نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

       منطقة ابارق  در 40 کیلومتری شمال باختر شهرستان بم دراستان کرمان واقع است. واحدهای سنگی در منطقه، شامل واحدهای گدازه و دایک هستند که در امتداد یک سری گسل شمالی جنوبی بیرون زده است. این سنگ‌ها از نظر کانی‌شناسی از پلاژیوکلاز، اوژیت، هیپرستن و مقدار کمی الیوین تشکیل یافته‌اند. کانی‌شناسی نا‌همگن، شواهد زمین‌شیمیایی، صحرایی و بافتی همچون بافت غربالی در پلاژیوکلازها، حاشیه‌های خلیجی در تمام بلورها، زون‌بندی نوسانی در پلاژیوکلازها، بالا بودن مقدار نورم کوارتز و وجود آنکلاوهای کاملاً گرد‌شده نشان‌دهنده این مطلب است که ماگمای اولیه در حین صعود، دچار تحولات ماگمایی از جمله تفریق بخشی، آلایش و آمیختگی شده است. مدل‌های سنگ‌زایی )AFCهضم وتفریق بخشی) و نسبت Y/Rb رخداد این تحولات را در ماگمای اولیه تأیید می‌‌کند. بنابراین ماگمای اولیه در حین تبلور آلودگی و هضم پوسته‌ای را متحمل شده است. مقادیر عناصر وابسته به پتاسیم (Pb، P، Zr ،Sr، Ba، (Rbدر سنگ‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که سنگ‌ها در سری‌کلسیمی- قلیایی قرار می‌‌گیرند و مقایسه آندزیت‌های مورد مطالعه با انواع آندزیت‌ها‌ی ‌کلسیمی- قلیایی موجود در دنیا  نشان داد که آندزیت‌ها‌ی منطقه بیشترین شباهت را با آندزیت‌های ‌کلسیمی- قلیایی Erzurum-Kars ترکیه دارند. با توجه به این مسئله محیط زمین‌ساختی این آندزیت‌ها احتمالا ًمتعلق به یک کمان پس از برخورد می‌باشد که صعود ماگما و احتمالاً تولید آن، به وسیله گسل‌های امتدادلغز و زمین‌ساخت کششی همراه با آن کنترل می‌شود. این ماگماتیسم پس از برخورد، ممکن است در اثر برخورد پوسته عربستان با ایران مرکزی رخ داده باشد.

کلیدواژه‌ها

زاهدی، ا.،1384-پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز گدازه‌ها و دایک‌های آندزیتی منطقه ابارق در شمال غرب شهرستان بم (استان کرمان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
References
Blatter, D.L. and Carmichael, I.S.E., 2001- Hydrous phase eqillibria of a Mexican high- silica andesite: A candidate for a mantle origin. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 65, No.21, 4043-4065.
Bonjour, J.L., Dabard, M P., 1991- Ti/Nb ratio of classic terrigeneous sediments used as indicator of provenance. J. Chem. Geol, 91, 257- 267.
De Paolo, D.J., 1981- Trace element and isotopic effects of combined wall- rock assimilation and fractional crystallization. Earth Planet. Sci. Lett. 53, 189-202
Dimitrijevic, M.D., 1973- Geology of Kerman Region, Geology Survey Of Iran, Report, Yu. 52p.
Gill, j., 1981, Orogenic andesites and plate tectonic., Spring Verlag. 390p
Girod, M., et Conrad, G., 1976- Les formations Volcaniques recentes du sudde Iُ  Iran (Kouh- e- Shahsavaran): donnees petrologiques preliminaries; implication structurale. Bull. Volcanol. 39(4). 493-511.
Gorgaud, A., Villemant, B., 1992- Evolution of magma mixing in an alkaline suite: the Grande Cascde sequence (monts- Dore, French Massif central).Geochemical modeling.
Harrise, N.B.W., Pearce, J.A., Tindle, A.G., 1988- Geochemical characteristics of collision- zone magmatism. In: Coward, M.P., Ries, A.c Eds), Collision tectonics. Geol. Soc. London Spec. Publ. 19,67-81.
Jackson, J., Mekenzie, D.p., 1984- Active tectonics of the Alpine Himalya Belt between Westren Turkey and Pakistan, Geophys., J.R. Astron Soc. 77,185-264.
Keskin, M., Pearce, J.A., Mitchell, J.G., 1998- Volcano-stratigraphy and geochemistry of collision-related volcanism on the Erzurum-Kars Plateau, northeastern Tuekey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85, 355-404.
Kuno, H., 1950- Petrology Of Hakone Volcano and the adjacent areas in Japan, Geol. Soc. Am. Bull., 61. 957-1020.
Kushiro, I., 1975- On the nature of silicate melt and its  significance in magma genesis : regularities in the shift of the liquids boundaries involving olivine, pyroxene and silica minerals,Am.J. Sci., 275(4),411-31.
Loomis, T.P., 1982- Numerical simulations of crystallization proceses of plagioclase in complex melt: the orogin of major and oscillatory zoning in plagioclase. Contrb. Min.Pet.,81,219-29.
Muller, D., Groves, DI., 1993- Direct and indirect associations between potassic igneous rocks, Shoshonites and gold- copper deposits. Ore Geol. Rev. 8:383-406.
Nelson, G.T. and Pearce, T.H., 1968- Wapiti formation and trout peak trachyandesite northwestern Wyoming. US Geol.Surv.Bul. no1254-H, 1-11
Norman, M.D., Leeman, W.P., 1990- Open system magmatic evolution of andesites and basalts from the salmon creek volcanics, south western Idaho. U.S.A. Chem. Geol 81,167-189.
Notsu, K., Fujitani, T.Ui., Matsuda, J., Ercan, T., 1995- Geochemical features of collision- related volcanic rocks in central and estern Anatolia, Turkey. Journal of volcanology and geothermal research 64, 171-192.
Pearce, J.A., 1982- Trace element characteristic of lava from destructive plate boundaries. In: R.S. Thorope (Editore), Andesites. John Wiley and Sons, Chicheter, pp. 525.548.
Pearce, J.A. and Cann, J.R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analysis. Earth Planet. Sci.Lett., 19:290-300.
Pearce, J.A. Bender, J.F., De Long, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P.J., Guner, Y., Saraghu, F., Yilmaz, Y., Moorbath, S., Mitchell, J.G., 1990- Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey. J. Volcanol. Geothermal. Res. 44, 189-229.
Peccerillo, A. and Taylor, S.R., 1976- Geochemistry of Eocene Calc – alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contr. Mineral . Petrol. 58,63-81.
Stephen, T., Nelson, S.T. and Montana, A., 1992- Sieve- Texture plagioclase in volcanic rocks produced by rapid decompression . Am. Mineral., 77:1242-1249.
Taylor, S.R., McLennan, S.M., 1985- The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Geoscience Texts, Blackwell Scientific Publications, London, 312p.
Wilson, M., 1989, Igneous Petrogenesis; A Global Tectonic Approach. Unwin Hyman, London, 466p.