در این پژوهش، نوفه را باوجود حفظ قدرت تفکیک مکانی و بدون نیاز به پنجره‌ای کردن اینترفروگرام، کاهش می‌دهد. نتایج اعمال این فیلتر بر داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی و مقایسه آن با فیلترهای موجود، نشان‌دهنده توانایی بالای تبدیل موجک در کاهش نوفه اینترفروگرام است.

کلیدواژه‌ها

References
Avallone, A., Zollo, A., Birole, P., Delacourt, C., Beauducel, F. ,1999- Subsidence of Campi Flegrei (Italy) detected by SAR interferometry. Geophisical Research Letters, Vol. 26, No. 15
Fodor, I.K., Kamath, C.,2001- Denoising Through Wavelet Shrinkage: An Empirical Study. Journal of Electronic Imaging
Froger, J.-L., Remy, D., Bonvalot, S. & Legrand, D.,2007- Two scales of inflation at Lastarria-Cordon del Azufre volcanic complex, central Andes, revealed from ASAR-ENVISAT interferometric data.Earth and Planetary Science Letters, Vol. 255, Issues 1-2,  pp 148-163
FUK, K.LI. & Goldstein, R.M., 1990- Studies of Multibaseline Spaceborne Interferometric Synthetic Aperture Radars. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 28, No 1
Goldstein, M.R. & Werner, C.L., 1998- Radar Interferogram Filtering for geophysical applications. Geophisical Research Letters, Vol. 25, No. 21
Gonzalez, R.C. & Woods, R.E. ,2002- Digital Image processing. 2nd ed. New York : Prentice-Hall
Graham, L.C., 1974- Synthetic Interferometer Radar for Topographic Mapping. Proceeding of the IEEE, Vol. 62, No 6
Hanssen, R. ,2001- Radar Interferometry: Data interpretation and error analysis. Kluwer Acad, Netherlands
Henderson, F.M. & Lewis, A.J., 1998- Principles and Applications of Imaging Radar. Vol. 2 of Manual of Remote Sensing. John Wiley & Sons, Inc., New York, 3rd Edition
Kingsbury, N.G., 2001- Complex wavelets for shift invariant analysis and filtering of signals. Applied and Computational Harmonic Analysis, pp.234-253
Lee, J.S., Papathanassiou, K.P., Ainsworth, T.L., Grunes, M.H., Reigber, A., 1998- A new technique for noise filtering of SAR interferometric phase images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 36, pp. 1456-1465
Lee, T.S., 1996- Image Representation Using 2D Gabor Wavelets”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 18, No. 10
Liu, G.X., Ding, X.L., Li, Z.L, Li, Z.w., Chen, Y.Q. & Yu, S.B., 2004- Pre- and Co-seismic ground deformations of the 1999 Chi-Chi, Taiwan earthquake, measured with SAR interferometry. Computers & Geosciences. Vol.30 , pp 333-343
Madsen, S.N. & Zebker, H.A., 1993- Topographic Mapping Using Radar Interferometry: Processing Techniques. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 31, No 1
Mallat, S., 1998- A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press
Martinez, C.L. & Fabergas, X., 2002- Modeling and Reduction of SAR Interferometric Phase Noise in the Wavelet Domain. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 40,No 12
Raucoules, D., Maisons, C., Carnec, C., Mouelic, S.L., King, C. & Hosford, S., 2003- Monitoring of slow ground deformation by ERS radar interferometry on the Vauvert salt mine (France): Comparison with ground-based measurement. Remote Sensing of Environment, Vol. 88, Issue. 4 , pp 468-478
Stramondo, S., Moro, M., Tolomei, C., Cinti, F.R., Doumaz, F., 2005- InSAR Surface displacement field and fault modeling for the 2003 Bam earthquake (southeastern Iran). Journal of Geodynamics Vol.40 , pp 347-353
Wright, T.J., 2002- Remote monitoring of the earthquake cycle using satellite radar interferometry. Phil. Trnas. R. Soc. Lond. A, 360, 2873-2888
Wright, T.J., Lu, Z. & Wicks, C., 2003- Source Model for the  6.7, 23 October 2002, NenanaMountain Earthquake (Alaska) from InSAR. Geophysical Research Letters, Vol. 30, No. 18
Wright, T.J., Parsons, B.E., Jackson, J.A., Haynes, M., Fielding, E.J., England, P.C., Clarke, P.J., 1999- Source parameters of the 1 October 1995 Dinar (Turkey) earthquake from SAR interferometry and seismic bodywave modeling. Earth and Planetary Science Letters. Vol.172 , pp 23-37
Zebker, H.A. & Chen, K., 2005- Accurate Estimation of Correlation in InSAR Observations. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 2, No.2
Zebker, H.A. & Goldstein, R.M., 1986- Topographic Mapping From Interferometric Synthetic Aperture Radar Observations. J. Geophys. Res., Vol. 91, 4993-4999
Zebker, H.A. & Lu, Y., 1998- Phase Unwrapping algorithms for radar interferometry: residue-cut , least squares , and synthesis algorithm. J.opt.soc.Am.A/ Vol. 15, No.3
Zebker, H.A. & Villasenor, J., 1992- Decorrelation in Interferometric Radar Echoes. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 30, No 5
Zebker, H.A. & Werner, C.L., 1994- Accuracy of Topographic Maps Derived from ERS1 Interferometric Rdar. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 32, No 4
Zebker, H.A., Rosen, P., Richard, M., Goldstein, R.M. & Werner, C.L., 1994- On the derivation of coseismic displacement fields using differential radar interferometry: the Landers earthquake. J.Geophys. Res., Vol. 99,B10. 19617-19634
Zebker, H.A., Rosen, P.A. & Hensley, S., 1997- Atmospheric effects in interferometric synthetic aperture radar surface deformation and topographic maps. J. Geophys. Res., Vol. 102 , p 4993-4999.