نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ، گروه زمین‌شناسی، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی،  این گروه از فسیلها، ابزار بسیار مناسبی برای زیر تقسیمات زیست‌چینه‌ای،  بویژه در کرتاسه پسین به‌شمار می‌‌آیند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی در منطقه‌، نانوپلانکتونهای آهکی در برش سازند گورپی (شمال شهر گچساران) مورد مطالعه  قرار گرفته است. سنگ‌شناسی این  سازند شامل سنگهای رسوبی مارن و آهک رسی است.  بر مبنای مطالعات انجام شده، 23 جنس و 43 گونه نانوفسیل در برش گورپی شناسایی و عکسبرداری گردید.  باتوجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتونهای آهکی،  بازه زمانی برش مورد مطالعه، با زونهای CC16-CC26 از زون‌بندی همخوانی دارد.  بر اساس محدوده چینه‌شناسی گونه‌های شاخص و زیست‌زونهای مشخص شده، سن سازند گورپی از سانتونین پسین  تا ماستریشتین پسین پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

خسروتهرانی، خ.، 1367-  کلیاتی درباره چینه شناسی ایران و مقاطع تیپ تشکیلات .انتشارات دانشگاه تهران. شماره انتشار 1977.
خسروتهرانی، خ.،  1368- دورانهای زمین‌شناسی. انتشارات دانشگاه تهران.
درویش زاده، ع.، 1370-  زمین‌شناسی ایران.  نشر دانش امروز (وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر)
هادوی، ف.، 1381-  معرفی نانوفسیلهای کامپانین حوضه‌اینتریور باختری در داکوتای جنوبی (western interior ) ،  مجله علوم دانشگاه تهران،  جلد بیست و نهم 1382-  شماره (232-213).
هادوی، ف.، 1381 - نانوفسیلهای آهکی ایران ( کپه داغ، ایران مرکزی، مکران)،  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1381 شماره (83).
هادوی، ف.، 1380-  نانوفسیلهای سازند آب تلخ در باختر روستای چهچه ، بیستمین گردهمایی علوم زمین.
 
 
 
References
Arkhangelsky, A.D.,  1912- Upper Cretaceous deposits of east European Russia.Mater.Geol.Russ.,25,1-631.
Bown, P. R., 1991- Calcareous Nannofossil Biostratigraphy, Kluwer Academic Publishers, pp. 314.
Bukry, D. & Bramlette, M. N., 1970- Coccolith age determination leg 3,Deep sea Drilling project.Initial Rep.Deep sea drill. Proj.,3,589-611.
Cepek, p. & Hay, w. w., 1970- Zonation of the upper cretaceous using calcareous nannoplankton.palaobotanik, B, 3(3-4), 333-400.
Crux,J, A., 1982- upper cretaceous (cenomanian to campanian) calcareous nannofossils .In :A .R.lord(ed.),A stratigraphical index of calcareous nannofossils ,pp.81-135.British micropal.soc.
Chungkham, p. & Syed, A. Jafar, 1998- Late cretaceous integrated coccolith-Globotruncanid biostratigraphy ,northeastern India.micropaleontology,vol. 44, no.1.
Ehet, Y. & Moshkovitz, S., 1995- New nannofossil biostratigraphy for Upper Cretaceous organic-rich carbonate in Israel micropaleontology, vol. 41, no. 4, pp .321 - 341 , Text - figures 1-10,  plates 1-4, appendix 1, 1995.
Gvirtzman, G., Almogi-labin, A., Moshkovitz, S., lewy, Z., Hnigstein, A. & Reiss, Z., 1989- Upper Cretaceous high-resolution multiple stratigraphy, northern margin of the Arabian platform,central Israel. Cretaceous Research.Volume 10, Issue, June 1989, pages 107-135.Elsevier.
Gazdzicka, E., 1978- Calcareous nannoplankton from the uppermost cretaceous and paleogene deposits of the lublin upland.Acta geol. pol.28 (3), 335 - 75.
 Hay, W. W., Flogel, S. & Soding, E., 2005- Is the initiation of glaciation on Antarctica related to a change in the structure of the ocean.Global and planetary change. Volume 45, Issues 1-3 , february 2005,pages 23-33.Elsevier.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement area . American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49 (12), pp. 2182-2245.
 Perch - Nielsen, K., 1985a- "Mesozoic Calcareous Nannofossils".: In Bolli, H. M.; Saunders, J. B.;  Perch-Nielsen, K. (Eds) Plankton Stratigraphy. CambridgeUniv. Press. 329 -426.
 Roth, P. H., 1978- Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the  northwestern Atlantic Ocean. initial Reports of the DSDP, 44, 731 - 760.
 Setudehnia, A., 1972- Iran du sud-ouest.Lexique Stratigraphique International III,Fascicule 9b, Iran. Center National de la Researche Scientifique, Paris, pp. 285-376.
 Setudehnia, A., 1978- The Mesozoic sequence in south-west Iran and adjacent areas.  Journal of Petroleum Geology, 1(1), pp. 3-42.
 Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of cretaceous calcareous nannoplankton. Geologie en minjbouw, 56, 37-65.
Watkins, D. K., 1996- Upper Cretaceous calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecology of the southern ocean.In Alicia Moguilevky and Robin Whatley (eds).Microfossils and Oceanic Enviroments.university of Wales Aberystwyth-press: 355-381.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1S. W. Iran NIOC. Expl.  Div. Tech. Note No. 226 (Unpub)