نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، تهران، ایران

2 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق در ابتدا مطالعات شناسایی از دیدگاه فرآوری و سپس امکان افزایش نسبت مدول آلومینا به سیلیس با کمک آزمایشهای فرآوری بر روی نمونه‌های بوکسیت دیاسپوری  منطقه بلبلویه کرمان بررسی گردید. نتایج به دست آمده از مطالعات شناسایی نشان داد که کانیهای اصلی تشکیل دهنده کانسنگ دیاسپور و هماتیت می‌باشند و درصدAl2O3  ،Fe2O3 وSiO2  به ترتیب برابر 6/36 ، 02/27 و 32/20 درصد است که با توجه به میزان Al2O3 و  SiO2نسبت مدول آلومینا به سیلیس برابر 8/1 محاسبه گردید. مطالعات کانی‌شناسی بر روی مقاطع نشان داد که در تمامی نمونه‌ها بافت کلاستیک شامل ائولیتها و پیزولیتهای بوکسیتی در درون یک زمینه ریزبلور که خود مخلوطی از هماتیت و کانیهای رسی و بوکسیت می‌باشد، قابل مشاهده است. در بخش مطالعات فرآوری، روشهای فیزیکی شامل خردایش انتخابی، واسطه سنگین و میز مورد بررسی قرار گرفت. با کمک خردایش انتخابی نمونه در درون آسیای گلوله‌ای و پس از حذف ذرات کوچک‌تر از 45 میکرون، نسبت مدول با بازیابی 3/69  درصدی آلومینا از 80/1  به 91/1 افزایش یافت. در بخش مطالعات واسطه سنگین با انتخاب چگالی 22/3 گرم بر سانتی‌متر مکعب نسبت مدول در بخش سنگین با بازیابی 02/64 آلومینا به 32/3 افزایش یافت. در بخش مطالعات میز با وجود افزایش نسبت مدول در بخش کنسانتره به 64/2، بازیابی آلومینا به کمتر از 21 درصد تقلیل یافت.

کلیدواژه‌ها

ایران‌منش، م.، 1375- "ارزیابی اقتصادی- کاربردی و بررسی ژنز نهشته بوکسیت- لاتریت منطقه بلبلوویه کرمان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص 4 و63
رضایی، ب.،1376- "تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (خردایش وطبقه بندی)"، موسسه تحقیقاتی انتشاراتی نور، ص 205-207
شهریاری، م.، 1365- "ذخایر بوکسیتی(با بستر کربناته)"، چاپ اول، جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران، ص 12 
علیخانی، ع. ا.،1377- بررسی مطالعات اکتشافی و بر آورد ذخیره بوکسیت جاجرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، گروه اکتشاف، ص37
 
References
Leonard, J., ,1984- “proceeding of 1984 bauxite symposium”, published by SME  Los angles, California PP: 656 -661
Meyer, F. M, 2004- "Availability of bauxite reserves", Natural Resources  Research, Vol. 13, no. 3, pp. 161-172
Rayzman, V. L., 2003- “Extracting Silica and Alumina from low grade bauxite”, JOM pp: 47-50
www.lme.co.uk/dataprices_pricegraphs.asp, 5 January,2006