نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

محور دهج- میدوک در شمال شهر بابک جای دارد. در این منطقه، در مجموع 9 توده پورفیری نیمه‌ژرف شامل میدوک، پرکام، ایجو، سقینو، چاه‌فیروزه، نرکوه، ایوب انصار، سرا و کدر  با سن الیگوسن تا پلیوسن دیده می‌شود که از میان آنها توده‌های پرکام، ایجو، سقینو، چاه‌فیروزه و میدوک باردار و توده‌های نرکوه، ایوب انصار، سرا و کدر نابارور هستند. ترکیب این توده‌ها بیشتر شامل دیوریت پورفیری، کوارتزدیوریت و گرانودیوریت است. بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی مشخص شد که ماگمای مجموعه مورد بررسی، سرشت پرآلومین تا متاآلومین دارد و سری ماگمایی آن از نوع کالک‌آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی است. همچنین بررسی نمودارهای تغییرات اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی، طیف پیوسته‌ای میان ترکیبات سنگ‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که نشان‌دهنده انجام تفریق ماگمایی گسترده در طی تبلور است. شواهد صحرایی و ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که فعالیت ماگمایی محور دهج- میدوک از نوع I است. همه داده‌ها نشان می‌دهند که سنگ‌های مورد مطالعه، حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی نوتتیس به زیر پوسته قاره‌ای ایران مرکزی هستند. در بخش‌هایی از منطقه مورد مطالعه، فرورانش تخت رخ داده و به همین سبب، نرخ ذوب بخشی نیز پایین است و در نتیجه سنگ‌های آداکیتی تشکیل شده‌اند. این سنگ‌های آداکیتی، توده‌های نفوذی زمان پلیوسن را تشکیل داده‌اند و به سبب اینکه ماگما در مراحل پیشین فعالیت ماگمایی و در طی تشکیل توده‌های باردار، عناصر فلزی خود را از دست می‌دهد، کانه‌زایی ندارد و نابارور است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری

احمدی پورفرسنگی، ح.، 1372- بررسی دینامیزم فعالیت­های آتشفشانی کوه مزاحیم (شهربابک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید  باهنر کرمان.
اسدی­پور، ع.، 1381- پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی توده­ها و زیر ولکانیک کالدرای استراتوولکان مزاحیم، شرکت ملی صنایع مس ایران، شماره گزارش، 146 ص.
برهمند، ل.، رسولی، ج. و قربانی، م.، 1395- دما و فشارسنجی و ژئوشیمی توده­های باردار و عقیم در محور دهج- میدوک با استفاده از شیمی بیوتیت (شمال شهربابک)، پذیرش برای چاپ در مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
بیابانگرد ،ع.، 1378- پتروگرافی و پترولوژی سنگ­های نیمه آتشفشانی شهربابک - جوزم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
پروین­پور، ف.، 1386- مطالعات زمین­شناسی اقتصادی کانسارهای مس پورفیری زیر زون آبدر- دهج (شمال غرب کرمان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
رسولی، ج.، قربانی، م. و احدنژاد، و.، 1394- سنگ­شناسی توده­های نفوذی کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب ‌خاور جیرفت)، فصلنامه علوم زمین، شماره 96، صص. 3 تا 16.
عطاپور، ح. و آفتابی، ع.، 1388- ژئوشیمی و متالوژنی سنگ­های کلسیمی- قلیایی، شوشونیتی و آداکیتی در ارتباط با کانسار سازی مس مولیبدن و رگه­ای در کمربند آتشفشانی دهج- ساردوییه، کرمان، فصلنامه علوم زمین، شماره 72، صص. 161 تا 172.
عطاپور، ح.، 1386- تکوین ژئوشیمیایی و متالوژنی سنگ­های آذرین پتاسیم­دار در کمربند آتشفشانی نفوذی دهج-ساردوییه استان کرمان با نگرش ویژه به عناصر خاص، رساله دکترای زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 401 ص.
قربانی، م.­، 1386- زمین‌شناسی اقتصادی و ذخایر معدنی و طبیعی ایران، انتشارات آرین زمین ، 464 ص.
قربانی، م.، 1387- ارزیابی پتانسیل­های مس پورفیری در زیر زون آبدر­- دهج به مرکزیت میدوک . شرکت ملی صنایع مس ایران، شماره گزارش: 273 ص.
قزوینی، ا.، 1371- بررسی زمین­شناسی اقتصادی کانسار مس میدوک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
مرادیان شهربابکی، ع.، 1369- بررسی پترولوژی و ارزیابی اقتصادی سنگ­های فلدسپاتویید­دار شهربابک- جوزم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
References
Aghazadeh, M., Hou, Z., Badrzadeh, Z and Zhou, L., 2015- Temporal–spatial distribution and tectonic setting of porphyry copper deposits in Iran: Constraints from zircon U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology, Ore Geology Reviews 70, (3):385–406.
Amidi, S. M., 1977- otude géologique de la région de Natanz-Surk (Iran, Cen-tral), Thèse Ph.D., Univ. Grénoble, France, 316p.
Barker, D. S., 1983- Igneous rocks: Prentice, Hall. 417p.
Batchelor, R. A and Bowden, P., 1985- Petrogenetic interpretation of granitoid rocks series using multicationic parameters. Chemical Geology, 48(2): 43-55.
Berberian, F. and Berberian, M., 1981- Tectono- plutonic episodes in Iran. Geological Survey of Iran, Rep. No.52, 565-592.
Berberian, M. and King, G. C. P., 1981- Towards a Paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Science, 18, 210-265.
Berberian, F., Muir, I. D., Pankhurst, R. J. and Berberian, M., 1982- Late Cretaceous and Early Miocene Andean-type plutonic activity in northern Makran and Central Iran: Journal of the Geological Society of London, 139, 605-614.
Biju-Duval, B., Dercourt, J. and Le Pichon, Y., 1977- From the Tethys Ocean to the Mediterranean seas: Editions Technique Paris, pp. 143-164. Boccalettie, M., et al, 1977, Neogene and Quaternary volcanism of the Bigar area (western Iran): Bulletin of Volcanology, 40(2): 1-12.
Chappell, K. and Millward, M., 2000- Copper exploration in Kerman area central Iran, East Azarbaijan, NW Iran, National Geoscience Database of Iran, Tehran, Iran, 22p.
Defant, M. J. and Drummond, M. S., 1990- Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere, Nature, 34(4): 662-665.
Dimitrijevic, M. D., 1973- Geology of Kerman region, Geological Survey of Iran, 334p.
Emami, M. H., 1981- Géologie de la région de Qom-Aran (Iran): Contribu-tion a l'étude dynamique et géochimique du volcanisme Tertiaire de l'I-ran Central: Ph. D.,Thèse, Univ., Grenoble, France, 489p.
Etminan, E., 1977- Le porphyre cuprifere de Sarcheshmeh (Iran): Role des phases fluides dans les mechanismes d'alteration et demineralization GSI, Rept. No. 48. 249pp.
Ewart, A., 1979- A review of the mineralogy and chemistry of Tertiary-Recent dacitic, latitic, rhyolitic and related salic volcanic rocks. In: F. Barker (Editor), Trondhjemites, dacites, and related rocks. Springer, Berlin, 423-492.
Forster, H., Fesefeldt, K., Kursten, M. and Germany, F. R., 1972- Magmatic and orogenic evolution of central Iranian volcanic belt, 24th Geological Conference, Geological Survey of Iran, Section 2 , 198-210.
Gutscher, M. A., 2002- Andean subduction styles and their effect on thermal structure and intraplate coupling, Journal of South American Earth Sciences, 15(2): 3-10.
Harker, A., 1909- The natural history of igneous rocks, Methneu Publication, London, 344p.
Haschke, M. R., Scheuber, E., Gunther, A. and Reutter, K. J., 2002- Evolutionary cycles during the Andean orogery: repeated slab break off and flat subduction? Terra nova,14, 49-55.
Hassanzadeh, J., 1993- Metallogenic and tectonomagmatic events in the SE sector of the Cenozoic active continental margin of Central Iran, Shahr-e-Babak area, Kerman province, Ph.D. Thesis, Univ. California, 204p.
Jung, A., Kursten, M. and Tarkian, M., 1975- Post Mesozoic volcanism in Iran and its relation to the subduction of the Afro-Arabian under Eurasian plate: Afar Monograph, 41-54 p.
Katie, A., Chackc, T., Simonetti, A., Zachary, D. and Larry, M., 2014- A Record of Paleoproterozoic Subduction Preserved in the Northern Slave CratonicMantle: Sr-Pb-O Isotope and Trace-element Investigations of Eclogite Xenoliths from the Jericho and Muskox Kimberlites. Journal of Petrology, 55(3): 549-583. doi:10.1093/petrology/egt077.
Maniar, P. D. and Piccoli, M., 1989- Tectonic discrimination of granitoids. Geology Society American Bull, 101(2): 635-633.
Moine-Vaziri, H., Khalili-Marandi, Sh. and Brousse, R., 1991- L'importance d'un volcanisme potassique, au Miocene supérieur en Azaerbaijan (Iran): C.R. Acad. Sci. Paris, T. 313, Serie II, 1603-1610.
Moores, E. M. and Twiss, R. J., 1995- Tectonics: Freeman and Company, New York, 415pp.
Muller, D. and Groves, A., 1997- Potassic igneous rocks and associated gold-copper mineralization, Springer Verlag, 238p.
Peccarillo, A. and Taylor, S. R., 1976- Geochemistry of the Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology, 58(1): 63-81.
Rasouli, J., Ghorbani, M., Ahadnejad, V. and Poli, G., 2016- Calk-alkaline magmatism of Jebal-e-Barez plutonic complex, SE Iran: Implication for subduction-related magmatic arc, Arabian Journal of Geosciences, (2016) 9:287, DOI 10.1007/s12517-015-2124-9.
Shand, S. J., 1943- Eruptive Rocks, Their Genesis, Composition, Classification, and Their Relation to Ore-Deposits.  John Wiley & Sons, New York, 444 pp.
Thorpe, R. S., 1982- Andesites: orogenic andesites and related rocks: John Wiley and Sons, 724 pp.
Ulmer, P., 2001- Partial melting in the mantle wedge- the role H2O in the genesis of mantle-derived arc-related magmas: Physics of the Earth and Planetary Interior, 127(3): 215-232.
Wang, Q., Xu, J. F., Jian, P., Bao, Z., Zhad, Z., Li, C., Xiong, X. and Ma, J., 2006- Petrogenesis of adakitic porphyries in an extensional tectonic setting, Dexing, south China: Implications for the genesis of porphyry copper mineralization, Journal of Petrology, 47(1): 119-144.
Wilson, M., 1989- Igneous petrogenesis a global tectonic appproach, London (Unwin Hyman), 466pp.