نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران،‌ ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

4 سازمان زمین‌شناسی و اکتشا فات معدنی کشور، تهران،‌ ایران

چکیده

دراین مقاله شواهد سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و ایزوتوپی آلایش پوسته‌ای در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه - تکاب ارائه می‌شود. این سنگها ترکیبی بین الیوین بازالت تا بازالت داشته و در نمودارهای ژئوشیمیایی در محدودة سری قلیایی قرار می‌گیرند. شواهدی چون حضور بیگانه سنگهای گنیسی، بیگانه بلورهای کوارتز با حاشیة واکنشی و وجود فنوبلاستهای بیوتیت در سنگهای بازی در منطقه مورد مطالعه، همچنین بالا بودن میزان پتاسیم و نسبت بالای ، غنی شدگی نسبی LREE  به HREE، نسبت بالای و نسبت پایین در این سنگها، همگی حکایت از آلایش یافتن ماگمای بازالتی با سنگهای پوستة قاره‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

حسینی، م.، 1378-  نقشة 000،1:100  قروه، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 درویش‌زاده، ع.، 1383-  آتشفشانها و رخساره‌های آتشفشانی، انتشارات دانشگاه تهران، 587 صفحه.
 فنودی، م.،  سیاره،‌ ع .ر.، 1383-  نقشه 000،1:100  بیجار، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 فنودی، م.، 1377-  نقشه 000،1:100  تکاب، سازمان زمین شناسی کشور.
 قربانی، م.، 1382-  مبانی آتشفشان‌شناسی با نگرشی بر آتشفشانهای ایران، انتشارات آرین زمین، 362 صفحه.
 معین وزیری، ح.،  احمدی، ع.، 1371-  پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، 539 صفحه.
 ملکوتیان، س.، 1384-  پتروگرافی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی پیلو-کواترنری محور قروه – تکاب، رسالة دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و  تحقیقات.
 وثوقی عابدینی، م.، 1383-  مبانی تئوری و عملی کانی‌شناسی نوری، انتشارات آرین زمین، 288 صفحه.
 
References
Basaltic volcanism study project,  1981-  Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets. Pergamon Press.
Best, Myron G., 2001- Igneous Petrology, W.H. Freeman and Company, NewYork.
Carlson, R. W., Hart, W. K., 1988. Flood basalt Volcanism in the north western United States. Continental Flood Basalts, J.D. MacDougall (ed.), Kluwer Academic Publishers, 273-310.
Cox, K. G., Bell J. D.,  Pankhurst, R . J., 1979-  The Interpertation of Igneous Rocks. Allen and Unwin, London. 450 P.
DePaolo, D.J. and Wasserburg, G. J., 1979- Nd isotopes in Flood basalts from the Siberian platform and inferences about their mantle sources. Proceedings of National Academy of Science, USA, 76, 3056-3060.
Nelson, S. A., 2003- Magmatic  Differentiation.
www.tulane.edu/~sanelson/geo1212/magmadiff.htm
Tatsumi and Eggins, 1995- continental crust formation by Complementary accumulation of formation by complementary accumulation of the enriched mantle, Boston, Blackwell Science. 211 P.