نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)

چکیده

بررسی و مطالعة ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات ژوراسیک از سازند شمشک در منطقة اشکورات علیا، منجر به شناسایی دو گونة Ptilophyllum sahniiوPtilophyllum sakrigaliensis  از شاخة سیکادوفیتها و راستة بنتیتالها برای نخستین‌بار از ایران شده است. بر اساس پخش چینه‌شناختی این دو گونه و ماکروفسیـــلهای گیاهی همراه این دو گونه از جمــــــله Todites williamsoni, Cladophlebis aktashensis, Nilssonia tenuinervis, Ptilophyllumcutchense,Klukia exilis, Klukia westii,Coniopteris hymenophylloides, Ptilophyllum acutifolium, Nilssonia harrisi,Nilssonia macrophylla,  Pseudoctenis    herriesiوElatides thomasi که در رســــوبات مذکور یافت شــــده‌اند، سن لیـــــاس بالایی (توآرسین) _ باژوسین برای این سری از لایه‌های رسوبی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری

آقانباتی، ع.، 1377- چینه‌شناسی ژوراسیک ایران - 1، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 355 صفحه.
بختیاری، س.، 1380- اطلس راههای ایران، مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ اول، 800 صفحه.
سعادت‌نژاد، ج.، 1381- مطالعة پالئوبوتانی رسوبات معادل گروه شمشک در مناطق رامسر- جواهرده و اشکورات علیا، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم، 555 صفحه، 66 آلبوم.
 
References
Bose,M.N.,1953- Ptilophyllum amarjolense,sp. Nov. from the Rajmahal hills,Bihar,Proc. Natn. Inst. Sci. India.,19(5): 605-612.
Bose, M. N. & Banerji, J., 1984- The Fossil Floras of Kachchh. I- Mesozoic megafossils, Paleobotanist, 33: 1-189.
Bose, M. N. & Kasat, M. L., 1972- The Genus Ptilophyllum in India, Paleobotanist, 19: 115-145.
Doludenko, M.P.,1963- New species of Ptilophyllum from the Jurassic of the  western Ukraine, Bot.Zh. SSSR. 48(6): 796-805.
Gupta, K. M. & Sharma, B. D., 1968- Investigation on the Jurassic flora of the  Rajmahal hills, India, 2-On a new species of Ptilophyllum, P. sahnii from  Amarjola in Amarapara region, Jour. Palaeont. Soc., 11: 1966.
Harris, T.M., 1969- The Yorkshire Jurassic flora, III. Bennettitales, Br. Mus. (Nat. Hist.), London, 191 pp.
Jacob, K. & Jacob, C., 1954- Cuticular study of Indian Ptilophyllum fronds from Cutch and  Jubbulpore. Mem. geol. Surv. India, Palaeont. Indica, New Ser., 33 (1): 1-35.
Morris, J. in Grant, C. W., 1840- Memoir to Illustrate a Geological Map of Cutch, Trans. Geol. Soc. London (B), 5: 289-330.
Sah, S. C. D., 1958- Ptilophyllum sakrigaliensis n.sp. from Sakrigalighat,  Rajmahal hills, Bihar, Proc. 45th Indian Sci. Congr., 3: 337.
Watson, J. & Sincock, C. A., 1992- Bennettitales of the English Wealden,  Monograph of the Palaeontographical Soc. Lond.: 228 S.; (Publ. Nr. 588, part of Vol. 145 for 1991).