نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین زایش رخدادهای منگنز اطراف هشترود، با نگرشی ویژه به منطقه ایده‌لو ـ جوکندی است. در این منطقه کانی‌سازی پراکنده و نسبتاً گسترده منگنز صورت گرفته که منشأ آن از نوع چشمه‌های آب‌گرم و به شکل سطحی است. کانی‌سازی عمدتاً به شکل توده‌ای و رگه‌ای است. به خاطر وجود چشمه‏های آب‌گرم و آثار آنها در محدوده مطالعاتی، می‏توان نتیجه‌گیری کرد که ترکیبهای آهن و منگنز به صورت محلول در ترکیب آبهای گرم منطقه شرکت داشته‏اند و توسط همین چشمه‏ها بر سطح زمین نهشته شده و یا به داخل شکستگیها و گسلهای موجود در بین سنگهای منطقه نفوذ کرده و سبب کانی‌سازی شده‏اند. نوع کانی منگنز به طور عمده پیرولوزیت و پسیلوملان، و کانیهای همراه آن، ژیپس، تراورتن، باریت و ژاسپر می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها

اداره کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی، 1375- گزارش پی‌جویی منگنز در ایده لو ـ جوکندی.

جعفری، ف.، 1381- بررسی پترولوژیکی توده‌های نفوذی مناطق قبچاق و تیکمه داش با نگرش ویژه بر پتانسیل اقتصادی منطقه. رساله کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز.
سیمونز، و.، 1381- بررسی زمین شناسی اقتصادی پتانسیلهای منگنز خراسانک، جنوب  و جنوب باختر هشترود. رساله کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز.
ملک قاسمی، ف.، 1378- اصول مینرالوگرافی. انتشارات دانشگاه تبریز.
گزارش مربوط به نقشه زمین شناسی 1:100000 هشترود، سازمان زمین شناسی کشور، امینی آذر و قدیر زاده
 
References
Bonatti, E., Zerbi, M., Kay, R. & Rydell, H., 1976- Metalliferous deposits from the Apennine ophiolites: Mesozoic equivalent of modern deposits from oceanic spreading centers. Geol. Soc. Amer. Bull., 87. 83-94.
Bonatti, E.M., 1975- Metallogenesis at oceanic spreading centers.In annual reviews of earth and planetary sciences.3. 401-431.
Bostrom, K. & Peterson, M.N.A., 1966- Precipitates from hydrothermal exhalations of the East Pacific Rise. Econ. Geol. 61, 1258-1265.
Crerar, D.A., Cormick, R.K. & Barnes, H.L., 1980a- Geochemistry of manganese. In. I.M.Varentsov and Gy. Grasselly, Eds. Geology and Geochemistry of manganese. Stuttgart. 1. 293-334.
Hewitt, D.F., 1966- Stratified deposits of oxides and carbonates of manganese. Econ. Geol., 55. 1-55.
Hewitt, D.F. & Fleischer, M.F., 1960- Deposits of manganese oxides. Econ. Geol., 61. 1-55.
Krauskopf, S. H., 1957- Separation of manganese from iron in sedimentary processes. Geochim. Cosmochim. Acta. 12. 61-84.
Mason, M. & Moore, C.B., 1982- Principle of geochemistry.
Maynard, J.B., 1983- Geochemistry of sedimentry ore deposits. Springer-verlag. 305.
Nicholson, K., 1992- Contrasting mineralogical, Geochemical signatures of manganese oxides. Guides to metallogenesis. Eco. Geol., 87. 153-163.
Rona, P.A. , 1988- Hydrothermal mineralization at oceanic ridges. Can. Mineral., 26. 431-465.
Roy, S., 1981- Manganese deposits. Academic press, London. 458.
Scott, S.D., 1974- Experimental methods in sulfide synthesis. In Robbie P.H. (ed.) Sulfide Mineralogy. Mineral. Soc. Am. Short Course Notes, . 1. 4.
Toth, J.R., 1980- Deposition of submarine crusts rich in manganese and iron. Geol. Soc. America Bult., I. 91. 44-54.
Zantop, H., 1978- Geologic setting and genesis of iron oxides and manganese oxides in the San Francisco manganese deposit, Jalisco, Mexico. Econ. Geol., 73. 1137-1149.