نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

       سازند میلا در برش شهمیرزاد به سن اواخر کامبرین پیشین تا اردوویسین پیشین  برونزد دارد. این سازند شامل 5 پاره سازند است که شماری چند از زیست‌زون‌های کنودونتی در این برش تشخیص داده شده است . افزون بر آن برخی از پیکرفسیل‌ها و اثرفسیل‌ها نیز از پاره سازند‌های دوم تا پنجم به‌دست آمده است .
پاره سازند اول شامل دولومیت‌های استروماتولیتی بوده و یک دیرینه خاک در بخش میانی آن جای دارد.
پاره سازند دوم آهکی بوده و حاوی چندین لایه ریخت‌نمای نمک (Saltpseudomorph) است. این لایه‌ها فاقد عناصر کنودونتی هستند در حالی‌که نمونه‌هایی از تریلوبیت‌ها و اثرفسیل‌های مانند Rusophycus isp.   (اثر استراحت تریلوبیت) و Cruzianan isp.   (اثر حرکت تریلوبیت) جمع آوری و مطالعه شدند . اثرفسیل‌های یاد شده که از نظر ژرفاسنجی و محیط رسوبی در اثر رخساره کریوزیانا(Cruziana inchnofacies) جای دارد، گویای محیط‌های کم‌ژرفای دریاست . ائوکرینوییدها(Eocrinoids) نیز گواه همین حقیقت هستند. لایه‌های توفانی (Strom beds) و همچنین هیولیتید‌های  (Hyolithids) جهت‌دار در سطوح لایه‌ها ، نشان‌دهنده شدت درجه آشفتگی آب در محیط رسوبی بوده است.
زیست زون‌های کنودونتی از پاره سازندهای سوم تا پنجم به‌دست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها

احمدزاده هروی، م.، حمدی، ب.، محتاط،م.، 1374- زمین‌شناسی ایران، روزنه‌داران پلانکتون ناحیه مکران و مجموعه‌ای از کنودونت‌های ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شماره 27.
References
An taiziang, 1982- Study on the Cambrian conodonts from north and northeast chian.Sci .rep.,inst. Geosei, univ. tsukaba, sec. B,v. 3pp:113-159.
Boardman, R.S & cheetman, A.H & Rowdll, Ag., 1987- Black well scientific publication, (phylum conodonta by DL clark), pp:655-657,.
Clark.,DL,et al.,1981- Tratise on invertebrate paleontology (ed Robison, LA) ,part w, misellanea, supplement2, conodont,geol, soci. American, INC. and univ Kansas 202 p.
Miller J.F., 1984 - Cambrin and earliest Ordovician condont evolution bio facieas and provincialism, geol.america, paper 196.
Miller,RH & paden, E.A., 1976- Upper Cmbrain and condonts from eastern: California, Journal Paleontoloty, V.50, pp: 590-597.
Muller. K.g., 1973- Late cambian and early Ordovicain condonts from northern Iran. geol. surv of Iran, report no. 30,77p.
Peng,s., Geyer,G., Hamdi, B., 1999- Trilobts from the shahmirzad section, Alborz Mountain, Iran, beringerian 25:3-66.35. figs, 2 tabs Wurzburg, 127p.