نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

چکیده

 
     این مقاله نتایج مطالعات انجام شده به منظور اصلاح خاک با استفاده از آهک شکفته و زنده را ارائه می‌کند. نمونه‌های خاک با مقادیر متفاوت آهک مخلوط شدند. ویژگیهای ژئوتکنیکی بررسی شده بر روی نمونه‌ها، شامل ویژگیهای تراکمی، حدود اتربرگ، مقاومت فشاری و CBR است. مشاهدات نشان می‌دهند که بیشینه وزن مخصوص خشک خاک اصلاح شده با آهک شکفته کاهش و رطوبت بهینه افزایش می‌یابد. در صورتی که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در وزن مخصوص خشک بیشینه و رطوبت بهینه خاک اصلاح شده با آهک زنده مشاهده نشد. شاخص خمیری نمونه‌ها روند کاهشی نشان دادند. اگرچه این روند در نمونه‌های اصلاح شده با آهک زنده مشهودتر است. افزودن مقدار درصدهای مختلف آهک موجب افزایش قابل ملاحظه در مقاومت فشاری نمونه با افزایش زمان شد. اما تأثیر آهک زنده در افزایش مقاومت فشاری نمونه‌های اصلاح شده مشهودتر بود، مشابه این روند در آزمایشهای CBR نیز مشاهده شد. مقادیر بهینه آهک شکفته و زنده به منظور اصلاح رفتار مقاومتی خاک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

حامی، الف.، 1371- مصالح ساختمانی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران
هاشمی طباطبایی، س.، 1381- استفاده از مواد افزودنی جهت بهسازی و پایدارسازی شیبهای مارنی، پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
هاشمی طباطبایی، س.، آقایی آرایی، ع.، 1384- بررسی تأثیر آهک شکفته و زنده بر مشخصات فیزیکی و مقاومتی خاکهای اصلاح شده، پروژه تحقیقاتی مرکز تحقییقات ساختمان و مسکن
هاشمی طباطبایی،س، آقایی آرایی، ع.، 1385- استفاده از آهک زنده در بهسازی خاکهای با شاخص خمیری بالا، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم زمین، سال شانزدهم، شماره 61، صفحات 60 و 67
 
References
Arora, S., Aydilek, A., 2005- Class F fly- ash- amended soils as highway base materials, Journal of Material in Civil Engineering, Vol. 17, issue 6, pp. 640- 649.
ASTM D1698, 1991- Standard Test Method for laboratory compaction characteristics of soil using standard effect, 1991- ASTM D698- Vol. 04.08-pp 69- 76.
ASTM D1883, 1987- Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of laboratory compacted soils, Vol. 04- 09- pp. 149- 157.
Bengt, B. B., 1993- Ground improvement, John willey and Sons Publishing Company.
BS, 1881, 1983- Method for Determination of compressive strength of concrete cubes.
Bujang, B. K., Shukri, M. and Thamer, A.H., 2005- Effect of chemical admixtures on engineering properties of tropical peat soil, American Journal of Applied Sciences Vol. 2(7): 1113- 1120.
Chew, S. H., Kamruz zaman, A.H. and Lee, F.H., 2004- Physiochemical and engineering behavior of cemented treated clays, Journa of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol. 130, Issue 7, 696-706.
Jahanshahi, M., 2005- An improvement method for swell problem in sulfate soils that Stabilized by lime. American Journal of Applied Sciences 2(7):1121- 1128.
Kumar, S., Puri, V. K., Das, B. M. and Devkota, B.C., 2001- Geotechnical properties of fly ash and lime fly ash stabilized coal mine refuse, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, paper 05, Oklahama state university, U.S.A.
Muntohar, A. S., Hamtoro. G., 2000- Influence of rice huck ash and lime on engineering properties of a clayey subgrade, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, paper 094, Oklahama state university, USA.
Muntohar, A. S., Hamtoro, G., 2000- Influence of rice huck ash and lime on engineering properties of a clayey subgrade, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, paper 094, Oklahama state university, USA.
Naji, S. A., 2002- The use of lime to stabilize granular volcanic ash materials for road construction, Journal of Sciences and Technology, Vol. 7, No.2, 115- 123.
Oates, J. A. H., 1998- Lime and limestone, John Willey and Sons Publishing Company.
Rao, S. M., Thyagaraj, T., 2003- Lime study stabilization of an expansive soil, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 156, Issue 3, 139- 146.
White, D. J., 2006- Reclaimed hydrated fly ash as a geomaterial. Journal of Materials in Civil Engineering. Vol. 18, Issue 2, pp 206- 213.