نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران،ایران

2 دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران،ایران

چکیده

ساختمان گشتاسب در جنوب خاور شیراز جای گرفته است. این ساختمان ابعاد 54 کیلومتر و بیشینه پهنای 7 کیلومتر دارد و روی رخنمون سازند آسماری- جهرم قرار گرفته است. روند عمومی این ساختار همگام با دیگر ساختارهای ناحیه زاگرس و فارس شمال باختر- جنوب خاور است و در انتهای پلانج خاوری احتمالاً به دلیل عملکرد شاخه‍های گسل سروستان روندی خاوری- باختری به خود می‌گیرد. شیب کلی یال شمالی تاقدیس زیاد تا برگشته است در حالی که شیب کلی در یال جنوبی 25 تا 30 است که این مسئله نبود تقارن به سوی شمال خاوری را بر خلاف دیگر ساختارهای این ناحیه نشان می‌دهد. مطالعه حاظر نشان داد که این هندسه نتیجه‌ای از فعالیت افق‌های گسسته میانی موجود در توالی چینه‌شناسی به ویژه تبخیری‌های سازند دشتک به سن تریاس است و کوهانک‍های سطحی ساختمان در زیر این سازند و در افق دهرم با یکدیگر ادغام می‌شوند و ساختمان واحدی به نام مظفری را تشکیل می‌دهند. این پژوهش با استفاده از روش‌های هندسی نوین و برداشت‌های صحرایی، به بررسی هندسه افق دهرم و ویژگی‌های آن پرداخته است. در محدوده مطالعاتی 6 برش ساختاری عرضی، در جمع به طول 147 کیلومتر و یک برش طولی، به طول 51 کیلومتر رسیم شده است. همچنین نقشه خطوط هم تراز در افق مخزنی دهرم با استفاده از برش‌های ساختاری رسم شده بازسازی شده است؛ که بستگی سطحی ساختمان در افق دهرم دارای ابعاد  47 × 11.5 کیلومتر و بستگی قائم ساختمان در این افق 2000 متر است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین‎شناسی ایران، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مطیعی، ه.، 1382- زمین‎شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، کتاب شماره 84، انتشارات سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Groshong, R. H., 2006- 3D Structural Geology, Springer Publication
Haldeston, 1973- The Class Shapes On The Basis Of The Value Of The Ratio.
James, A. V., Rouaix, S. J. and Farshadfar, F., 1963- The Structural Geology Of Muzaffari Anticline Exploration Directorate of Nioc, Unpublished Report.
Mohajer, M., Allayar, Gh. and Rajabi, E., 1980- The Structural Geology Of Muzaffari Anticline Exploration Directorate of Nioc, Unpublished Report.
Mitra, Sh., 2002- Structual Modela Of Faultear Detachment Folds, AAPG Bulltein, 86, No.9, PP.1673-1694.