نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور بازنگری سازند آب‌دراز در حوضه کپه داغ، مقطع تیپ این سازند مورد مطالعه چینه‌شناسی قرار گرفته است. سنگ‌شناسی عمده این سازند، از شیل خاکستری مایل به آبی تشکیل شده و ستبرای آن 86/286 متر اندازه‌گیری شده است.
این سازند دارای امتداد N45W و شیب 80SW می‌باشد و مرز زیرین آن با سازند آیتامیر، همراه با ناپیوستگی و مرز بالایی آن با سازند آب تلخ به صورت هم‌شیب و پیوسته است.   
در این مطالعات 58 گونه روزن‌داران پلانکتون از26 جنس شناسایی و معرفی شده است. براساس روزن‌داران پلانکتون شناسایی شده، سن سازند آب دراز تورونین پیشین- کامپانین پیشین تعیین شده است. 
فسیل روزن‌داران پلانکتون در این سازند  بسیار بیشتر از  روزن‌داران کف‌زی یافت می‌شود که این خود نشانگر محیط دریایی ژرف و شیب قاره است.
مطالعه روزن‌داران سازند آب‌دراز حاکی از وجود 7 زیست‌زون در برش مزدوران (کپه‌داغ) است که سن تورونین پیشین- کامپانین پیشین را برای این سازند  نشان می‌دهند .
 

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع .،1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور      
افشارحرب، ع.، 1373- زمین شناسی کپه داغ، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
    
References
Bolli, H. M., Beckman, J. P., Saunders, J. B., 1994- Benthic Foraminiferal Biostratigraphy of the South Caribbean Region, CambridgeUniversity.
Bolli, M.H., Saunders, J.B. & Perch-Nielsen, K., 1985- Plankton Stratigraphy ; Cambridge University Press, Cambridge, vol.I, pp.87-154
Bolli, H. M., Beckman, J. P., Saunders, J. B., 1994- Benthic Foraminiferal Biostratigraphy of the South Caribbean Region, CambridgeUniversity.
Boli, H.M.,1951- The genus Globotruncana in Trinidad, B.W.I.J. Paleontol., 170-188 P.
Boli, H.M.,1966- Zonation of  Cretaceous to Pliocene marine sediments based on Planktonic foraminifera . Boletin Informativo Asociacion Venezolana de Geologia , Mineriay Petroleo, 2-35
Caron, M.,1985- Cretaceous Planktonic Foraminifera,in Boli et al.: Plankton Stratigraphy, CambridgeUniversity Press,P.17-86
Cushman, J. A., 1965- Upper Cretaceous Foraminifera of the Gulf coastal region of the United states and adjacent area . Geol . Sur. Prof. 241p.
Cushman, J. A., 1959- Foraminifera their classification and cconom Use , Harvard University Press , 478p.
Loeblich, A.R., Jr- Tappan, H., 1988- Foraminiferal General and their Classification : Van Nostrand Reinhold Company , New yourk ,2 Volumes, 970p. plus 212p, and 847 pl.
Postuma, J. A., 1971- Manual of planktonic Foraminifera , Elsevier , Publishing Co., Amsterdam 420 p.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzales Donoso, J.M. & Wonders, A., The European working Group on planktonic Foraminifera, 1984- Atlas of late Cretaceous Globotruncanids . Revue de Micropaleontologic (1983-1984) 26 : 145 305 P.