نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران ، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس‌، دانشکده علوم پایه‌، گروه زمین‌شناسی، تهران،‌ ایران .

چکیده

منطقه فاریاب در انتهای جنوب خاوری پهنه سنندج- سیر‌جان در بخش داخلی کوهزاد زاگرس واقع شده و با  واحد‌های سنگ‌شناسی پالئوزوییک، دو مرحله چین‌خوردگی  را نشان می‌دهد. این دو مرحله چین‌خوردگی در شرایط دگرشکلی شکل‌پذیر و الگوی چین‌خوردگی مکرر، به‌صورت پیشرونده رخ داده است. چینهای خوابیده نسل اول با سطح محوری دارای شیب متوسط به سمت شمال و میل محوری متغیر به سمت شمال باختر تا جنوب باختر در تمام واحد‌های سنگ‌شناسی منطقه مورد مطالعه دیده می‌شوند. در تداوم چین‌خوردگی نسل اول، راندگیهایی در یالهای برگشته چینها روی داده است. تأثیر بارز راند‌گیها در حوضه مرکزی در شمال اندیس طلای زرترشت و لبه جنوبی این حوضه با جایگیری ورقه‌های عظیم از کالک شیست با میان لایه‌های مرمری کمپلکس سرگز به خوبی مشخص است. چین‌خوردگی نسل اول تحت سازوکار جریانی- خمشی، یالهای برگشته بریده شده، پهنه‌های برشی وابسته به راندگیها و دگرگونی واحدهای سنگی در رخساره شیست سبز  از ویژگیهای مرحله اول چین‌خوردگی است. مرحله دوم به‌وسیله چین خوردن مجدد سطح محوری چینهای نسل اول در مقیاس بزرگ در سه تاقدیس پاسفید، زرترشت و زهمکان به‌خوبی دیده می‌شود. در این مرحله از چین‌خوردگی، راندگیهای نسل قبلی نیز چین خورده‌اند.‌ داده‌های ســاختاری، تنوع جهت‌یــــابی محورهای چیــــن خوردگــــی نســـــل دوم را از S45W تا N80W  نشــــــان می‌دهــــد که الگوهای تـــــداخلی Z on S  ، M on S وS on S به‌خوبی معرف هم محور بودن دو نسل چین خوردگی هستند.

کلیدواژه‌ها

سبزه‌یی، م.، 1373 -  گزارش مقدماتی درباره کانی سازی طلای زرترشت، جنوب باختر سبزواران. شرکت توسعه علوم زمین، 39 صفحه.
References
Ando, C. J., Cook, F. A.,Oliver ,J. E., Brown, L. D., Kaufman, S., 1983- Crustal geometry of the Appalachian orogen from seismic reflection studies .In: Hatcher ,RD., Jr., Williams,H, In (eds)Contribution to the Tectonics and Geophysics of Mountian chains, Geological socity of America Memoir 158,83-102.
 Brunel, M., Kienast, J. R., 1986- Etude petro-structurale des chevauchements ductiles himalayens sur la transversale de i Everest_Makalu (Nepal)oriental. Canadian journal of earth Sciences ,23,1117-1137.
 Butler, R. W. H., Coward, M. P., 1984 - Geolocal constraints , structural   evolution and deep geology of the northwest Scottish Caledonides.Tectonics.3,347-365.
 Hatcher, R. D., Jr., 1995- Structural Geology.Printice Hall.New Jersy,528p.
 Hatcher, R. D., Jr., 1989-Tectonic synthesis of the US Appalachians .Geological socity of America,The Geology of North America .F-2, 511-535.
 Hatcher, R. D., Jr., Hooper,R.J.,1992-Evolution of crystalline thrust sheets in the internal parts of mountain chains. In (eds) Thrust Tectonics.Chapman ,Hall,447p.
Hubber, H.,1955- Geological report on the Esfandagheh area .N.I.O.C.Geol.Rept.No,124,49p       
 Hushmandzadeh,A.,Berberian,M.,1972- The geological observation in Khabr-Dehsard area. Geol. surv. Iran. Internal report
Mohajjel, M., 1997-. Structure and tectonic evolution of Paleozoic –Mesozoic rocks, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran.Ph.D
       thesis, University of Wollongong.Wollongong ,Australia (unpublished).
Ramsay, J. G., 1967- Folding and Fracturing of Rocks. McGrawHill,NewYork,568p                                   
Ramsay, J. G., Huber, M. I., 1987- The Techniques of Modern Structural Geology.Volume 2 Folds and Fructures.Academic Press, London.700p.
Sabzehi, M., 1974- Les melanges ophiolitiques de la region d' Esfandagheh ,Interpretation dans le cadre iranien.These, Universite de Grenoble,205P.
 Sabzehi, M., Berberian , M., 1972- Preliminary note on the structural and metamorphic history of the area between Dolatabad and Esfandagheh ,southern centeral Iran.Geol.Surv.Iran.Internal report.