نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران

2 پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ایران

4 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

بر اساس  نقشه‌های تاریخی IRAN & TURAN (1872)، تغییر دهانه خروجی سپیدرود در دریای کاسپین از دستک به کیاشهر در طی سالهای نه‌چندان گذشته انجام گرفته است. اگرچه مهاجرت جانبی گسترده رودخانه‌های مآندری در دلتا دور از انتظار نیست و نوسانهای تراز دریای کاسپین در تغییر سطح اساس این رود نقش مهمی داشته است، اما انحراف سپیدرود و تشکیل خم بزرگ آن بین کوچصفهان و آستانه به احتمال در ارتباط با فعالیت ساختارهای پنهان منطقه است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی الگوی حوضه آبریز منطقه و با استفاده از شاخصهای ‌ریخت‌- زمین‌ساختی به تأثیر فعالیت گسل کاسپین (خزر) به عنوان مرز جلگه کاسپین و کوههای البرز بر الگوی رودهای منطقه و بررسی گسلهای مرز پیشانی کوهستان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور، 1382- جلد دوم، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح.
قاسمی، م.، مصوری، ف،   1379 -  تأثیر صفحه کاسپین بر زمین ساخت البرز، نوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، ص 79.
کوثری، س.، 1365-  تکامل دلتای سپیدرود و راهنمای بازدید از منطقه، مجله رشد آموزش زمین‌شناسی، شماره 3، ص. 31- 41.
 
 
 
 
References
Annells, R. N., Arthurton, R. A, Bazley, R. A. and Davies, R. G., 1975- Explanatory text of the Qazvin and Rasht Quadrangles Map, 1:250000, Geological Survey of Iran.
Berberian, M., 1983- The southern Caspian: A compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust, Earth Sci., 506- 625.
Berberian, M., Qorashi,M., Jackson,A., Priestley,K. and Wallace,T.,1992- The Rudbar–Tarom Earthquake of 20 June 1990 In NW Persia: Preliminary Field And Seismological Observations, And Its Tectonic Significance,Bulletin of the Seismologic al Society of America, Vol.82,no.4,pp.
IRAN & TURAN ,1872- 1:7/500/000 ، General Mps of Persia 177-1925
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., 2002- Active tectonics of the SouthCaspianBasin, Geophys. J. Int., 214- 245.
Kazanci, N., Gulbabazadeh, T., Leroy, S., Ileri, O., 2004 - Sedimentary and environmental characteristics of the Gilan- Mazandaran plain, northern Iran: influence of long- and short- term Caspian water level fluctuation on geomorphology, Jornal of Marine systems, 46 p.145- 168.
Krasnozhon, G. F., Lahijani, H. and Voropayev, V., 1999- Mapping sciences and Remote Sensing, No. 4, pp. 256- 264.
Priestley, K., Baker, C. and Jackson, J., 1994 - Implication of Earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the south Caspian Basin and surrounding regions, Geophys. J. Int., 111- 141.