نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور

چکیده

        هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تاریخچه تنش دیرینه در محدوده کن- کرج است. فازهای تنش دیرینه با استفاده از تعدادی گسل متوسط مقیاس دارای خطواره‌های لغزشی، تعیین و دسته‌بندی شدند. نتایج حاصل، با توجه به برخی پدیده‌‌های زمین‌شناسی دیگر همچون سطح محوری چینها، صفحات تزریق، و صفحات استیلولیت کنترل شدند. موقعیت محورهای اصلی تنش  و شکل هندسی بیضوی تنش  در فضای تنش چهار بعدی توسط تعیین محور چرخش در هر محدوده با توجه به نظریه اندرسون تحلیل شده است. دو فاز تنش متفاوت شناسایی و وضعیت هندسی مسیرهای تنش بیشینه فشارشی روی نقشه ساختاری نمایش داده شد. مسیرهای تنش محاسبه شده روند شمالی -  جنوبی داشته و همگرایی محسوسی به سمت شمال نشان می‌دهند که نشان‌دهنده افزایش شدت تنش در حین فعالیتهای سامانه گسلی است.

کلیدواژه‌ها

الیاسی، م.، 1380- ارزیابی تنسورهای تنش دیرین و نوع دگرریختی بر پایه تحلیل خش‌لغزهای گسلی در دامنه جنوبی البرز مرکزی، رساله دکتری، دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدر‌س.
امیدی، پ.، نوگل سادات، م.ع.ا. و قرشی، م.، 1381- بازسازی تنش کواترنری براساس تحلیل لغزش گسل در نیمه جنوبی البرز خاوری، فصلنامه علوم زمین، شماره 45-46.
بربریان، م. و همکاران، 1364- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین‌ساخت، لرزه زمین‌ساخت و خطر زمین‌لرزه گلشن در گستره تهران و پیرامون، سازمان زمین‌شناسی کشور،گزارش شماره 56.
ساعدی بناب، ج.، 1372- تحلیل تکتونیکی تداخل دو سری گسل در مبارک آباد، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صائب فر، و.، 1370- بررسی ژئودینامیسم گسل شمال تهران (جنوب غرب کرج)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
صدر، ا.، 1370- بررسی و تحلیل دگرشکلی ناحیه آئینه ورزان، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
طبسی،ه.، 1375- آنالیز ساختاری معدن فلورین شش رودبار (جنوب غرب زیرآب مازندران)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
عباسی، م.ر. و شبانیان بروجنی، ا.، 1384- تعیین وضعیت تنش به روش برگشتی از صفحه‌های گسلی لبه جنوبی البرز مرکزی، فصلنامه علوم زمین، شماره 55.
فقهی، خ.، 1376- تحلیل ساختاری منطقه سنگان (بین طالون و کوه گندم چال)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی، ح.ر. ، قرشی، م. و عباسی، م.ر.، 1376- تعیین تنش دیرینه و جهت حرکت راندگی گستره شمال تهران- بین در‌که تا دره کن، فصلنامه علوم زمین، شماره 25-26.
نصیری، ش.، 1383- پهنه‌بندی خطر لغزشهای حاصل از زلزله شمال تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس.
مهدی زاده تهرانی، س.،  نقشه زمین شناسی 1:100000 کرج، سازمان زمین‌‌شناسی کشور.
نقشه زمین‌شناسی 1:100000 مرزن آباد، E. Dedual (1967)، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نقشه زمین‌شناسی 1:100000 تهران، بهروز امینی، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نقشه زمین‌شناسی 1:100000 شکران،R.N. Annell, R.S. Arthurton, R.A.B. Bazley، سازمان زمین‌شناسی کشور.
یساقی، ع.، 1368- تحلیل ساختاری و تکوین زمین‌ساختی جنوب باختری البرز (شمال تهران)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
References
Alavi, M., 1966- Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern iran: J. Geodyn. v. 21, no. 1, p. 1-33.
Anderson, E. M., 1951- The dynamics of faulting and dyke formation with application to Britain, Oliver & Boyd, Edinburgh, 206 pp.
Angelier, J., 1988- From orientation to magnitudes in paleostress determinations using fault slip data: J. Struct. Geol., v. 11, no. 1/2, p. 37-50.
Angelier, J., 1979- Determination of the mean principal direction of stresses for a given fault population: Tectonophys., v. 56, p. T17-T26.
Carey, E. & Brunier, B., 1974, Analyse théorique et numérique ďun modéle mécanique élémentaire appliqué a ŀétude ďune population de failles: C. R. Acad. Sci. Paris. D. 279, p. 891-894.
Etchecopar, A., Vasseur, G. & Daignieres, M., 1981- An invers problem in microtectonics for the determination of stress tensor from fault striation analysis: J. Struct. Geol., v. 3, p. 51- 65.  
Fry, N., 1999- Striated faults: visual appreciation of their constraint on possible paleostress tensor: J. Struct. Geol.,v. 21,p.7-21.
Gephart, J. W., Forsyth, D. W., 1984- An improved for determining the regional stress tensor  using earthquake focal mechanism data: an application to the San Fernando earthquake sequence: J. Geophys. Res., v. 89, p. 9305-9320.
Jackson, J., 1998- Fault death: a perspective from actively deforming regions: J. Struct. Geol., v. 21, p. 1003-1010.
Johnson, K. M., 1999, Analysis of multiple sets of band faults in porous sandston, San  Rafael monocline, UTAH: p. 1-18.
Lisle, R. J., 1987- Principal stress orientations from faults: an additional constraint: Ann. Tectonicae, v. 1, p. 155-158.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of iran: Petrol. Geol. Bull., v. 52, p. 1229-1258.
Tchalenko, J. S., 1974, Recent destructive earthquakes in the Central Alborz: Geol. Surv. Iran. v. 29, p. 97-116.
Yamaji, A., 2000- The multiple inverse method: a new technique to separate stresses from heterogeneous fault-slip data: J. Struct. Geol., v. 22, p. 441-452.