نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زمین شناسی، شاهرود، ایران

چکیده

شادیاخ که همواره یادآور مرکز فرماندهی شهر نیشابور بوده است، رویدادهای گوناگونی نظیر جنگ، زلزله و دیگر بلایای طبیعی را تحمل کرده است. آنچه که کاوشهای باستان‌شناسی اخیر نمایان کرده است، جایگاه درخشان علمی، فرهنگی و سیاسی این شهر بین قرن 9 تا 12 می‌باشد، که قریب به یقین تا سال 1205 میلادی ادامه داشته است. با این وجود، در اثر رویدادی غیر مترقبه شهر به طور کامل ویران شد. تاریخچه رویدادهای ویرانگر و نیز مدارک باستان شناسی که اخیراً به دست آمده دلالت بر آن دارد که نابودی شادیاخ نتیجه هجوم اقوام مغول بوده است.

کلیدواژه‌ها

References

Ambraseys, N.N. & Melville, C.P., 1977- “The seismicity of Kuhistan”, Iran. Geogr. J., 143, pp. 179-199.
Ambraseys, N.N. & Melville, C.P. , 1982- “A History of Persian Earthquakes”, CambridgeUniversity Press, London, p. 219.
Esfezari, Moein al Din, 1959- “Rozat al Jannat fi Osaf Madinat al Harat”, editor, Mohammad Kazem Emami, Volume 1, Tehran, pp. 266—254.
Melville, C.P., 1980- “Earthquakes in the history of Nishapur”, Iran, J. British Inst. Persian Studies, XVIII, 103-122.
Moayed Sabeti, 1355- “History of Neishabour”, pp. 77-79; History of Iran, Pirnia,          pp. 75-78; History of Neishabour, Alhakem, p. 130&141.
http://www.parstimes.com/history/historicalsetting.html#Mongols
http://www.kayhannews.ir/830203/other11.htm#other1112
http://iranmiras.ir/Arch_report/shadiakh/
http://iranmiras.ir/fr_site/newsf/82801.htm