نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

خواص مغناطیسی و الکترواستاتیکی کانیها، یکی از مهم‌ترین ویژگیهای مورد استفاده در صنعت فرآوری برای پرعیارسازی مواد معدنی است. مطالعات کانی‌شناسی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیم خشومی با عیار میانگین ppm 1540 اورانیم با روش XRD و مطالعات میکروسکوپی انجام گرفت.  بر اساس این مطالعات، کانیهای اصلی ارتوکلاز، آلبیت، بیوتیت، کلریت، کربنات و کانیهایی فرعی اسفن، زیرکن، آپاتیت، پیچبلند و بتافیت شناسایی شدند. همچنین درجه آزادی کانیهای ارتوز، آلبیت و بیوتیت به ترتیب 365، 250 و 210 میکرون و درجه آزادی کانیهای اورانیم حدود 110میکرون به دست آمد. بر اساس مطالعات کانی‌شناسی و درجه آزادی، آزمایشهای مغناطیسی و الکترواستاتیکی بر روی کسرهای(فراکسیون)250+420- ، 125+250- و 74+125-  میکرون انجام گرفت. آزمایشهای مغناطیسی توسط جداکنندة خشک و تر شدت بالای هیمز و آزمایشهای الکترواستاتیکی توسط جداکنندة صفحه‌ای انجام شد. بیشترین بازیابی به دست آمده در آزمایشهای مغناطیسی خشک و تر به ترتیب 03/45 و 99/26 درصد بود. بیشترین بازیابی به دست آمده در آزمایشهای الکترواستاتیکی نیز 36/51 درصد بود که در این حالت 63/27 درصد اورانیم در 02/42 درصد وزنی بار اولیه به صورت باطله خارج می‌شود. در کل این دو روش به دلیل پایین بودن کارایی جدایش آنها در پرعیارسازی نمونه‌های کانسنگ اورانیم این معدن، پیشنهاد نمی‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها

رضائی، ب.،1378- " تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (پرعیارسازی به روش مغناطیسی) " مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1378.
شکوری، ا.، حاجیلری، م. ب.،  عباس زاده، پ.، 1382- " گزارش زمین شناسی سطح الارضی منطقه خشومی (آنومالی VI) "، سازمان انرژی اتمی ایران.
 
References
Augusto, P. A.,  Augusto, P., Castelo-Grande, T.,2002- "Magnetic classification ", Minerals Engineering No. 15, pp. 35-43.
Hagaa, Y. et al., 2005-"Single-crystal growth and magnetic properties of a new ternary uranium compound U3Ni5Al19 ", Physical, pp. 1006-1008.
International Atomic Energy Agency,1993- "Uranium Extraction Technology ", Technical Report No. 359, pp. 39 - 66.
International Atomic Energy Agency,2005- "Developments in Uranium Resources, Production,Demand and the Environment", Proceedings of a technical committee meeting held in Vienna, 15-18 June, pp. 166.
Norragn, D.A. and Mankaso, M.J., 2002- " Bench Scale and Pilot Plant Test for Magnetic Cocentartion Circuit Design ", Mineral Processing Plant Design/Practice and Control Procceding,Vol.1,A.L.Molar et al,SME-AIME,New york,pp176-200.
Norragn, D.A. and Mankaso, M.J., 2002- " Slection and Sizing of Magnetic Cocentarting Equipment ; Plant Design/Layout ", Mineral Processing Plant Design /Practice and Control Procceding  Vol. 1, A.L. Molar et al, SME-AIME, New york, pp. 1069 – 1093.
Norragn, D.A. and Mankaso, M.J.,2002- "Slection and Sizing of Magnetic Cocentarting Equipment ; Plant Design/Layout ", Mineral Processing Plant Design /Practice and Control Procceding  Vol. 1, A.L. Molar et al, SME-AIME, New york,pp. 1069 – 1093.
Voss, J. W.,2000-  "Paramagnetic Separation of Uranium and Plutonium - Application to Decontamination Projects ", EurIng, FINucE, CEng Terra Verde Group of Companies.
Yan, E. S.,  Elder, J. M.,2004-  "Improving Electrostatic Separation in Processing Plant ", Outokumpu Technology Inc.