نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

کانسار آهن سنگان خواف در حدود 300 کیلومتری جنوب خاوری مشهد واقع است. این معدن به دلیل عیار بالای آهن، پایین بودن میزان فسفر و ذخیره زیاد، از  مهم‌ترین ذخایر آهن ایران است. کانی­سازی از نوع اسکارن مگنتیتی است. این ذخیره در تقسیم­بندی جدید نیز جزو ذخایر مگنتیت (اکسید آهن)  قرار گرفته است. براساس رخنمون سطحی، اسکارن در بخش باختری از نوع همبری با ترکیب کلسیمی و به سمت خاور به‌تدریج به نوع حاشیه­ای و با ترکیب منیزیمی تبدیل می­شود. کانی­شناختی زونهای اسکارنی بخش باختری (توده مگنتیت A') شامل آندرادیت، آمفیبول دما بالا، مگنتیت و کلسیت است. توده­های مگنتیت بخش C, B, A-جنوبی حاوی ریپدولیت، فرواکتینولیت، سیدریت و مقدار اندکی پیریت است. توده­های مگنتیت محدوده­های  -C شمالی و باغک حاوی مگنتیت غنی از منیزیم،  فلوگوپیت، کلینوکلر، فورستریت، دولومیت، تالک، پیریت ± پیروتیت ±  کلکوپیریت ± آرسنوپیریت است. بیشترین مقدار سولفید در این دو منطقه یافت می­شود. سنگ  منشأ شناسایی شده در این تحقیق (در منطقه A') از نوع اولتراپتاسیک با K2O بیش از 9 درصد است. گرانیت سرنوسر که تاکنون به عنوان سنگ منشأ مطرح بوده، K2O کمتر از 5 درصد دارد، لذا با شناسایی  سنگ منشأ نوع اولتراپتاسیک، گرانیت سرنوسر نمی­تواند سنگ منشأ باشد. میزان K2O در گرانیت سرنوسر نزدیک به زونهای اسکارنی افزایش می­یابد که حاصل دگرسانی است. محلول کانه­دار که از مرز گرانیت سرنوسر و سنگ آهک جابه جا می­شده است، ضمن تشکیل اسکارن باعث دگرسانی گرانیت سرنوسر نیز شده است.  براساس مطالعات میکروسکوپی و محاسبه نورم،  سنگ منشأ آهن در حد کوارتز هورنبلند سینیت پورفیری و کوارتز بیوتیت هورنبلند سینیت قلیایی پورفیری و سنگهای جوان‌تر در حد بیوتیت گرانیت، بیوتیت هورنبلند کوارتزمونزونیت پورفیری و کوارتز سینیت پورفیری  هستند. پتاسیم در منطقه سنگان، نوع کانی­سازی اسکارن را کنترل کرده است. در اسکارن همبری  (توده A') آمفیبول غنی از پتاسیم، کلر و فلوئور و در اسکارن حاشیه­ای (توده C و باغک) فلوگوپیت (حاوی پتاسیم و فلوئور) تشکیل شده است.مقایسه برخی عناصر جزئی سنگ منشأ سنگان و گرانیت سرنوسر نشان می­دهد که مقدار Rb، Zn، Zr و Nb در سنگ منشأ بالاتر و عناصر Sr و Cu در سنگهای منشأ پایین­تر از سرنوسر است.مقایسه عناصر فرعی سنگهای جوان‌تر با سنگ منشأ آهن نشان می­دهد که: 1) مقدار Cr، Ni، Zr، Ce، Cu، Sr و La در توده­های جوان‌تر بیشتر است و 2) مقدار روبیدیم در توده­های جوان‌تر کمتر از سنگ منشأ آهن است.

کلیدواژه‌ها

عابدی، ع. ر.، 1368-  ژنز کانسار آهن سنگان خراسان، پایان نامه دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 96 صفحه.
کاهنی، ش، مظاهری، س. ا. و کریم­پور، م.ح.، 1383-  بررسی نسلهای مختلف کانی­سازی سولفبدی و اکسبدی و تعببن حضور دو نسل پیروتبت با ترکیب شیمیایی متفاوت در توده­های C- شمالی و باغک معدن سنگان، دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، صفحه 358-360.
کریم­پور، م.  ح.، 1373-  ژئوشیمی و کانی­شناسی کانسار سنگ آهن سنگان خراسان، مجله بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، سال دوم، شماره دوم، صفحه 145- 156.
کریم­پور، م. ح. و موسوی حرمی، س. ر.، 1377-  طرح بهره برداری از معادن سنگ آهن سنگان خراسان، جلد اول، 99 صفحه.
کریم­پور، م. ح.، 1369- بررسی منشأ و چگونگی تشکیل کانسار آهن سنگان خراسان، مجموعه مقالات سمینار سنگ‌آهن، دانشکده فنی دانشگاه تهران، صفحه 269- 282.
کریم­پور، م. ح.، 1377-  دما، نحوه تشکیل و پاراژنز مگنتیت در بخشهای مختلف کانسار آهن سنگان خراسان، خلاصه مقالات هفدهمین گردهایی علوم زمین، تهران، صفحه 161-167.
کریم­پور، م. ح.، 1382 - کانی­شناسی، آلتراسیون، سنگ منشأ و محیط زمین ساختی کانسارهای  Iron-Oxides Cu-Au و مثالهایی از ایران، یازدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه یزد، صفحه 184- 189.
کریم­پور، م. ح.، سعادت، س.،  و ملک­زاده شفارودی، آ.، 1381-  شناسایی و معرفی کانی­سازی نوع Fe-Oxides Cu- Au و مگنتیت مرتبط با کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- کاشمر- بردسکن، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین.
کریم­پور، م. ح.، مظاهری، س. ا.  و بوتریل، ر.، 1379-  آمفیبول جدید غنی از کلر پاراژنز مگنتیت و آندرادیت در اسکارن سنگان خراسان، هشتمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 126-130.
مظاهری، س. ا.، 1377- مطالعه شیمی کانیها در اسکارنهای آهن‌دار سنگان خراسان، خلاصه مقالات هفدهمین گرد‌همایی علوم زمین، تهران، صفحه 189-196.
مظاهری، س. ا.، کریم­پور، م. ح. و کاهنی، ش.، 1382-  مینرالوژی و ژئوشیمی اندواسکارنهای سنگان، یازدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه یزد، صفحه 147-150.
مظاهری، س. احمد.، 1379- معرفی آمفیبولهای ناحیه سنگان خواف، هشتمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 164-168.
 
Reference:
Boomery, M., 1998- Petrography and geochemistry of the Sangan iron skarn deposit and related igneous rocks, northeastern Iran, P.h.D thesis, Akita University, Japan, 226 p.
Mazaheri, S. A., 1995- Petrological studies of skarns from Marulan South, New South Wales, Australia and Sangan, Khorasan, Iran. Ph. D. thesis, University of Wollongong, New South Wales, Australia