نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی، این گروه از فسیلها ابزار بسیار مناسبی برای زیرتقسیم‌بندی زیست‌چینه‌شناختی، بویژه در کرتاسه پسین هستند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی، نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگوی سازند نیزار مورد مطالعه قرار گرفته است. سنگ‌شناسی سازند شامل ماسه‌سنگهای ستبر لایه گلوکونیتی، شیل  و یک لایه سنگ آهک ماسه‌ای در بخش بالایی است.
بر مبنای مطالعات انجام شده، 22 جنس و42 گونه نانوفسیل در برش الگو شناسایی و عکسبرداری گردید.
با توجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتونهای آهکی، بازه زمانی برش مورد مطالعه، با زونهای CC25  وCC26  از زون‌بندی Sissingh (1977)  و زیرزونهای CC25c وCC26a و CC26b از زون‌بندی Perch – Nielsen(1985a) همخوانی دارد. بر مبنای زیست‌زونهای مشخص شده، سن سازند نیزار در محل برش الگو ماستریشتین پسین پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

آقا نباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، 586 صفحه.
افشار­حرب،ع.، 1373-  زمین‌شناسی کپه داغ، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، تهران،275 صفحه.
هادوی، ف.، پوراسماعیل، ا.، 1383- بایواستراتیگرافی بخش زیرین سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار(جاده مشهد- سرخس)، هشتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران.
هادوی،ف.، 1380-  نانوفسیلهای سازند آب تلخ در غرب روستای چهچهه، بیستمین گردهمایی علوم زمین.
هادوی،ف.، 1381-  نانوفسیلهای آهکی ایران (کپه داغ، ایران مرکزی، مکران)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،329 صفحه،1381.
هادوی،ف.، عامل،ع.، 1382-  بایواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش چهچهه واقع در جاده مشهد- کلات، مجله علوم دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 5، شماره 1.
هادوی،ف.، محقی، م.ا.، 1383-  ویژگیهای زیست‌چینه‌ای سازند کلات در برشهای روستای خشت، روستای چهچهه و دهانه ورودی شهر کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Burnett, J. A., 1998- Upper Cretaceous in Calcareous Nannofossils Biostratigraphy (ed.Bown, P.R.), PP. 132-199 (Chapman & Hall, London).
Perch-Nielsen, K., 1985a- " Mesozoic Calcareous Nannofossils ". In: Bolli, H. M.; Saunder, J. B.; Perch – Nielsen, K. (Eds) Plankton Stratigraphy. CambridgeUniv. Press. 329-426.
Sissingh,W., 1977- Biostratigraphy of cretaceous calcareous nannoplankton. Geologie en minjbouw,56,37-65.